Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/ dopravné služby
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Vytvorenie webového sídla mesta Zvolen
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2021
16:00
Mesto Zvolen
Vypracovanie a dodanie diela resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD, OAD a vykonanie inžinierskej činnosti pre stavebné úpravy strechy ZŠ, MŠ a ZUŠ v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
08:00
Mesto Žilina
Daňové tlačivá pre rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Kaplnka morová sv. Magdalény na starom cintoríne v Žiline – Rekonštrukcia strechy I. etapa - OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Laboratórny nábytok FCHPT
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
28.10.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
SaTD a IČ pre vydanie kolaudačných rozhodnutí pre stavby: „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy Bajzova v Žiline“ a „Stavebno-technické úpravy areálu Materskej školy Bajzova v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD a OAD pre stavbu: Cyklotrasa H3 na ul. Hlboká, Cyklotrasa V10 na ul. Košická, Cyklotrasa Strážov – centrum v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
08:00
Mesto Žilina
42940-MSS Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
45875-WYS Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.10.2021
19:00
Mesto Zvolen
00056/2021/CSSLad Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2021
11:30
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
46546-MST Dodávka elektrickej energie na obdobie rokov 2022 - 2023
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
08.11.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
002/NLZ/2021 EYOFF 2022_Prepravné služby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
20.10.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
011110/2021 Vypracovanie PD, IČ a OAD pre stavbu: "Stavebné úpravy profilov chodníkov vybraných ulíc v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene"
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2021
09:00
Mesto Žilina
44589-MSS Správa cestnej svetelnej signalizácie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
04.11.2021
10:00
Mesto Žilina
45871-MST Elektrónový mikroanalyzátor
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
15.11.2021
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
44633-MSP Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
02.11.2021
10:00
CZT Ružomberok, s. r. o.
44302-MSS Interaktívny systém dodávateľských reťazcov 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.10.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Zobrazených: 1 - 20 / 59 Stránky:  1 2 3
17.10.2021 17:14:26