eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

„Základné potraviny pre Mesto Komárno "

  Zadávateľ:
Mesto Komárno
  Predpokladaná hodnota:
686.562,72 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.05.2019 09:05

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.04.2019
  Dátum zverejnenia:
26.04.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Komárno
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306525
Nám. gen. Klapku 1 , 94501 Komárno
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Fax: +421 35357702703
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Základné potraviny pre Mesto Komárno "
Referenčné číslo: 12/ME/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Základné potraviny pre Mesto Komárno "
Logický celok č. 1 Čerstvá zelenina
Logický celok č. 2 Čerstvé ovocie
Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
Logický celok č. 4 Mlynské výrobky
Logický celok č. 5 Pekárenské výrobky
Logický celok č. 6 Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky
Logický celok č. 7 Rybie mäso
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
686 562,72 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 7
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Logický celok č. 1 Čerstvá zelenina
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03221000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ZŠ v meste Komárno
II.2.4) Opis obstarávania:
Špecifikácia predmetu zákazky
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka čerstvého ovocia a zeleniny. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.
2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
127 054,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Logický celok č. 2 Čerstvé ovocie
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03222000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ZŠ v meste Komárno
II.2.4) Opis obstarávania:
Špecifikácia predmetu zákazky
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka čerstvého ovocia a zeleniny. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.
2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
106 440,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15511000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ZŠ v meste Komárno
II.2.4) Opis obstarávania:
Špecifikácia predmetu zákazky
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov . Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.
2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
193 534,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Logický celok č. 4 Mlynské výrobky
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15610000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ZŠ v meste Komárno
II.2.4) Opis obstarávania:
Špecifikácia predmetu zákazky
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka mlynské výrobkov. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.
2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
38 159,14 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Logický celok č. 5 Pekárenské výrobky
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15612500-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK02
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ZŠ v meste Komárno
II.2.4) Opis obstarávania:
Špecifikácia predmetu zákazky
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka mlynské výrobkov a pekárenských výrobkov . Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.
2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
39 475,78 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15110000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ZŠ v meste Komárno
II.2.4) Opis obstarávania:
Špecifikácia predmetu zákazky
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka čerstvého kuchynského opracovaného mäsa a mäsových výrobkov. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.
2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
149 003,58 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Logický celok č. 7 Rybie mäso
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03311000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ZŠ v meste Komárno
II.2.4) Opis obstarávania:
Špecifikácia predmetu zákazky
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka mrazených rýb. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.
2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
32 895,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: OSOBNÉ POSTAVENIE
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie tejto podmienky účasti verejný obstarávateľ vyžaduje pre príslušnú časť predmetu zákazky:
Logický celok č. 1 Čerstvá zelenina
Logický celok č. 2 Čerstvé ovocie
Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky
Logický celok č. 4 Mlynské výrobky
Logický celok č. 5 Pekárenské výrobky
Logický celok č. 6 Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky
Logický celok č. 7 Rybie mäso

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.05.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.05.2019 10:00
Miesto: na adrese verejného obstarávateľa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné (bez účasti uchádzačov), pretože v postupe verejného obstarávania bude použitá elektronická aukcia.
Pri použití elektronickej aukcie sa údaje z otvárania ponúk nezverejňujú a neposiela sa uchádzačom ani zápisnica z otvárania ponúk.
Otváraním ponúk sa uskutoční sprístupnením predložených dokladov verejnému obstarávateľovi v elektronickom nástroji eZakazky
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať
spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk . Súťažné podklady
budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
b) klikne na názov zákazky,
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na
elektronickú adresu;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov
uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk .
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk
V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk .
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického
komunikačného portálu www.ezakazky.sk . Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej
osobe verejného obstarávateľa.
Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného
obstarávateľa alebo iným spôsobom.
V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch.
Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet
znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť
podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.04.2019
09.07.2020 07:42:20