Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 3 (LV č.166)

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 3 (LV č.166)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31605097

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 08:16:02