eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady

  Zadávateľ:
Obec Nové Sady
  Predpokladaná hodnota:
497.809,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.05.2019 13:05

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
02.05.2019
  Dátum zverejnenia:
06.05.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Nové Sady
IČO: 00308340
Nové Sady 177, 95124 Nové Sady
Slovensko
Kontaktná osoba: Silvia Halvoníková
Telefón: +421 377894163
Fax: +421 377894864
Email: obecnyurad@novesady.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4404
Hlavná adresa(URL): http://www.novesady.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.ezakazky.sk/novesady/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=75528082&
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
eBIZ Corp s.r.o.
IČO: 35758643
Dunajská 12 , 04001 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Terézia Nagyová
Telefón: +421 915789980
Email: tnagyova@ebiz.sk
Adresa (URL): https://www.ezakazky.sk/novesady/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=75528082&
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady
Referenčné číslo: 02/eBIZ/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady po požiari a to obnova strechy, vonkajších múrov, zateplenia a súvisiacich konštrukcií, t.j. kompletná obnova budovy z vonkajšej strany, rekonštrukciou krovu, krytiny strechy, obnova štítových múrov a obvodových múrov najvyššieho podlažia, rekonštrukcia interiérových omietok, náterov, podláh, výmena svietidiel, elektrických zásuviek a vypínačov, kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení, položenie nových podláh, novej elektroinštalácie výmena pôvodných vykurovacích kotlov a zásobníka na teplú vodu, zámena obnoviteľného zdroja eneregie na prípravu teplej vody bude z fotovoltaických článkov na slnečné kolektory. Všetky tieto priestory a zariadenia na 1NP a 2NP boli zničené hasičskou vodou. Na 3NP sa navrhuje zatepľovať strecha medzi krokvami a pod krokvami, realizovať SDK podhľady počas trvania zmluvy o dielo.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
497 809,83 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45110000-1
45321000-3
45443000-4
45261000-4
45261410-1
45421100-5
45262520-2
45261300-7
45312310-3
45262100-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obecný úrad Nové Sady, Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady, Slovensko
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady po požiari a to obnova strechy, vonkajších múrov, zateplenia a súvisiacich konštrukcií, t.j. kompletná obnova budovy z vonkajšej strany, rekonštrukciou krovu, krytiny strechy, obnova štítových múrov a obvodových múrov najvyššieho podlažia, rekonštrukcia interiérových omietok, náterov, podláh, výmena svietidiel, elektrických zásuviek a vypínačov, kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení, položenie nových podláh, novej elektroinštalácie výmena pôvodných vykurovacích kotlov a zásobníka na teplú vodu, zámena obnoviteľného zdroja eneregie na prípravu teplej vody bude z fotovoltaických článkov na slnečné kolektory. Všetky tieto priestory a zariadenia na 1NP a 2NP boli zničené hasičskou vodou. Na 3NP sa navrhuje zatepľovať strecha medzi krokvami a pod krokvami, realizovať SDK podhľady počas trvania zmluvy o dielo. Budova Obecného úradu v Nových Sadoch je trojpodlažný objekt so sedlovou strechou a vikiermi. Tretie nadzemné podlažie je využívaný podkrovný priestor. Stavba je nepodpivničená. Všetky priestory v budove majú funkciu administratívy a služieb. V januári 2018 bola na budove dokončená obnova budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. V septembri 2018 bolo najvyššie podlažie zničené požiarom. Projekt stavebných úprav po požiari pozostáva z dvoch fáz - 1. a 2. fáza, ktoré budú prebiehaľ súčasne. 1. fáza sa venuje obnove strešnej konštrukcie, obvodových múrov na danom podlaží, otvorových konštrukcií a priľahlých prvkov, ktoré boli znehodnotené požiarom alebo následne vodou na hasenie. Stavba je vyčistená od trosiek po požiari. Plánuje sa s rekonštrukciou krovu, krytiny strechy, obnovou štítových múrov a múrikov pod pomúrnicami po hornú hranu konštrukcie stropu medzi 2NP a 3NP. 2. fáza obnovy sa zaoberá komplexnou obnovou vnútorných priestorov zničených pri požiari a po požiari. Plánuje sa na 1NP a 2NP s rekonštrukciou interiérových omietok, náterov, podláh, výmenou svietidiel, elektrických zásuviek a vypínačov. V kotolni bude nutné vymeniť pôvodné vykurovacie kotle a zásobník na teplú vodu. Obnoviteľný zdroj eneregie na prípravu teplej vody bude zmenený z fotovoltaických článkov na slnečné kolektory. Všetky tieto priestory a zariadenia na 1NP a 2NP boli zničené hasičskou vodou. Na 3NP sa v projekte navrhuje zatepľovať strecha medzi krokvami a pod krokvami, realizovať SDK podhľady, kompletne nové sociálne zariadenia, budú sa musieť položiť nové podlahy, nová elektroinštalácia. Výťah vo výťahovej šachte bude potrebné rozobrať a inštalovať nový. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Najnižšia cena
