Obec Most pri Bratislave

Profil verejného obstarávateľa
 Obec Most pri Bratislave - Profil verejného obstarávateľa
Obec Most pri Bratislave Bratislavská 96/98
Most pri Bratislave
90046

IČO : 00304964
DIČ : 2020662204


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
OBOB-1/6/2022 Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie a spevnené plochy 2023\03\24
OBOB-1/2/2023 „Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave (SO 01 - Materská škola SO 02 - Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie SO 03 - Spevnené plochy) - Stavebný dozor” 2023\03\03
26/PRO/2022 Zimná údržba miestnych komunikácií a spevnených plôch verejných priestranstiev (NOVÁ) 2022\11\29
24/PRO/2022 Zimná údržba miestnych komunikácií a spevnených plôch verejných priestranstiev 2022\11\16
OBOB-1/5/2022 Zdvíhacia plošina 2022\10\08
OBOB-1/4/2022 Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave 2022\09\21
OBOB-1/3/2022 „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Most pri Bratislave“ 2022\07\22
OBOB-1/2/2022 „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave na roky 2023 – 2028“ 2022\06\30
OBOB-1/1/2022 „Vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu základnej školy Most pri Bratislave“ 2022\06\17
OBOB-8/20201 Rozšírenie základnej školy Most pri Bratislave modulovým systémom - opakovaná 2021\12\06
OBOB-1/1/20201 Rozšírenie základnej školy modulovým systémom, budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave 2021\08\31
01.10.2023 15:00:04