LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa
 LEGAL TENDER s. r. o. - Profil verejného obstarávateľa
LEGAL TENDER s. r. o. Ružová dolina 8
Ružová dolina 8 821 09 Bratislava
Bratislava
82109

IČO : 45672911
DIČ : 2023086692
IČ DPH : SK2023086692

LEGAL TENDER s. r. o. je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: LEGAL TENDER s. r. o.
Sídlo: Ružová dolina 8, Bratislava, 82109
Štatutárny zástupca:
IČO: 45672911


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
SOSE 03/2022 Vybavenie odborného pracoviska Energetiky 2022\09\05
Moravany nad Váhom 01/2022 Zberný dvor Moravany nad Váhom 2022\08\31
SOSE 02/2022 Modernizácia SOŠ elektrotechnickej Trnava, Sibírska 1 a realizácia učebne pre energetiku a elektrotechniku 2022\08\17
Sverepec 01/2022 Sverepec – základná škola s materskou školou 2022\08\15
NZOO Bojnice 03/2020 Chovný a izolačný priestor pre veľké šelmy s oplotením a príslušenstvom ZOO Bojnice 2022\05\30
NZOO Bojnice 02/2020 Viacúčelový výbehový objekt pre veľké šelmy, ZOO Bojnice 2022\05\30
NZOO Bojnice 01/2020 ADMINISTRATÍVNO – EDUKAČNÝ OBJEKT ZOO Bojnice 2022\05\30
Vranov nad Topľou 01/2021 Bytové domy na ul. Kalinčiakova 2022\03\31
NEC 01/2020 Enviro for NAEC 2022\01\31
NCE 02/2020 ECO Urban - NCE 2022\01\31
SEA 01/2020 Zabezpečenie meraní a posudkov pre SEA n.o. 2021\09\30
MLB 01/2020 Inforcentrum Kamzík 2021\05\31
LESY SR 01/2019 Audit účtovnej jednotky 2020\12\31
ZVJS 01/2019 Ostatné systémy ZVJS - SW 2020\11\18
Myjava 01/2020 Komunálne služby v meste Myjava 2020\10\28
Ožďany 01/2019 Ožďany - kanalizácia 2020\08\31
Lednické Rovne 01/2019 Zvýšenie kapacít infraštruktúry budovy MŠ v Lednických Rovniach 2020\08\31
NZOO Bojnice 02/2019 Exteriérový výbeh pre africkú faunu 2020\07\31
Revúca 02/2019 Zberný dvor Revúca - tovary 2020\06\30
Oravská Lesná 01/2019 Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravská Lesná 2020\05\31
Sverepec 01/2019 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec 2020\05\31
McCarter 01/2019 Suroviny pre výskum – šťavy, ovocie, zelenina, rastliny 2020\04\30
5958-WYP ADMINISTRATÍVNO – EDUKAČNÝ OBJEKT ZOO Bojnice 2020\03\31
Revúca 03/2019 Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m.č. Revúčka na obdobie rokov 2019 – 2021 2020\02\29
4981-WYP KORZO ZÁLESIE - revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity v obci Zálesie 2019\12\31
10036 - WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy v obci Volica 2019\12\31
10144-WYP Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne 2019\12\31
NZOO Bojnice 03/2019 Viacúčelový výbehový objekt pre veľké šelmy, ZOO Bojnice 2019\12\25
NZOO Bojnice 02/2019 Chovný a izolačný priestor pre veľké šelmy s oplotením a príslušenstvom ZOO Bojnice 2019\12\25
Revúca 01/2019, 12845-WYS Kosenie verejnej zelene 2019\06\20
17554-WYP Rekonštrukcia striech budov NÚDCH 2019\06\13
18431-WYT Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Mojmírova v meste Piešťany 2019\05\21
18248-WYT Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Holubyho v meste Piešťany 2019\05\20
12.08.2022 19:14:54