eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Podpora a rozvoj Dokumentačného systému - (DKS)

  Zadávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.728.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.05.2019 10:05

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.04.2019
  Dátum zverejnenia:
02.05.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151742
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Vulganova
Telefón: +421 259582007
Email: lucia.vulganova@mfsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.finance.gov.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3313/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Podpora a rozvoj Dokumentačného systému - (DKS)
Referenčné číslo: VO - 255/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
72260000-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Súčasťou zákazky budú:

a) Služby v rámci aplikačnej podpory (mesačný paušál)

b) Služby na vyžiadanie (nadpaušál)

c) Služby realizácie zmien

Opis zákazky je podrobnejšie uvedený v prílohe č. 1 a v prílohe č. 5 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 728 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72261000-2
72212000-4
72267000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Súčasťou zákazky budú:

a) Služby v rámci aplikačnej podpory (mesačný paušál)
- Riadenie poskytovaných servisných služieb a činnosti Service desku.
- Činnosti správy a údržby serverov, systémového softvéru a systému DKS (vrátane kontroly príslušných
operačných systémov, kontroly logov, naplnenosti diskového priestoru, operačnej pamäte, správy komunikačnej
matice pre jednotlivé služby produktov Fabasoft, inštalácie MS updates, sledovania informácií výrobcov a
dodávateľov zariadení, príslušných bezpečnostných riešení, patchov a nutných aktualizácií).
- Uvedenie systému DKS alebo dokumentov do prevádzkyschopného stavu, alebo poskytnutie
náhradného riešenia (po poruchách, chybách) podľa definovaných parametrov pre systém DKS.
- Podpora systémového softvéru a systému DKS (vrátane riešenia vzniknutých problémov).
- Zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálnej a
bezpečnej prevádzky systému DKS.
- Telefonické konzultácie súhrn informácií, rád a konzultácií, poskytnutých poskytovateľom zákazníkovi alebo
používateľom systému DKS.
- Poskytovanie vyžiadaných konzultácií.

b) Služby na vyžiadanie (nadpaušál), ktorých súčasťou je:
- Služby poskytnuté nad rámec predplateného paušálu podľa bodu 2.2 a) prílohy č. 1 Rámcovej dohody.
- Malé zmeny funkčnosti, konfigurácie a nastavení systému DKS.
- Analytické a konzultačné služby v súvislosti s posudzovaním a riešením chybových stavov, ktoré neboli
spôsobené nesprávnym fungovaním aplikácií.
- Riešenie používateľských chýb, ktoré vznikli v dôsledku metodiky a procesov používaných na strane Zákazníka
alebo používateľov systému DKS s následnou žiadosťou o opravu spôsobom, ktorý nie je k dispozícii v
štandardnej funkcionalite systému DKS formou analytických, návrhárskych, programátorských a testovacích prác
pre opravu dát v databáze systému Zákazníka.
- Podpora pri prevádzke jednotlivých modulov systému DKS.
- Návrh nových a optimalizácie existujúcich procesov podpory a prevádzky systémov.
- Monitoring aplikačných častí systému DKS, jeho rozhraní.
- Rekonfigurácia funkčných blokov pri zmenách jeho technologickej platformy.
- Testovanie a implementácia patchov a nových verzií.
- Podpora koncových používateľov Zákazníka na mieste v prípade potreby.
- Realizácia vyžiadaných služieb pre správu a administráciu systému.
- Ďalšie súvisiace činnosti s údržbou a úpravou systému.

c) Služby realizácie zmien:
- Činnosti súvisiace s rozvojom systému DKS: implementácia schválených požiadaviek Zákazníka na zmenu
funkčnosti systému DSK (zahŕňa pridanie, modifikáciu alebo zrušenie akejkoľvek časti systému DKS a súvisiacej
dokumentácie). Zmena funkčnosti môže byt vyvolaná legislatívnou požiadavkou alebo požiadavkou Zákazníka na
zlepšenie fungovania implementovaných procesov v systéme DKS alebo zavedenie nových procesov v systéme
DKS.
- Vykonanie zmien nastavení funkčných blokov voči implementovanej funkčnosti a existujúcim nastaveniam.
- Návrh metodiky integrácie na iné systémy Zákazníka a podporu pri integrácii nových modulov a procesov.
- Ďalšie súvisiace činnosti v rámci realizácie zmien (testovanie, školenia, projektový manažment).
- Upgrade systému DKS.

Opis zákazky je podrobnejšie uvedený v prílohe č. 1 (Opis predmetu zákazky) a prílohe č. 5 (Obchodné podmienky/Návrh rámcovej dohody) súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 728 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona alebo podľa § 152 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

2. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

4. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona
č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Na základe uvedeného uchádzač v zmysle § 32 ods. 3 zákona nepredkladá doklad podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona. Vzhľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač alebo záujemca doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona v listinnej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedený úradom, doklad podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona sa nevyžaduje.

5. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú dané zákonom a vyplývajú z § 32 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:

1.2.1 § 33 ods. 1 písm. a) zákona: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky

1.2.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

1.2.3 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že uchádzač môže disponovať zdrojmi tejto osoby počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

1.2.4 Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu.

1.2.5 Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Predmetná podmienka vyplýva z § 38 ods. 1 písm. b) zákona a verejný obstarávateľ touto požiadavkou podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona sleduje ekonomickú stabilitu a schopnosť uchádzača bezproblémovo plniť predmet zákazky, keďže verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na plnenie predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K BODU 1.2.1:
§ 33 ods. 1 písm. a) zákona: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie nasledujúcich dokladov:

A) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej spoločne len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet/účty nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, ktoré musí obsahovať informáciu:

-o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky,
-o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,
-o tom, že v prípade splácania úveru, dodržuje uchádzač splátkový kalendár,
-o tom, že na účet uchádzača nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

B) K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje vyjadrenie banky v zmysle vyššie uvedeného písm. a) od každej z nich.

Vyžaduje sa predloženie skenu originálov, úradne overených kópií alebo digitálny doklad (v prípade, ak je takto vydávaný) všetkých dokladov uvedených v tomto bode.

Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, ako aj ich
minimálna požadovaná úroveň, sú uvedené v bode 13.2 súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ upozorňuje
uchádzačov na dôsledné oboznámenie sa s týmto bodom, vzhľadom k obmedzeniu počtu znakov tohto oznámenia o
vyhlásení verejného obstarávania.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač predloží doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) a písm. g) zákona:

1.3.1 § 34 ods. 1 písm. a) zákona: zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ podľa zákona; referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o poskytnutí služby, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona.

1.3.2 § 34 ods. 1 písm. g) zákona: údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na
plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

1.3.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

1.3.4 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie poskytovať služby preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami (najmä § 34 ods. 1 písm. g) zákona), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

1.3.5 Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, (ďalej len "JED")v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený JED. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti JED.

1.3.6 Odôvodnenie podľa § 38 ods. 5 zákona:
- § 34 ods. 1 písm. a) verejný obstarávateľ vytvára predpoklad, že plnenie zmluvy na poskytovanie predmetných služieb bude zabezpečovať uchádzač, ktorý získal a má skúsenosti s realizáciou zákaziek rovnakého charakteru a rozsahu, a ktorý plnenie zmluvy vykoná na požadovanej odbornej úrovni, ktoré sú v súlade s potrebami verejného obstarávateľa.
- § 34 ods. 1 písm. g) verejný obstarávateľ vytvára predpoklad, že uchádzač zabezpečí plnenie zmluvy na poskytovanie predmetných služieb na požadovanej odbornej úrovni osobami s požadovanými skúsenosťami, odbornou kvalifikáciou a praxou. Pre verejného obstarávateľa je tiež dôležité, aby išlo o expertov s dostatočnými skúsenosťami a širokou znalosťou pri riadení programov, portfólia projektov, manažmentu kvality, manažmentu projektových rizík ako aj riadenia prevádzky IS. Bez relevantných skúseností s implementáciou projektov na platforme Fabasoft nie je možné zabezpečiť zo strany dodávateľa požadované služby, keďže platforma Fabasoft je natoľko špecifická a jej prostredie je natoľko technický odlišné od akejkoľvek inej platformy, že existuje vysoké riziko, že zamestnanci potencionálneho dodávateľa bez uvedených skúseností s platformou Fabasoft by neodbornými zásahmi do existujúcich funkcionalít, či nedostatočne kvalitným zabezpečením činnosti v oblasti podpory a rozvoja systému mohli spôsobiť znefunkčnenie systému DKS a tým ohrozenie infraštruktúry MF SR.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K BODU 1.3.1:
Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona bude splnená, ak zoznam v zmysle uvedeného, bude obsahovať realizáciu projektov/plnení/zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky (za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje zákazka poskytnutia služieb implementácie a podpory informačných systémov v oblasti aplikačnej podpory dokumentačného systému zabezpečujúceho elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov) v kumulatívnej hodnote min. 375 000,- EUR bez DPH za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia ver. obstarávania, pričom uchádzač referenciami musí preukazovať úspešnú realizáciu.

K BODU 1.3.2:
Verejný obstarávateľ požaduje údaje o odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby od uchádzača preukázať predložením profesijných životopisov podpísaných dotknutou osobou, a dokladmi, ktoré sú uvedené pri jednotlivých členoch tímu. Každý uchádzačom predložený profesijný životopis člena tímu alebo ekvivalentný doklad, podpísaný príslušným členom tímu, musí obsahovať údaje v zmysle bodu 13.3.2 súťažných podkladov.

Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledovných minimálnych požiadaviek na jednotlivých členov tímu:
Kľúčový expert č. 1 (projektový manažér, špecialista v oblasti projektového riadenia a projektových závislostí v oblasti IT), so znalosťami procesov a postupov pri príprave a realizácii projektov, ktoré preukáže nasledovne:
1.minimálne 5 rokov praxe pri realizácii projektov ako projektový manažér v oblasti IT; túto podmienku preukáže životopisom,
2.skúsenosti s riadením tímov pri minimálne 3 projektoch, pričom minimálne jeden projekt musí byť zameraný na implementáciu a podporu SW riešenia zabezpečujúceho elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov; túto podmienku preukáže zoznamom projektov/zmlúv (uvedený zoznam môže byť i súčasťou životopisu),
3.požaduje sa vyškolenie a certifikovanie na štandardnú metodiku, a to na úroveň certifikácie Certifikovaný projektový manažér podľa PRINCE2 alebo IPMA Level B alebo ekvivalent vydaný vedúcou akreditačnou a certifikačnou autoritou.

Kľúčový expert č. 2 (IT Architekt riešenia, špecialista v oblasti navrhovania a tvorby architektúry systémov, vytvárania funkčných a technických špecifikácií), majúci skúsenosti z činnosti aplikačného architekta SW riešenia zabezpečujúceho elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov; ktoré preukáže nasledovne:
1.minimálne 5 rokov praxe pri realizácii projektov ako architekt riešenia v oblasti IT; túto podmienku preukáže životopisom,
2.skúsenosti z minimálne 3 projektov, pričom minimálne jeden projekt musí:
- byť zameraný na implementáciu a podporu SW riešenia zabezpečujúceho elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov na platforme Fabasoft,
Túto podmienku preukáže zoznamom projektov/zmlúv (uvedený zoznam môže byť i súčasťou životopisu).

Kľúčový expert č. 3 (Procesný metodik, špecialista v oblasti analýzy a optimalizácie procesov), majúci skúsenosti z tvorby a implementácie metodiky elektronického spracovania spisov a procesných postupov:
1.minimálne 5 rokov praxe v oblasti tvorby a implementácie metodiky elektronického spracovania spisov a procesných postupov; túto podmienku preukáže životopisom,
2.skúsenosti z minimálne 3 projektoch, pričom minimálne jeden projekt musí byť zameraný na implementáciu a podporu SW riešenia zabezpečujúceho elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov na platforme Fabasoft; túto podmienku preukáže zoznamom projektov/zmlúv (uvedený zoznam môže byť i súčasťou životopisu).

Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ako aj ich minimálna požadovaná úroveň, sú uvedené v bode 13.3 súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na dôsledné oboznámenie sa s týmto bodom, vzhľadom k obmedzeniu počtu znakov tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.05.2019 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.05.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2019 10:00
Miesto: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 20 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v bodoch 7.3 a 11 súťaž. podkladov.

2. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je v zmysle § 44 ods. ods. 3 písm. c) zákona najnižšia ponúknutá celková cena v EUR s DPH za dodanie požadovaného predmetu zákazky. Bližšie informácie ku kritériu na vyhodnotenie ponúk sú uvedené v bode 25 a v Prílohe č. 3 súťaž. podkladov.

3. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Rámcovej dohody tak, aby táto mohla byť uzavretá v súlade s § 56 ods. 8 a 12 zákona do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona a zaväzuje sa pred podpisom Rámcovej dohody predložiť verejnému obstarávateľovi nasledovné dokumenty:

Zoznam subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení, predmet subdodávky, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Predmetné údaje o týchto subdodávateľoch sa stanú súčasťou Rámcovej dohody s úspešným uchádzačom ako Príloha č. 3

V prípade uchádzača, ktorým je skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb - originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy (resp. dokumentáciu), preukazujúcu vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov podľa bodu 16.1 až 16.5 súťažných podkladov.

4. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu predmetu zákazky, ktorým je podpora a rozvoj jedného informačného systému a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni poskytovatelia služieb. Zároveň je Dokumentačný systém (DKS) prevádzkovaný a udržiavaný ako jeden celok aj napriek logickému členeniu administratívnych procesov do jednotlivých modulov systému. Systém je vybudovaný ako celok a jadro systému pre všetky moduly je spoločné. Každá zmena má vplyv aj na ostatné časti systému, preto rozdelenie zákazky nie je možné. Vzhľadom k povahe predmetu zákazky a vzájomné zložité prepojenia funkcionalít a procesov v prostredí DKS a súvisiacich integračných prepojení na externé systémy, nie je možné jednotlivé služby a teda ani predmet zákazky žiadnym spôsobom rozdeliť. Rozvoj a rozširovanie funkcionalít je úzko späté s poskytovaním následnej aplikačnej podpory. Technicky a funkčne by verejnému obstarávateľovi rozdelenie predmetu zákazky medzi viacerých poskytovateľov spôsobovalo neprimerané problémy, ktoré v rámci nedorozumení a sporov medzi poskytovateľmi jednotlivých služieb môžu reálne spôsobiť znefunkčnenie častí alebo celého systému. Uvedené je možné zabezpečiť iba realizáciou všetkých prác a služieb jedným poskytovateľom.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.04.2019
09.07.2020 05:49:17