eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

MIMORIADNE OPATRENIA a OTVÁRANIE PONÚK
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 upozorňujeme na skutočnosť, že otváranie ponúk je možné v systéme eZakazky zabezpečiť aj prostredníctvom „on line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom. Systém eZakazky spĺňa požiadavky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní (t. j. zabezpečuje integritu predložených ponúk).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2020/S 106-255541 ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
06.08.2020
10:00
Mesto Senec
21348-WYP Inforcentrum Kamzík
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.08.2020
10:00
Mestské lesy v Bratislave
23327-MST Veľkoformátová digitálna tlačiarenská linka so sušením a s finalizáciou pre tlač plagátového, baliaceho a termotransferového papiera
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
06.08.2020
14:00
IMAGEWELL, s.r.o.
AOS-300/23-103/2020 Oprava nakladacej rampy pre budovu č.19 - Sklady VSB
Zákazka s nízkou hodnotou
07.08.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11/2020/MH (opakovaná zákazka) Dodanie a montáž ochranných prvkov a madiel
Zákazka s nízkou hodnotou
07.08.2020
10:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
„Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) a inžinierska činnosť pre stavbu: „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín – Nezbudská Lúčka“
Zákazka s nízkou hodnotou
07.08.2020
12:00
Žilinský samosprávny kraj
12/2020/MH Stavebné úpravy sociálnych zariadení na detskom oddelení a gynekologicko - pôrodníckom oddelení
Zákazka s nízkou hodnotou
07.08.2020
14:30
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
011607/2020 Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2020
09:00
Mesto Žilina
9/ME/2020 „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.08.2020
09:00
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Žilina- Solinky
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2020
09:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
06.08.2020 00:14:39