Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Prenájom tlačiarní a súvisiace služby

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 79550505 | Kód: 147/2020/ZNL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 JED Príloha
2020\11\02
02.11.2020
 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Výzva na predloženie ponuky
2020\10\30
30.10.2020
 zoznam subdodávateľov Príloha
2020\10\30
30.10.2020
 technická podpora Príloha
2020\10\30
30.10.2020
 špecifikácia Príloha
2020\10\30
30.10.2020
 rozpočet Príloha
2020\10\30
30.10.2020
 Rámcová dohoda Príloha
2020\10\30
30.10.2020
 Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha
2020\10\30
30.10.2020
 Krycí list ponuky Príloha
2020\10\30
30.10.2020
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2020\10\30
30.10.2020
02.12.2021 17:27:20