Ing. Miroslav Bartko - MiBa

Profil verejného obstarávateľa
 Ing. Miroslav Bartko - MiBa - Profil verejného obstarávateľa
Bačíkova 12
Bačíkova 12
Košice
04001

IČO : 40261441
DIČ : 1024141943

Ing. Miroslav Bartko - MiBa je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Ing. Miroslav Bartko - MiBa
Sídlo: Bačíkova 12, Košice, 04001
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Bartko
IČO: 40261441


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
1/MB/KE/2020 Autoservisná technika 2020\11\30
2/MB/LEM/2020 Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany 2020\10\31
1/MB/Lem/2020 Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany 2020\05\30
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠFK 2020\05\30
2/MB/2019 Vybavenie dielne – autoservis 2019\09\30
Vybavenie dielne – autoservis 2019\05\10
21.09.2020 22:13:33