eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove

  Zadávateľ:
Mesto Púchov
  Predpokladaná hodnota:
355.962,05 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.05.2019 10:05

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
02.05.2019
  Dátum zverejnenia:
03.05.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Púchov
IČO: 00317748
Štefánikova 821/21, 02018 Púchov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Mikušcová, tel.: +421 424650836, e-mail: ivana.mikuscova@puchov.sk - za opis predmetu zákazky, JUDr. Katarína Mrázová, tel.: 0905/834056, e-mail: katka.mrazova@gmail.com – za zmluvné podmienky a VO
Telefón: +421 424650819 / 424650836
Fax: +421 424650826
Email: ivana.mikuscova@puchov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5149
Hlavná adresa(URL): http://www.puchov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5149
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy (vrátane plnenia úloh pri prenesenom výkone štátnej správy).
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove
Referenčné číslo: 1014/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka s tým súvisiacich tovarov a poskytnutie služieb, ktorých cieľom je rozšírenie kapacity materskej školy Lienka, na ulici 1. MÁJA, 020 01 Púchov.
Stavebné práce a služby budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa projektovej dokumentácie: ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY LIENKA, NA ULICI 1. MÁJA, 020 01 PÚCHOV, spracovanej PROREA stavebná spoločnosť, s. r. o., Za cintorínom 1260/15, Púchov, zodp. projektant Ing. Milan Malcho, ProLea, sr.o., Dolný Val 121/56, Žilina z 01/2017, ďalej spoločne v texte označovaná aj len ako: projektová dokumentácia, PD alebo projekt), ktorý tvorí prílohu k súťažným podkladom.

Projekt rieši prístavbu materskej školy za účelom rozšírenia kapacity o 20 detí. Pôjde o prístavbu o pôdorysných rozmeroch 18,425 x 13,000 metra. Prístavba bude jednopodlažná a úroveň podlahy bude totožná z jestvujúcim objektom cca 0,350 metra nad terénom. Objekt bude murovaný z pórobetónu a zateplený polystyrénom z plochou strechou.
Projekt ďalej rieši aj zateplenie jestvujúcej stavby MŠ a výmenu okien. Zateplí sa aj strecha na MŠ aj na kuchyni. Pri výstavbe by sa zrealizovala aj oprava a výmena oplotenia školského dvoru.
Pri prístavbe by sa zrealizovalo nové detské ihrisko o rozmeroch 13,0 x 10,0 metra. Po zrealizovaní stavebných prác sa uvažuje aj z výsadbou zelene na školskom dvore tak aby tlmila hluk z priľahlej mestskej komunikácie.

ČLENENIE STAVBY, KTORÁ JE PREDMETOM ZÁKAZKY NA STAVEBNÉ OBJEKTY PODĽA PROJEKTU:
Stavba si vyžiadala členenie na stavebné objekty :
SO 01 - Prístavba MŠ
SO 02 - Revitalizácia areálu MŠ
SO 04 - Stavebné úpravy a zateplenie jestvujúcej MŠ

Pozn.: Predmetom tejto zákazky nie je SO 03 Vnútorné vybavenie MŠ.

Zákazka je rozdelená na 2 samostatné časti:
1.Časť: Prístavba MŠ, stavebné úpravy a zateplenie jestvujúcej Materskej školy Lienka na Ulici 1. mája v Púchove
2.Časť: Revitalizácia areálu Materskej školy Lienka na Ulici 1. mája v Púchove

pričom 1. Časť zákazky zahŕňa : SO 01 - Prístavba MŠ a SO 04 - Stavebné úpravy a zateplenie jest. MŠ
2. Časť zákazky zahŕňa: SO 02 - Revitalizácia areálu MŠ

