VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Profil verejného obstarávateľa
 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. - Profil verejného obstarávateľa
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. J. Jonáša 1
Bratislava
843 02

IČO : 35757442

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Sídlo: J. Jonáša 1, Bratislava, 843 02
Štatutárny zástupca: Albrecht Reimold - predseda predstavenstva, Eric Reuting - člen predstavenstva, Jens Kellerbach - člen predstavenstva
IČO: 35757442
30.11.2022 05:22:24