eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve

  Zadávateľ:
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
1.440.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2019 10:05

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.04.2019
  Dátum zverejnenia:
25.04.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00492531
Ulič 96 , 06767 Ulič
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura
Telefón: +421 917765110
Fax: +421 57577694126
Email: lasachisro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.lpmulic.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
LASACHI, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46545727
Volgogradská 9 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura
Telefón: +421 917765110
Email: lasachisro@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.lpmulic.sk
Adresa (URL): http://www.evo.gov.sk/evo
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
štátny podnik hospodáriaci s lesným a poľnohospodárskym fondom
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve
II.1.2) Hlavný kód CPV
77210000-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je komplexné spracovanie dreva harvesterovými technológiami v zmysle STN 48 0030 Viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve - ťažba a výroba sortimentov harvestermi a vývoz vývoznými súpravami z porastu na vývozné, alebo odvozné miesto. Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa vykonať aj vývoz zvyškov po ťažbe na stanovené miesto (linka, ku linke, VM, OM).

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v opise predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 440 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lesy v správe verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je komplexné spracovanie dreva harvesterovými technológiami v zmysle STN 48 0030 Viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve - ťažba a výroba sortimentov harvestermi a vývoz vývoznými súpravami z porastu na vývozné, alebo odvozné miesto. Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa vykonať aj vývoz zvyškov po ťažbe na stanovené miesto (linka, ku linke, VM, OM).

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v opise predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 440 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa požaduje vo výške 20 000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie: Podmienkou chce mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
V zmysle Zmluvy
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2019 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2019 14:00
Miesto: LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov - kancelária spoločnosti
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Predmetné verejné obstarávanie je realizované prostredníctvom EVO. Súťažné podklady sa nebudú poskytovať, nakoľko budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa. Úradné hodiny spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania sú v pracovné dni od 09,00 - 12,00 hod.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.04.2019
09.07.2020 07:25:27