Štúdia pre zlepšovanie ekologického statusu domácností so zameraním na energetickú efektívnosť

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | NZ 4121 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha výzvy č. 6: Návrh Zmluvy o dielo Príloha 
  Príloha výzvy č. 5: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov Príloha 
  Príloha výzvy č. 4: Čestné vyhlásenie § 32 ods. 1 písm. f) ZVO Príloha 
  Príloha výzvy č. 3: Súhlas so spracovaním osobných údajov Príloha 
  Príloha výzvy č. 2: Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha 
  Príloha výzvy č. 1: Opis predmetu zákazky Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - NZ 4121 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:02:59