eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

"FCHPT VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV"

  Zadávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
369.228,96 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2019 09:05

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.04.2019
  Dátum zverejnenia:
02.05.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397687
Vazovova 5, 81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Antónia Koprdová
Telefón: +421 917669162
Fax: +421 257294326
Email: antonia.koprdova@stuba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.stuba.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1030
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1030
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.ezakazky.sk/stuba/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=17147338&
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
"FCHPT VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV"
Referenčné číslo: 8966/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
38000000-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov pre výskumnú infraštruktúru na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
369 228,96 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
DSC kalorimeter s príslušenstvom
Časť č.: I.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38418000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE (FCHPT) STU, Radlinského 9, 912 37 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Prístroj bude použitý na stanovenie energetických efektov ako napr. procesy hydratácie v anorganických spojivách, reakcií v geopolyméroch, atď. Plne automatický izotermický kalorimeter s vysokou citlivosťou by mal pracovať pri teplotách od 5°C do teploty 90°C, vrátane softwéru na vyhodnocovanie nameraných údajov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
102 411,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: ACCORD
Kód ŽoNFP: NFP313020T053
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je uzavretie zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov, z ktorého bude predmet zákazky financovaný.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Pristroj na meranie Seebeckovho koeficientu a elektrickej vodivosti pri teplotách RT do 1500°C
Časť č.: II.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38341300-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE (FCHPT) STU, Radlinského 9, 912 37 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Prístroj na meranie teplotne indukovaného napäťového gradientu vo vzorkách pri rôznych teplotách vrátane merania tepelnej závislosti elektrickej vodivosti vzoriek
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
130 102,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: ACCORD
Kód ŽoNFP: NFP313020T053
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je uzavretie zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov, z ktorého bude predmet zákazky financovaný
Časť: 3
II.2.1) Názov
Analyzátor pien
Časť č.: III.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38425700-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE (FCHPT) STU, Radlinského 9, 912 37 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Prístroj na analýzu stability technických pien,ktoré sa plánujú použiť pri vývoji nových ľahčených tepelnoizolačných anorganických materiálov. Na prístroji bude možné merať veľkosť, distribúciu pórov, starnutie peny a tak optimalizovať kvapalnú penu pre použitie pri príprave tuhých penových materiálov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
54 743,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: ACCORD
Kód ŽoNFP: NFP313020T053
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je uzavretie zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov, z ktorého bude predmet zákazky financovaný.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Spray coating systém
Časť č.: IV.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42924300-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE (FCHPT) STU, Radlinského 9, 912 37 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Laboratórny systém na vývoj nových povlakov s vysokou reprodukovateľnosťou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
44 333,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: ACCORD
Kód ŽoNFP: NFP313020T053
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je uzavretie zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov, z ktorého bude predmet zákazky financovaný.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Planetárny guľový mlyn
Časť č.: V.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43410000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE (FCHPT) STU, Radlinského 9, 912 37 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Planétový mlyn s dvomi alebo štyrmi mlecími nádobami objemu cca 100-250 ml a oteruvzdornými keramickými mlecími nádobami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
37 639,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: ACCORD
Kód ŽoNFP: NFP313020T053
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je uzavretie zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov, z ktorého bude predmet zákazky financovaný.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa §32 ods. 2, resp. podľa §32 ods. 4 a 5 zákona.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Jednotný európsky dokument je uverejnený na stránke úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa §152 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa §32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienky účasti podľa §32 od.s 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Podľa §34 ods. 3 zákona uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou, alebo relevantnými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g) zákona, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby, len ak bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity využijú
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru doplnený referenciami, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, potvrdzujúce dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (dodávka prístrojov a zariadení v súlade s danou časťou),ktorými preukáže, že za rozhodné obdobie dodať tovary v celkovej hodnote pre:
I. časť 70 663,60 EUR bez DPH
II. časť 89 770,59 EUR bez DPH
III. časť 37 772,67 EUR bez DPH
IV. časť 30 590,00 EUR bez DPH
V. časť 25 971,14 EUR bez DPH

Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požiadavky podľa §34 ods. 1 písm. a) predložením referencií na dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pre relevantnú časť, na ktorú predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi predložiť referencie kumulatívne za relevantnú časť, na ktorú predkladá ponuku, pričom kumulatívna hodnota všetkých referencií pre relevantnú časť za rozhodné obdobie nesmie byť nižšia ako je celková hodnota v EUR bez DPH stanovená verejným obstarávateľom pre relevantnú časť, uvedená v tomto oznámení časti III.1.3 Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok tovaru v hodnote stanovenej verejným obstarávateľom pre každú časť osobitne, pričom uvedená hodnota v EUR bez DPH za každú jednotlivú časť je hodnotou minimálnou.

Zo zoznamu dodávok tovaru predloženého uchádzačom, musia vyplývať vyššie uvedené požiadavky a to tak po formálnej ako aj obsahovej stránke (najmä: názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania odberateľa, predmet zmluvy/plnenia - stručný opis premetu plnenia, hodnotu tovaru v EUR bez DPH, skutočná lehota dodania, kontaktná osoba za odberateľa - meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, e-mail za účelom prípadného overenia predkladaných informácií).
Verejný obstarávateľ bude zo zoznamu dodávok tovaru akceptovať len tie časti dodávok tovaru, ktoré boli dodané v tzv. rozhodnom období, tzn. tovary dodané za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Ak uchádzač splnenie tejto podmienky účasti preukazuje dodávkami tovarov, ktoré boli začaté a/ alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia, uchádzač k takýmto dodávkam tovarov výslovne uvedie aj presný údaj o tom, aký finančný objem, resp. rozsah tovarov bol dodaný v rozhodnom období. V prípade, ak budú v zmluvnej cene, resp. rozsahu dodávok tovaru, ktorými uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti zarátané aj iné tovary ako vyššie definované tovary (relevantné pre danú časť) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, uchádzač uvedie finančný objem v EUR bez DPH, resp. rozsah len za vyššie dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je premet zákazky (relevantný pre danú časť).
V zmysle §39 zákona je splnenie podmienky účasti možné preukázať Jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.
Jednotný európsky dokument je uverejnený na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.05.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.06.2019 10:00
Miesto: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Obstarávanie dodávok tovarov prebehne postupom nadlimitnej zákazky v súlade s §66 ods. 7 veta druhá (tzv. reverzná súťaž).
Podľa §38 ods. 1 písm. d) zákona si verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku v zmysle §40 ods. 6 písm. g) zákona. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady záujemcom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk v elektronickej forme, kde budú súťažné podklady zverejnené po zverejnení Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a kde budú zverejňované informácie v prípade potreby vysvetliť alebo doplniť súťažné podklady.
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
b) klikne na názov zákazky
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk.
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady aj prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa v elektronickej forme.
Verejný obstarávateľ pripúšťa komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi vrátane predloženia ponuky iba v slovenskom jazyku.
Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu v zmysle §54 zákona.
Verejný obstarávateľ upozorňuje na povinnosť podľa §11 zákona o verejnom obstarávaní (povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.04.2019
09.07.2020 06:04:46