eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Rozšírenie kapacít materskej školy v Sirku

  Zadávateľ:
Obec Sirk
  Predpokladaná hodnota:
234.735,79 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2019 11:05

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
23.04.2019
  Dátum zverejnenia:
25.04.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Sirk
IČO: 00328812
Sirk 71, 04964 Sirk
Slovensko
Kontaktná osoba: Daniel Fakla
Telefón: +421 584881371
Email: sekretariat@obecsirk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420494
Hlavná adresa(URL): http://www.obecsirk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420494
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420494
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kapacít materskej školy v Sirku
Referenčné číslo: 1/2019/EU
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacít materskej školy v Sirku. Stavba sa delí na nasledujúce 2 logické celky: SO 01 Vlastný objekt,
SO 02 Vonkajšie priestory.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
234 735,79 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
SO 01 Vlastný objekt
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
45321000-3
44221000-5
45261410-1
45232141-2
45310000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
intravilán obce Sirk
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 1. časti/logického celku 1 je SO 01 Vlastný objekt - budova materskej školy. Bližšia špecifikácia predmetu
zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
231 073,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Výzva: IROP-PO2-SC221-2016-10
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka ponuky na časť č. 1 sa vyžaduje v sume 5 000,- EUR. Bližšie informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
SO 02 Vonkajšie priestory
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236210-5
37535200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
intravilán obce Sirk
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 2. časti/logického celku 2 je SO 02 Vonkajšie priestory - detské ihrisko. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky
je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 662,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Výzva: IROP-PO2-SC221-2016-10
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka ponuky na časť č. 2 sa nevyžaduje!
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač, ktorý predkladá ponuku na časť 1 musí spĺňať všetky podmienky účasti v plnom rozsahu v súlade s ust. § 32 ZVO. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v plnom rozsahu.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku na časť 2 musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti:
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov (osobitné predpisy viď. § 32 ods. (1) písm. g) zákona, pozn. č. 47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. Viď tiež časť K Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov súťažných podkladov.
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona jednotným európskym dokumentom aj čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods.1 zákona.
Ak uchádzač použije JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením.
UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa §32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.
Podrobnosti k týmto základným požiadavkám sú uvedené v súťažných podkladoch.
Vzhľadom na obmedzený počet znakov nie je možné v rámci tohto bodu zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu,
preto sú podrobnosti k týmto podmienkam účasti bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Požaduje sa predložiť doklad: 1. podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
-Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk za všetkých členov skupiny spoločne.Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona aj čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods.1 zákona.
Ak uchádzač použije JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. k § 33 ods. 1 písm. d) zákona: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal prehľad o celkovom obrate za posledné tri ukončené hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač požadovaný obrat preukáže: Výkazom ziskov a strát resp. výkazom o príjmoch a výdavkoch, resp. ekvivalentným dokladom za posledné tri ukončené hospodárske roky, v prípade ak sú relevantné údaje z výkazov zverejnené podľa zákona v registri účtovných závierok stačí, ak uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky a poukáže na zverejnenie relevantných údajov.Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie výšku obratov za požadované obdobie.Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal celkový obrat v minimálnej výške:200 000,- EUR, ak predkladá ponuku na časť 1. SO 01 Vlastný objekt,3 600,-EUR, ak predkladá ponuku na časť č. SO 02 Vonkajšie priestorykumulatívne za požadované obdobie,t.j. za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.(V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí predmetu zákazky, preukazuje obrat vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorej predpokladaná hodnota z častí, na ktoré predkladá ponuku, je najvyššia )Na vyčíslenie obratu sa pri prepočte z inej meny na menu euro (EUR) použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú verejnú súťaž na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. Z uchádzačových predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 33 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. Viď tiež časť K Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží doklad/y
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (ak uchádzač predkladá ponuku na časť 1 aj 2),
2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní(ak uchádzač predkladá ponuku na časť 1),
3. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní (ak uchádzač predkladá ponuku n ačasť 1). Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam a požiadavkám na vystavenie príslušného oprávnenia, uzná ako rovnocenné aj osvedčenia/oprávnenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
-Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu výzvy za všetkých členov skupiny spoločne.Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona aj čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods.1 zákona. Ak uchádzač použije JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. Viď tiež časť K Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. k § 34 ods. 1 písm. b) zákona:
Ak uchádzač predkladá ponuku na časť 1 aj 2, uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Ak uchádzač predloží ponuku na časť 1, uchádzač preukáže spôsobilosť zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za rozhodné obdobie (t. j. 5 rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania), že realizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je charakter predmetu zákazky (t.j. stavebné práce na pozemných stavbách rovnakého alebo podobného charakteru ako je uvedené v projektovej dokumentácii predmetnej zákazky) v minimálnom objeme kumulatívne spolu 200 000,- v Eur bez DPH.
