eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Rozvoj elektronických služieb súdnictva (IS RESS)

  Zadávateľ:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
7.120.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2019 10:05

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.04.2019
  Dátum zverejnenia:
02.05.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166073
Župné námestie 13, 81311 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Eva Senáriková
Telefón: +421 904888427
Email: senarikova@aksenarikova.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/673
Hlavná adresa(URL): http://justice.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/673
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://justice.eranet.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Rozvoj elektronických služieb súdnictva (IS RESS)
Referenčné číslo: 37974/2019/45
II.1.2) Hlavný kód CPV
72222300-0
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb systémovej a aplikačnej podpory prevádzky a služieb rozvoja Informačného systému Rozvoj Elektronických služieb súdnictva (IS RESS). Účelom zákazky je zabezpečiť prevádzku a rozvoj moderného, prehľadného, adresného a presného systému. Hlavným cieľom zákazky je rozvoj a podpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s existujúcou štruktúrou IS verejného obstarávateľa a s využitím už existujúceho portfólia SW vybavenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý bude prístupný oprávneným užívateľom, na obdobie 48 mesiacov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a časť 2 A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
7 120 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72260000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb systémovej a aplikačnej podpory prevádzky a služieb rozvoja Informačného systému Rozvoj Elektronických služieb súdnictva (IS RESS). Účelom zákazky je zabezpečiť prevádzku a rozvoj moderného, prehľadného, adresného a presného systému. Hlavným cieľom zákazky je rozvoj a podpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s existujúcou štruktúrou IS verejného obstarávateľa a s využitím už existujúceho portfólia SW vybavenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý bude prístupný oprávneným užívateľom, na obdobie 48 mesiacov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a časť 2 A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 120 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka vo výške 100 000,00 EUR. Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené súťažných podkladov (SP).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.


Upozornenie:
V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní , upozorňuje verejný obstarávateľ, že uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
§ 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
§ 35 v spojení s § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
§ 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní
bližšie podmienky sú uvedené v časti A.3 súťažných podkladov vzhľadom na obmedzený počet znakov rámci oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:
a)predložiť platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou potvrdzujúci zavedenie systému manažmentu IT služieb (IT
service management) v súlade s požiadavkami podľa normy ISO 20 000 alebo ekvivalent
b)predložiť platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou potvrdzujúci zavedenie systému manažmentu bezpečnosti
informácií (information security management systems) v súlade s požiadavkami podľa normy ISO 27 001 alebo
ekvivalent.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2019 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2019 13:00
Miesto: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil/doručil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade účasti skupiny dodávateľov sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1)V zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) komunikácia medzi verejným obstarávateľom (VO) a
záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku elektronicky prostredníctvom komunik. rozhrania systému ERANET, ktorý je umiestnený na webovej adrese: https://justice.eranet.sk. Priamy odkaz na túto webovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
2)VO odporúča záujemcom, aby si SP stiahli až po registrovaní sa do systému ERANET.
3)Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://justice.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení
sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému
ERANET sú uvedené na: https://justice.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
4)VO si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predlož. ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom VO alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má VO určenú na predmet zákazky.
5)Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
6)VO podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných
informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym
subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Jedná sa o komplexnú službu. Z praktických i právnych dôvodov nie je možné takúto zákazku rozdeliť na časti. Predmetom zákazky je systémová a aplikačná podpora prevádzky a rozvoja IS RESS a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni poskytovatelia služieb, pričom je prevádzkovaný a udržiavaný ako celok aj napriek členeniu do jednotlivých modulov. Programové moduly, aplikácie a ich funkcionality sa navzájom ovplyvňujú, využívajú spoločné úložiska údajov, správu používateľov, definovanie oprávnení a pod. Pri takto integrovaných systémoch (jeden rozširuje druhý) objednávateľ nevie garantovať dostupnosť funkcionalít informačného systému ako celku (funkčnosť, softvér a aplikácie, technické zariadenia a sieťová infraštruktúra), ak by sa o informačný systém starali rôzni dodávatelia. Uvedené argumenty prístupu k systému ako celku dovoľujú obstarávateľovi efektívne využitie finančných prostriedkov. Zmena nejakej časti systému má za následok zmenu v ďalších častiach systému, preto sa nazerá na celý systém ako na celok, ktorý nie je možné rozdeliť.
8) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
9) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
10) Doplnkový slovník:
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému
72261000-2 Softvérové podporné služby
72212422-3 Súbor služieb na vývoj softvéru
72240000-9 Systémové analýzy a programovanie
72263000-6 Implementácia softvéru
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.04.2019
03.07.2020 13:18:36