Relatívna váha: 98
Názov: Lehota výstavby v dňoch
Relatívna váha: 2
II.2.6) Predpokladaná hodnota
497 809,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 84
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a.nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b.nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c.nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d.nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e.je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f.nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g.nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h.nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
i.nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j. nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáha výkonom rozhodnutia,
Preukazuje dokladmi podľa § 32 ods.2 ZVO:
a)výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d)potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)čestným vyhlásením,
Verejnému obstarávateľovi nie je v súčasnosti umožnené využiť údaje z informačných systémov verejnej správy, z uvedeného dôvodu v predmetnom postupe zadávania zákazky nie je možné uplatniť § 32 ods. 3 ZVO. Hospodársky subjekt, ktorý o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadal, môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO. Splnenie podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia uchádzača, môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html alebo čestným vyhláseným, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Z dôvodu obmedzeného počtu znakov v tejto výzve, ďalšie podmienky osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
Podľa § 34 ods. 1 písm. c) ZVO: údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác,
Podľa § 34 ods. 1 písm. d): opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
Podľa § 34 ods. 1 písm. g): ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,
Podľa § 34 ods. 1 písm. h): uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
Podľa § 34 ods. 1 písm. j): údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby,
Splnenie podmienok účasti, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html alebo čestným vyhláseným, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočenosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby a rozhodne sa predložiť JED alebo čestné vyhlásenie, tieto obsahujú vyššie uvedené informácie aj o tejto osobe.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Uvedený zoznam musí obsahovať min. jednu zákazku na realizácii stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru v minimálnom objeme 500 000,00 EUR s DPH. Za rozhodné obdobie sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania. K § 34 ods. 1 písm. c) ZVO: Uchádzač predloží doklad o oprávnení na výkon činnosti vedenia stavieb podľa § 45 ods. 1 písm. b) zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení a podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaný na základe osobitného predpisu: odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe, osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby alebo iného ekvivalentného zahraničného dokladu s odtlačkom pečiatky a vlastnoručným podpisom majiteľa dokladu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač osobu, ktorej doklad predkladá vo svojej ponuke, uviedol aj vo svojom návrhu zmluvy o dielo. Uchádzač predloží profesijný životopis osoby, ktorou preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže odbornú prax na pozemných stavbách stavbyvedúceho. V profesijnom životopise odborníka uvedie údaje v rozsahu: meno a priezvisko odborníka, súčasná pracovná pozícia, súčasný zamestnávateľ alebo sa uvedie SZČO, PO a pod. Ak táto osoba nie je v trvalom pracovnom pomere uchádzača, postupuje uchádzač podľa bodu 13.7 SP, prehľad profesijnej praxe min. 3 roky vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.. K § 34 ods. 1 písm. d) ZVO: Opatrenie na zabezpečenie kvality, ktoré uchádzač použije pri uskutočnení predmetu zákazky, deklaruje predložením: - platnej licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) podľa STN 732901 vydanej príslušným akreditovaným inšpekčným orgánom alebo iného ekvivalentného dokladu, ktorý použije pri zatepľovaní obvodového plášťa objektu, a ktorým preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.
- platného Certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný nezávislou inštitúciou podľa normy OHSAS 18001 v oblasti realizácie inžinierskych stavieb vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uchádzačom pre oblasť predmetu zákazky.
