eZakazky - LEGAL TENDER s. r. o.

 LEGAL TENDER s. r. o. - Profil verejného obstarávateľa

LEGAL TENDER s. r. o. Ružová dolina 8
Ružová dolina 8 821 09 Bratislava
Bratislava
82109

IČO : 45672911
DIČ : 2023086692
IČ DPH : SK2023086692

LEGAL TENDER s. r. o. je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: LEGAL TENDER s. r. o.
Sídlo: Ružová dolina 8, Bratislava, 82109
Štatutárny zástupca:
IČO: 45672911

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
Sverepec 01/2019 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec 2020\05\31
McCarter 01/2019 Suroviny pre výskum – šťavy, ovocie, zelenina, rastliny 2020\04\30
5958-WYP ADMINISTRATÍVNO – EDUKAČNÝ OBJEKT ZOO Bojnice 2020\03\31
4981-WYP KORZO ZÁLESIE - revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity v obci Zálesie 2019\12\31
10036 - WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy v obci Volica 2019\12\31
10144-WYP Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne 2019\12\31
LESY SR 01/2019 Audit účtovnej jednotky 2019\08\20
NZOO Bojnice 02/2019 Exteriérový výbeh pre africkú faunu 2019\07\31
Revúca 02/2019 Zberný dvor Revúca - tovary 2019\07\24
Oravská Lesná 01/2019 Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravská Lesná 2019\07\24
Revúca 01/2019, 12845-WYS Kosenie verejnej zelene 2019\06\20
17554-WYP Rekonštrukcia striech budov NÚDCH 2019\06\13
18431-WYT Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Mojmírova v meste Piešťany 2019\05\21
18248-WYT Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Holubyho v meste Piešťany 2019\05\20
20.07.2019 00:48:25