Ak uchádzač predloží ponuku na časť 2, uchádzač preukáže spôsobilosť zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za rozhodné obdobie (t. j. 5 rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania), že realizoval minimálne 1 zákazku rovnakého alebo podobného charakteru ako je charakter predmetu zákazky (t.j. stavebné práce na ihriskách rovnakého alebo podobného charakteru ako je uvedené v projektovej dokumentácii predmetnej zákazky) v minimálnom objeme 3600,- v Eur bez DPH.
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na všetky časti, preukáže splnenie tejto podmienky na každú časť samostatne. Údaje, ktoré sú vyjadrené sumou v cudzej mene (inej ako EUR), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Prepočet inej meny na EUR uchádzač prepočíta kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným v posledný deň príslušného kalendárneho roka. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
2. k § 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 zákona
Ak uchádzač predkladá ponuku na časť 1 -sa vyžaduje platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN ISO 9001 vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky; Uzná sa ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu.
3. k § 34 ods. 1 písm. g) zákona
Ak uchádzač predkladá ponuku na časť 1 -sa vyžaduje minimálne 1 (jedna) osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, prípadne inžinierske stavby v zmysle zákonač. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky vydaný v krajine Európskej únie s príslušným oprávnením (dokladom) v zmysle platných právnych predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné, prípadne inžinierske stavby resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky. Za originál sa v tomto prípade považuje aj kópia príslušného platného osvedčenia/dokladu s originál pečiatkou oprávnenej osoby na výkon činnosti stavbyvedúceho.-požaduje sa, aby táto osoba mala odbornú prax stavbyvedúceho v odbore pozemné stavby, prípadne inžinierske stavby resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky minimálne 5 rokov, čo sa preukazuje vlastnoručne podpísaným profesijným životopisom tejto osoby
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2019 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2019 12:00
Miesto: Obecný úrad Sirk, Sirk 71, 049 64 Sirk, Slovensko v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť oprávnený (splnomocnený) zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v tejto podlimitnej zákazke.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.
2.Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na https://www.uvo.gov.sk/ a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné si preštudovať potrebné príručky k systému EVO v zmysle usmernení na portáli: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne elektronicky prostredníctvom EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
3. Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky na Profile verejného
obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420494
4. V prípade, že pred vytvorením príslušného podania - ponuky, používateľ nie je prihlásený do IS UVO, je potrebné sa prihlásiť. Pre podanie ponuky je potrebné, aby prihlásený používateľ bol už registrovaný pre hospodársky subjekt, za ktorý chce podať príslušnú žiadosť.
5.Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na každú časť samostatne.
6. Zmluva s úspešným uchádzačom na každú čať nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a Obchodného zákonníka a
b) po kompletnom administratívnom schválení procesu verejného obstarávania, z ktorého Predmet plnenia vzišiel.
Obe tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne. Objednávateľ (verejný obstarávateľ) sa zaväzuje Zhotoviteľa (úspešného uchádzača) bezodkladne informovať o skutočnosti, že zmluva nadobudla účinnosť.
7. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:Podmienky účasti oddiel A až D Jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti.
8. Doklady a dokumenty požadované na preukázanie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky (požadované na časť 1)sa nachádzajú špecifikované v súťažných podkladoch v kap. B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY v bode 3.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie,nie je obstarávanie inovácií, ani nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
10 Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.04.2019
09.07.2020 07:13:32