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
355 962,05 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Prístavba MŠ, stavebné úpravy a zateplenie jestvujúcej Materskej školy "Lienka" na Ulici 1. mája v Púchove
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
45321000-3
45261000-4
45421100-5
45331100-7
45310000-3
45330000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ulica 1. MÁJA, 020 01 Púchov, parcely: k. ú. Púchov: KN-C - 1293/264, 1293/285
II.2.4) Opis obstarávania
Prvá Časť: Prístavba MŠ, stavebné úpravy a zateplenie jestvujúcej Materskej školy Lienka na Ulici 1. mája v Púchove zahŕňa : SO 01 - Prístavba MŠ a SO 04 - Stavebné úpravy a zateplenie jest. MŠ z projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
329 211,12 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 150
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu v ITMS2014+ : NFP302021H274
II.2.14) Doplňujúce informácie
Projekt:"Rozšírenie kapacity materskej školy Lienka na Ulici 1. Mája v Púchove. Kód projektu v ITMS2014+ NFP302021H274. Výzva: IROP-PO2- SC221-2016-10. OP: IROP. Európsky fond regionálneho rozvoja. Prioritná os: 2. Investičná priorita: 2.2. Špecifický cieľ: 2.2.1
Časť: 2
II.2.1) Názov
Revitalizácia areálu Materskej školy "Lienka" na Ulici 1. mája v Púchove
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112000-5
37535200-9
45342000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ulica 1. MÁJA, 020 01 Púchov, parcely: k. ú. Púchov: KN-C - 1293/264, 1293/285
II.2.4) Opis obstarávania
Druhá Časť: Revitalizácia areálu Materskej školy "Lienka" na Ulici 1. mája v Púchove zahŕňa : SO 02 - Revitalizácia areálu MŠ z projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
26 750,93 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 150
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu v ITMS2014+ : NFP302021H274
II.2.14) Doplňujúce informácie
Projekt:"Rozšírenie kapacity materskej školy Lienka na Ulici 1. Mája v Púchove. Kód projektu v ITMS2014+ NFP302021H274. Výzva: IROP-PO2- SC221-2016-10. OP: IROP. Európsky fond regionálneho rozvoja. Prioritná os: 2. Investičná priorita: 2.2. Špecifický cieľ: 2.2.1
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5149 a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5149 a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5149 a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5149 a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky účasti ako aj min. úroveň štandardov sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5149 a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Platí pre obe časti zákazky: Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho odborne spôsobilú osobu s odborným zameraním zodpovedajúcim predmetu tejto zmluvy, ktorá má príslušné platné oprávnenie v zmysle platných právnych predpisov, a meno takejto osoby je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska. K uvedenému predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi doklad o vzdelaní tejto osoby (resp. doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť).
Ďalšie podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch - najmä v návrhu zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu v súlade s § 54 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.
E-aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na: https://puchov.proebiz.com . Kontakt na
administrátora e-aukcie: JUDr. Katarína Mrázová, tel.: 0905/834056, e-mail: katka.mrazova@gmail.com.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2019 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2019 13:00
Miesto: Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, Slovenská republika
Poschodie: 2. poschodie
Miestnosť: č. dv.: 32.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri použití elektronickej aukcie je podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku:
a) informáciu o tom, že bola vylúčená ich ponuka alebo
b) Výzvu na účasť v elektronickej aukcii.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka pre časť 1: sa vyžaduje vo výške 9.000,- €. V prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou bankovej záruky musí byť doklad o bankovej záruke predložený v lehote na predkladanie ponúk v papierovej podobe ako originál (nestačí overená fotokópia). (Uvedený dokument je predtým potrebné aj naskenovať do ponuky v Josephine). 2. Zábezpeka pre časť 2: sa nevyžaduje. 3. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi (ak nie v súťažných podkladoch uvedené inak). JOSEPHINE je softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek a je na doméne https://josephine.proebiz.com. 4. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte .pdf v profile verejného obstarávateľa tu: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5149 a súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED, výkazy výmer, súťažné podklady) sa budú nachádzať aj v systéme JOSEPHINE v editovateľnej podobe (verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa link na tieto dokumenty).
5. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Pokiaľ sa v týchto súťažných podkladoch hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokumentov a pod. má sa za to, že sa jedná výlučne o elektronické predloženie dokumentov (tak zo strany záujemcu/uchádzača ako aj verejného obstarávateľa). V tejto zákazke sa bude v papierovej podobe predkladať len originál bankovej záruky.
6. Verejný obstarávateľ na základe § 112 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. 7. Verejný obstarávateľ rozhodol, že v tomto postupe zadávania zákazky bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti len u toho uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
8. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).
9. V bode II.2.7) (Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody) je uvedená lehota dodania v dňoch od zadania zákazky. Tento údaj je však potrebné objasniť na tomto mieste, keďže sa to nedá, vzhľadom k prednastaveniu tohto formulára urobiť v bode II.2.7 nasledovne: Platí pre obe časti: Odovzdanie staveniska: Najneskôr do 5 pracovných dní po dni, v ktorom bude verejnému obstarávateľovi doručené oznámenie o kladnom výsledku kontroly verejného obstarávania k tejto zákazke (t.z. ktorým bude schválené toto verejné obstarávanie). Deň doručenia tohto oznámenia bude uchádzačovi oznámený do 2 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Začatie prác:V deň odovzdania staveniska. Kompletné ukončenie prác:V lehote do 150 kalendárnych dní po dni odovzdania staveniska
10. Garančná záruka za vykonanie diela: vyžaduje sa pre časť 1 a to vo výške 15.000,- €.
11. Ďalšie skutočnosti sú uvedené v súťažných podkladoch
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.05.2019
03.07.2020 12:00:55