Mesto Čadca

Profil verejného obstarávateľa
 Mesto Čadca - Profil verejného obstarávateľa
Mesto Čadca Námestie Slobody 30
Čadca
022 01

IČO : 00313971
DIČ : 2020552974

Mesto Čadca je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mesto Čadca
Sídlo: Námestie Slobody 30, Čadca, 022 01
Štatutárny zástupca:
IČO: 00313971


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
27664-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci 2021\12\31
43238-WYP Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa 2021\12\31
33046 - WYP Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa 2021\09\22
34347-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci 2021\04\16
08.12.2021 23:25:12