eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb pre Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok-FN

  Zadávateľ:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
  Predpokladaná hodnota:
2.867.528,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.05.2019 10:05

  Druh postupu:
Nadlimit - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.04.2019
  Dátum zverejnenia:
03.05.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31936415
Generála Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Jozef jaroš
Telefón: +421 444382435
Fax: +421 444382783
Email: jarosj@uvn.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.uvn.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb pre Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok-FN
Referenčné číslo: VO2019-053
II.1.2) Hlavný kód CPV
90900000-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Kompletné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby vnútorných objektov UVN SNP Ružomberok-FN na ul.gen.M.Vesela 21, Ružomberok, Poliklinika Trenčín a Poliklinika Sliač vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, plastových vriec na odpad a mechanizmov potrebných na vykonávanie požadovaných služieb v rozsahu a časových intervaloch určených verejným obstarávateľom a vyhláškou č.553/2007Z.z. MZ SR, zahrňujúce služby tradičného a špeciálneho čistenia. Súčasťou predmetu zákazky je aj umiestnenie komunálneho odpadu určeným spôsobom
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 867 528,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90910000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
UVN SNP Ružomberok-FN, objekty v areáli na ul.gen.N.Vesela 26, Ružomberok, Poliklinika Trenčín a Poliklinika Sliač
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobne v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 867 528,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi,trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace § 32 ods. 1 písm. b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace § 32 ods. 1 písm. c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace § 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Povinnosť predloženia výpisu z registra trestov právnickej osoby vyplýva zo zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky Uchádzač predloží bankovú informáciu zo všetkých bánk v ktorých má vedené účty, vrátane čestného vyhlásenia, že predložil bankovú informáciu zo všetkých bánk v ktorých má vedené účty.
Zdôvodnenie: Požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej spoľahlivosti
uchádzača, t. j. že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a) zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného
charakteru za posledné tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (5-2016,2017, 2018, 4-2019).v sume minimálne 2 600 000,- € bez DPH, pričom minimálne v jednom roku musí byť suma referencií
za poskytnutú službu rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v sume min. 600 000,- € bez DPH a odberateľom musí byť organizácia pôsobiaca v zdravotníctve.
Uchádzač uvedie minimálne 5 zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru za požadované obdobie, pričom minimálne pri troch zmluvách musí byť odberateľom organizácia pôsobiaca v zdravotníctve.
Zdôvodnenie: Uchádzač má skúsenosti z realizáciou zákaziek rovnakého charakteru ako je predmet zákazky

§ 35 certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek
noriem na systém manažérstva kvality Uchádzač predloží certifikát kvality ISO 9001. Zdôvodnenie: Uchádzač je schopný splniť poskytnutie služby v súlade s normami kvality.
§ 36
Systém environmentálneho manažérstva
Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému enviromentu v zmysle požiadaviek normy ISO 14001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie. Verejný obstarávateľ prijme aj iné/ekvivalentné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vydanie tohto certifikátu. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie tejto časti podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
ODÔVODNENIE požiadavka vyplynula z dôvodu overenia a preukázania technickej a odbornej spôsobilosti a spoľahlivosti uchádzača v oblasti enviromentálneho manažérstva poskytovaných služieb

Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému riadenia BOZP v zmysle požiadaviek normy OHAS 18001 vydaný
nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi
členských štátov Európskej únie. Verejný obstarávateľ prijme aj iné/ekvivalentné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vydanie tohto certifikátu. V prípade uchádzača,ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie tejto časti podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
ODÔVODNENIE požiadavka vyplynula z dôvodu overenia a preukázania technickej a odbornej spôsobilosti a spoľahlivosti uchádzača v oblasti kvality poskytovaných služieb.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.05.2019 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 28.06.2019
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2019
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Predpokladaný počet záujemcov 10
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
zmluvná cena dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru spolu za(36)
tridsaťšesť predchádzajúcich mesiacov ku dňu predkladania žiadosti o účasť vypracovaných v súlade s bodom III.2.3)
Technická spôsobilosť.
Spôsob výberu záujemcov:
ak podmienky účasti splnia desiati (10) alebo menej ako (10) desiati záujemcovia, verejný obstarávateľ zašle výzvu na predkladanie ponúk všetkým záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti. Ak podmienky účasti splnia viacerí ako (10) desiati záujemcovia, obstarávateľ zostaví poradie záujemcov na základe hore uvedeného objektívneho kritéria, celkovej výšky predložených referencií za posledných 36 mesiacov tak, že na prvom mieste sa umiestni uchádzač s najvyšším súčtom predložených referencií a na poslednom sa umiestni uchádzač s najnižším súčtom predložených referencii. Na predloženie cenovej ponuky budú vyzvaní prví desiati záujemcovia.
Verejný obstarávateľ bude vyžadovať od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 140 000,00 EUR.
Súťažné podklady budú poskytnuté záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a následne ich verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky
Opis osobitných podmienok: Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť doklad o poistení náhrady škody spôsobenej pri výkone činnosti uvedenej v predmete zákazky. Ako doklad uchádzač predloží potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení alebo overenú poistnú zmluvu a musí preukázať, že má uzatvorené poistenie s plnením do výšky 100 000 EUR. Dodávateľ zodpovedá za svojich zamestnancov za dodržiavanie BOZP. Všetci zamestnanci musia byť preškolení z BOZP. Súčasťou zákazky môže byť prenájom priestorov pre zabezpečenie činnosti predmetu obstarávania za úhradu: šatne zamestnancov, skladové priestory, energie, odpad, vodné a stočné.
Pri uzatváraní zmlúv o nájme sa bude vychádzať zo skutočného stavu v súlade s platnou legislatívou zákona č. 278/1993/Zz o správe majetku štátu ,ako aj metodických pokynov MOSR: SEMaI-218-1/2008-OdSM,SEMaI-207/2008-OdRSM
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.04.2019
03.07.2020 11:50:17