eTrhovisko - Miesto, kde sa stretávajú verejné zákazky a dodávatelia

   

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - II. fáza - Banskobystrický kraj

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
27.09.2016 09:09

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
19.08.2016
  Dátum zverejnenia:
23.08.2016
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov

Slovensko
Kontaktná osoba: Andrea Riečanová, Ing. Hana Hasprová
Telefón: +421 484343241 / 484343210
Email: andrea.riecanova@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.ssc.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Štátna rozpočtová organizácia
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Investičná výstavba, správa a údržba ciest I. triedy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - II. fáza - Banskobystrický kraj
Referenčné číslo: 687/2016/6231
II.1.2) Hlavný kód CPV
45221111-3
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Jedná sa o rekonštrukciu mostov ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji. Stavba pozostáva z nasledovných mostných objektov:
Most 1: I/66 Banská Bystrica - cementáreň - most ev. č. 66-075
Most 2: I/66 Železničná vlečka ČSD - most ev. č. 66-072
Most 3: I/66 MK do Majera v BB - most ev. č. 66-070
Most 4: I/66 Červená skala - most ev. č. 66-151
Most 5: I/72 Jarabá - most ev. č. 72-057
Most 6: I/72 Rimavské Brezovo most ev. č. 72-009
Most 7: I/51 Ladzany - most ev. č. 51-159
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 186 516,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesta realizácie jednotlivých mostov uvedených v časti II.1.4). Banskobystrický kraj . Podrobné informácie sú v
súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania
Je podrobne uvádzaný v súťažných podkladoch a príslušnej projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 186 516,00 Mena EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 365
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
PRESNÝ ZOZNAM POŽIADAVIEK UVEDENÝ V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH - Zväzok 1, 1.1 Pokyny pre záujemcov, ods.10. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a.) ZVO.
PRESNÝ ZOZNAM POŽIADAVIEK UVEDENÝ V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH - Zväzok 1, 1.1 Pokyny pre záujemcov, ods.10. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: uvedené podmienky sledujú cieľ, aby záujemca bol ekonomický stabilný, ktorý si plní finančné záväzky riadne a včas.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Je uvedená v texte podmienok účasti na preukázanie ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b.), g.), l.) ZVO.
PRESNÝ ZOZNAM POŽIADAVIEK UVEDENÝ V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH - Zväzok 1, 1.1 Pokyny pre záujemcov, ods.10. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
Odôvodnenie primeranosti k § 34 ods. 1 písm. b.): Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky pre ktorú bude uchádzač uskutočňovať stavebné práce je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s uskutočnením stavebných prác. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu zákazky.
Odôvodnenie primeranosti k § 34 ods. 1 písm. g.): Vzhľadom na špecifickosť stavebných prác a v spojitosti so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, je potrebné, aby mal uchádzač požadované vzdelanie a prax. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi majú preukázať schopnosť uchádzača uskutočňovať stavebné práce a zabezpečiť ich kvalitu na požadovanej profesionálnej úrovni.
Odôvodnenie primeranosti k § 34 ods. 1 písm. l.): Vzhľadom na špecifickosť predmetných stavebných prác chce verejný obstarávateľ získať informácie o schopnosti uchádzača riadne plniť predmet zákazky, aj pri zabezpečení plnenia predmetu zákazky inými osobami.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Je uvedená v texte podmienok účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti .
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Predmetná stavba bude zhotovovaná v zmysle zmluvných podmienok, ktoré vychádzajú z FIDIC Zmluvné podmienky
na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2016 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 30.06.2017
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2016 09:30
Miesto: Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica, zasadačka na 2.
poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie časti ponúk označených ako OSTATNÉ je neverejné.
Otváranie častí ponúk označených ako KRITÉRIÁ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťažné podklady budú poskytnuté záujemcovi na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku doručenej na
adresu kontaktného miesta (SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica). Žiadosť musí byť
podpísaná oprávnenou osobou záujemcu a musí obsahovať presnú adresu a kontakty: kontaktnú osobu, č.tel, email a spôsob prevzatia súťažných podkladov (osobne alebo zaslať poštou). Verejný obstarávateľ bude akceptovať
žiadosť zaslanú elektronickými prostriedkami (e-mailom), ale súčasne ju záujemca doručí poštou do 3 dní
odo dňa odoslania žiadosti e-mailom. Za dátum doručenia sa bude považovať prvé doručenie.
Záujemcom sa doporučuje predložiť žiadosť v dostatočnom časovom predstihu, aby vedeli využiť inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne po dohode s kontaktnou osobou v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 11.30 hod. na adrese SSC IVSC Banská Bystrica, odd. verejného obstarávania, alebo budú zaslané poštou.
Kontaktná osoba: Andrea Riečanová (+421 484343241), Ing. Hana Hasprová (+421 484343210).
2. Jazyk komunikácie: štátny jazyk SR
3. Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti a iných informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, musí záujemca doručiť na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská
Bystrica, odd. verejného obstarávania, v listovej podobe ako originál podpísaný oprávnenou osobou záujemcu
dostatočne vopred, aby mohlo byť dodržané ustanovenie § 114 ods. 8 ZVO.
4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž.
6.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 57 ZVO; resp. neprijať ani jednu ponuku a
neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ponuky budú neprijateľné; v prípade, ak ponúkané ceny bez DPH budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky, v prípade nepridelenia finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu; v prípade nepridelenia súhlasu na podpis zmluvy.
7.Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške
50 000,- eur (slovom: Päťdesiattisíc eur).
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.08.2016
03.12.2020 08:50:02