Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Profil verejného obstarávateľa
 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Profil verejného obstarávateľa
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12
Banská Bystrica
974 01

IČO : 30232295

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo: Národná 12, Banská Bystrica, 974 01
Štatutárny zástupca:
IČO: 30232295


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
PDL/01/2021 Rekonštrukcia atletického štadióna UMB, Tajovského ul. 57, Banská Bystrica 2021\11\30
NDL/02/2022 Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2022 2021\11\12
NDL/01/2021 Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2022 2021\09\30
PDL/03/2020 „Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti” 2021\05\12
PDL/04/2020 „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied a odstránenie havarijného stavu fasády Tajovského 40, Banská Bystrica“ 2021\03\31
21024-WYP Rekonštrukcia atletického štadióna UMB, ul. Tajovského 57, Banská Bystrica 2021\03\15
PDL/05/2020 Poisťovacie služby 2020\12\31
33027-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2021 2020\12\31
NDL/01/2020 Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2021 2020\12\31
Rekonštrukcia atletického areálu UMB, Tajovského ul. 57, Banská Bystrica 2020\04\17
7617-WYS Zabezpečenie leteniek pre potreby Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2020\03\10
NDL/01/2019 Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020 2019\12\31
NDL/02/2019 Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2020 2019\12\31
1077-2019-R-VO Prepojenie okruhov kotolní UMB K8 a K9 Banská Bystrica 2019\10\31
19-2019-R-VO „Zateplenie striech a obvodového plášťa na internáte ŠD 3 UMB Tajovského 51 B. Bystrica“. 2019\09\30
900-2019-R-VO Drobné stavebné práce objektov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na r. 2019-2023 2019\09\30
NDL 3/2017 Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre súčasti UMB v Banskej Bystrici 2018\01\01
19.10.2021 20:20:39