eZakazky - LEGAL TENDER s. r. o.

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
33128-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-03-18 10:00
18.03.2024
10:00
Obec Bernolákovo
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
03.03.2024 11:00:53