eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Žilina-Topoľčany, štúdia realizovateľnosti

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
524.975,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.02.2017 09:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.01.2017
  Dátum zverejnenia:
19.01.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kasaj
Telefón: +421 415074624
Fax: +421 415074616
Email: vladimir.kasaj@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/15
Hlavná adresa(URL): http://www.ssc.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/401581
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Správa a údržba ciest I. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Žilina-Topoľčany, štúdia realizovateľnosti
Referenčné číslo: VO-322/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Úlohou štúdie je návrh technicky, ekonomicky a enviromentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/64 v úseku Žilina - Topoľčany s vyhodnotením už navrhnutých trás, prípadne doplnenie variantov a ich zhodnotenie. Podrobné vymedzenie a špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 524 975,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Architektonické a inžinierske služby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 524 975,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: VO-322/2017
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z OPII a zo štátneho rozpočtu. Názov projektu: "Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I.triedy v ZA a TN kraji.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia. Platobné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač môže využiť JED- §39 ZVO. Uchádzač, ktorý má sídlo mimo územia SR predkladá dokumenty v zmysle § 32 ods. 4 a 5. Skupina dodávateľov v zmysle § 37 predkladá podľa § 32.
Odôvodnenie: Podmienka stanovená zákonom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 33 ods. 1 písm. a) zákona o Verejnom obstarávaní predkladá vyjadrenie banky.
Podmienka účasti je v plnom znení uvedená v SP.
Odôvodnenie primeranosti (§38 ods.5 ZVO):
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením §33 ZVO. Požiadavka predložiť vyjadrenia banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného uchádzača pre poskytnutie požadovaných služieb, ktorý si plní finančné záväzky včas a riadne.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a); g); Podmienka účasti je v plnom znení uvedená v SP.
§34 ods.1 písm. a) ZVO:
Odôvodnenie primeranosti:
podľa §34 ods. 1 písm. a) VO: verejný obstarávateľ primeranými požiadavkami k predmetu zákazky overuje, že
uchádzač bude schopný poskytovať službu v požadovanej kvalite a má praktické skúsenosti s podobnými zákazkami.
§ 34 ods.1 písm. g) ZVO:
Odôvodnenie:
Hlavný inžinier projektu: Vyžaduje sa odborník, ktorý má skúsenosti s podobnými projektmi, ich koordináciou a požiadavkami na projekt.
Zodpovedný projektant pre cestnú časť:
Vyžaduje sa odborník, ktorý vie navrhnúť rôzne prekládky a rekonštrukcie iných cestných komunikácií, prípadne realizovať obchvaty, úpravy križovatiek a pod.
Zodpovedný projektant pre dopravnú časť:
Vyžaduje sa odborník, ktorý má skúsenosti s dopravnoinžinierskymi podkladmi, ktorý vie aj preskúmať aktuálny stav.
Zodpovedný projektant pre mostnú časť:
Vyžaduje sa odborník, autorizovaný inžinier, ktorý má skúsenosti s preklenutím prekážok.
Zodpovedný projektant pre životné prostredie:
Nakoľko je to rozsiahly úsek, vyžadujeme odborníka, ktorý má skúsenosti s chránenými krajinnými územiami a vie posúdiť vplyv stavby na životné prostredie.
Zodpovedný projektant inžiniersky geológ:
Vyžaduje sa odborník, ktorý vie z hľadiska zakladania stavieb nájsť najlepšiu variantu trasy komunikácie.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: profesie podľa 50/1976 Z.z., 138/1992 Z.z.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 134-241260
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.02.2017 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2017
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.02.2017 10:00
Miesto: Slovenská správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle § 52 ods. 2-6 ZVO. Otváranie obálok časť "Ostatné" je neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
V dôsledku legislatívnej úpravy zákona č. 91/2016 Z.z o trestnej zodpovednosti právnických osôb vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti 1.predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo 2.doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti bude postupovať v súlade s § 40 ods.6 písm. g) zákona o VO - dohoda narušajúca hospodársku súťaž.
Verejný obstarávateľpodľa § 28 ods.2 nerozdeľuje predmet zákazky na časti z dôvodu značného rozsahu a obtiažnosti prác, ako aj dĺžky trasy a ucelená ponuka bude dávať objektívny obraz.Pri rozdelení zákazky by došlo k nesprávnemu vyhodnoteniu opodstatnenosti realizovateľnosti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.01.2017
23.08.2019 07:00:57