- v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní, platného certifikátu riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001 v oblasti realizácie inžinierskych stavieb, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom pre oblasť predmetu zákazky, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, certifikovaný akreditovanou osobou alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
K § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Uchádzač predloží zoznam kľúčových odborníkov s preukázaním ich osobitného kvalifikačného predpokladu. Z dôvodu obmedzeného počtu znakov v tejto výzve, bližšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzač predloží:
- vyhlásenie o percentuálnom podiele zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, v ktorom uvedie, navrhovaného subdodávateľa, predmet subdodávky, podiel zákazky, ktorý bude realizovať navrhovaný subdodávateľ, dôkazné prostriedky podľa § 32 ods. 2 ZVO a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO;
- čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade, ak sa stane úspešným, po výzve verejného obstarávateľa, najneskôr pri poskytnutí súčinnosti k podpisu zmluvy, bude mať uzatvorenú poistnú zmluvu poistného krytia minimálne vo výške 100 % zmluvnej ceny alebo ekvivalent v inej mene, a to počas celej doby uskutočnenia predmetu zákazky, na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku pri výkone práce u verejného obstarávateľa alebo tretích osôb (alebo obdobnú poistnú zmluvu, resp. potvrdenie príslušnej poisťovne, alebo iný ekvivalentný doklad, ktorým potvrdí požadované skutočnosti). Bližšie v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch a budú spresnené vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2019 13:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.05.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2019 14:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční sprístupnením ponúk v elektronickom nástroji eZakazky na adrese Obecný úrad Nové Sady, Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady, Slovensko.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie vykoná komisia bez účastí uchádzačov. Otváranie je neverejné a zúčastnia sa ho len členovia komisie bez prítomnosti uchádzačov, z dôvodu použitia elektronickej aukcie v súlade s § 54 ods. 3 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli https://www.ezakazky.sk/novesady/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=75528082&. Registrácia a prihlasovanie: - ak ešte záujemca nemá zriadené konto v elektronickom nástroji, klikne na tlačítko Registrovať nového dodávateľa, vyplní údaje a postupuje podľa pokynov uvedených pri registrácii v elektronickom nástroji. Po registrácii mu bude na ním uvedenú e-mailovú adresu doručené prístupové údaje, ktorými sa prihlási do elektronického nástroja. Ak už záujemca má v elektronickom nástroji zriadené konto, prihlási sa svojim prihlasovacím menom a heslom; v prípade, ak ho zabudol, klikne na tlačítko Zabudli ste heslo?. Po kliknutí na tlačítko sa zobrazí jednoduchý formulár, kde je potrebné zadať prihlasovací e-mail a po kliknutí na tlačidlo Odoslať elektronický nástroj vygeneruje nové heslo a odošle ho na zadaný e-mail, ktorým sa záujemca prihlási do elektronického nástroja alebo prihlási sa prostredníctvom eID. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov: záujemca klikne na Žiadosť o účasť a prihlási sa do elektronického nástroja. Elektronický nástroj automaticky vygeneruje Žiadosť o účasť vo formáte *pdf s časovou pečiatkou, ktorá sa záujemcovi automaticky zobrazí v záložke Dokumenty v časti Odoslané dokumenty. Týmto úkonom sú záujemcovi sprístupnené všetky dokumenty k zákazke v elektronickom nástroji. Súťažné podklady a doplňujúca dokumentácia: po prihlásení sa do elektronického nástroja vyššie uvedeným spôsobom a po kliknutí na Žiadosť o účasť bude mať záujemca taktiež prístup k súťažným podkladom a ďalšej doplňujúcej dokumentácii nepretržite v elektronickej podobe k dispozícii; časti súťažných podkladov, ktoré majú byť súčasťou ponuky a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky upravovať, verejný obstarávateľ zverejňuje v editovateľnej podobe. Verejný obstarávateľ umožňuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup k súťažným podkladom a ďalšej doplňujúcej dokumentácii na profile https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4404; ktorý ho presmeruje na úložisko dokumentov na portáli elektronického nástroja pre účely tohto zadávania zákazky. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch, vzhľadom obmedzenému počtu znakov v tejto o výzve. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred v elektronickom nástroji www.ezakazky.sk. Predkladanie ponuky sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky prostredníctvom vyššie uvedeného elektronického nástroja tak, že uchádzač vkladá svoju elektronickú ponuku do elektronického nástroja v komunikačných formátoch a spôsobom určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch. Momentom doručenia pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania informácií alebo dokumentov jednej strany komunikácie, nakoľko tieto sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére druhej strany komunikácie. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 14 00,00 €, ďalšie informácie ohľadne zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční v deň a v čase podľa dohovoru s kontaktnou osobou uvedenou v súťažných podkladoch, na mieste stretnutia podľa súťažných podkladov. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 ZVO určuje osobitné podmienky plnenia zmluvy podľa súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.05.2019
03.07.2020 12:22:10