eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

MIMORIADNE OPATRENIA a OTVÁRANIE PONÚK
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 upozorňujeme na skutočnosť, že otváranie ponúk je možné v systéme eZakazky zabezpečiť aj prostredníctvom „on line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom. Systém eZakazky spĺňa požiadavky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní (t. j. zabezpečuje integritu predložených ponúk).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
011110/2021 Vypracovanie PD, IČ a OAD pre stavbu: "Stavebné úpravy profilov chodníkov vybraných ulíc v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene"
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2021
09:00
Mesto Žilina
44150-WYP Rekonštrukcia a výstavba pozemných komunikácií v obci Lubeník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.10.2021
09:00
Obec Lubeník
AOS-300/24-126/2021 Elektrické vozidlo N1 malé nákladné
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
41600-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
18.10.2021
10:00
Obec Bernolákovo
Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/ dopravné služby
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2021
10:00
Mesto Žilina
SaTD a IČ pre vydanie kolaudačných rozhodnutí pre stavby: „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy Bajzova v Žiline“ a „Stavebno-technické úpravy areálu Materskej školy Bajzova v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie a dodanie diela resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD, OAD a vykonanie inžinierskej činnosti pre stavebné úpravy strechy ZŠ, MŠ a ZUŠ v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
08:00
Mesto Žilina
Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD a OAD pre stavbu: Cyklotrasa H3 na ul. Hlboká, Cyklotrasa V10 na ul. Košická, Cyklotrasa Strážov – centrum v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
08:00
Mesto Žilina
Kaplnka morová sv. Magdalény na starom cintoríne v Žiline – Rekonštrukcia strechy I. etapa - OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
10:00
Mesto Žilina
HR-VPP-261-21 Tieniace fólie na budovy v Michalovciach a v Košiciach
Kvalifikačný systém
19.10.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
17.10.2021 16:49:56