Majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemkov v časti školského areálu Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina a pod časťou ulice Osvety

Zákazka s nízkou hodnotou | 012102/2019 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemkov v časti školského areálu Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina a pod časťou ulice Osvety

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20585552 | Kód: 012102/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

28.11.2021 19:24:48