eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov

  Zadávateľ:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.724.450,16 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2019 09:05

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.04.2019
  Dátum zverejnenia:
03.05.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36601284
Ondavská 8, 04011 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Suchá Magdaléna
Telefón: +421 556117111
Email: msucha@vusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.vusch.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://josephine.proebiz.com/
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://josephine.proebiz.com/
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): http://josephine.proebiz.com/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov
Referenčné číslo: S/03709/OVO/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
55321000-6
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
EA26-0 - Pre pacientov
GB01-8 - Denne
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej stravy pre pacientov VÚSCH, a.s., v rozsahu predpísaných diét podľa Metodického pokynu MZ SR č. 719/92-C (Odporúčané zásady stravovania úprava diétneho systému), v súlade so Záväzným opatrením MZ SR č. 1685/1998-A (Zabezpečenie liečebnej výživy chorých - Vestník MZ SR, čiastka 17-18), Odborným usmernením č. 168/2006 (Organizácia klinickej výživy - Vestník MZ SR, čiastka 48-51), Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločenského stravovania, Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia a v zmysle Potravinového kódexu SR pri zavedení a prevádzkovaní systému u HACCP ako Správna výrobná prax, alebo ekvivalentnými predpismi.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov dodávku realizovať v celom rozsahu podľa popisu predmetu zákazky a platných predpisov a nepripúšťa čo i len čiastočné plnenie predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka bola predložená tak, že bude zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 724 450,16 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
55322000-3
55521200-0
55521100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej stravy pre pacientov VÚSCH, a.s., v rozsahu predpísaných diét podľa Metodického pokynu MZ SR č. 719/92-C (Odporúčané zásady stravovania úprava diétneho systému), v súlade so Záväzným opatrením MZ SR č. 1685/1998-A (Zabezpečenie liečebnej výživy chorých - Vestník MZ SR, čiastka 17-18), Odborným usmernením č. 168/2006 (Organizácia klinickej výživy - Vestník MZ SR, čiastka 48-51), Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločenského stravovania, Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia a v zmysle Potravinového kódexu SR pri zavedení a prevádzkovaní systému u HACCP ako Správna výrobná prax, alebo ekvivalentnými predpismi.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov dodávku realizovať v celom rozsahu podľa popisu predmetu zákazky a platných predpisov a nepripúšťa čo i len čiastočné plnenie predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka bola predložená tak, že bude zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 724 450,16 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. 2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1. nasledovne:
a)písm. a) - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, nakoľko verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získať ich z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z .z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii),
b)písm. b) - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) - doloženým čestným vyhlásením.
3.Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. 4.Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia uvedené v § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne: 1.1 § 33 ods. 1 písm. a) - Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. Vo vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúce tri roky, resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky: a)nie je/nebol v nepovolenom prečerpaní, b)v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, c)jeho bežný účet nie je/nebol predmetom exekúcie. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z týchto bánk, a to vo vyššie uvedenom rozsahu. 1.2.Čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uvedie zoznam všetkých bánk, v ktorých má na podnikanie zriadené účty a zároveň vyhlásenie, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyjadrenie banky. 2.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby,ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. 3.Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. 4.Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný. 5.Uchádzač môže podľa § 39 predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom JED.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:
1. doklad podľa § 33 ods. 1 písm. a) - Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. Vo vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúce tri roky, resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky:
a)nie je/nebol v nepovolenom prečerpaní,
b)v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
c)jeho bežný účet nie je/nebol predmetom exekúcie. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z týchto bánk, a to vo vyššie uvedenom rozsahu.
2.Čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uvedie zoznam všetkých bánk, v ktorých má na podnikanie zriadené účty a zároveň vyhlásenie, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyjadrenie banky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2019 13:00
Miesto: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., zasadacia miestnosť riaditeľstva, II.pochodie, Ondavská 8, 040 11 Košice.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky na adrese verejného obstarávateľa a bude vykonané v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2. Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle § 66 ods. 7 ZVO a ponuky sa predkladajú podľa § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a pokynov uvedených v SP.
3.Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO nahradiť doklady Jednotným európskym dokumentom, v takom prípade je povinný vyplniť ho v súlade so ZVO.
4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. Podrobnosti sú opísané v súťažných podkladoch.
5.Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito spôsobmi: a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod. d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky a žiadosti.
6.Súťažné podklady k predmetnému obstarávaniu budú uverejnené v príslušnej zákazke v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
7.Uchádzači, s ktorými bude podpísaná zmluva a ich subdodávatelia musia byť pred podpisom predmetnej zmluvy zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to bude relevantné v súlade s platnou legislatívou. 8.Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
9.Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
10.Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.
11. Odporúčaná lehota na vysvetľovanie SP je stanovená do 17.05.2019 do 14:30 hod..
12. Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky, nie je možné zákazku rozdeliť na časti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.04.2019
03.07.2020 11:53:05