eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov

  Zadávateľ:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  Predpokladaná hodnota:
15.803.125,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2019 10:05

  Druh postupu:
Nadlimit - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.04.2019
  Dátum zverejnenia:
06.05.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50349287
Štefánikova 15, 81105 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Hudec
Telefón: +421 220928102
Email: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.vicepremier.gov.sk/index.html
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18008?page=1&limit=20&sort=ico&sortdir=ASC&ext=0&nazov=%C3%9Arad+podpredsedu&ico=&obec=&month=&year=2018&text=
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov
Referenčné číslo: 420555
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Časť I: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)
Rozšírenie a vylepšenie GUI pre zobrazenie a prístup k údajom a referenčným údajom,
Vytvorenie služby pre priamy push model distribúcie údajov,
Podporné služby
-Vytvorenie zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra (respektíve registra všeobecne),
-Rozšírenie modulu vyhľadávania v registroch pre prístup k údajom,
-Vytvorenie služby anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov
Obslužná zóna: Modul pre riadenie dátovej integrácie, ktorý umožní publikovanie a evidenciu oprávnení pre získavanie údajov, a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie, ako i monitoring integračných väzieb a zobrazenie metaúdajov.
Vytvorenie a sprístupnenie služby PaaS pre manažment údajov poskytujúca podporné platformové služby (PaaS) pre konzumentov údajov a poskytovateľov údajov (dostupné vo vládnom cloude) pre inštitúcie verejnej správy riešiace Manažment údajov:
služby integrácie údajov,
služby pre riadenie kvality údajov,
služby pre riadenie kmeňových údajov,
služby pre tvorbu a prevádzku registrov.

Časť II: Manažment osobných údajov
nástroje pre riešenie požiadaviek GDPR na správu a ochranu osobných údajov (ide o riešenie požiadaviek na realizáciu práv: právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania, oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania a právo na prenosnosť údajov) PIMS (personal information management system),
na jednom mieste sa zabezpečí dostupnosť relevantných údajov každej fyzickej a právnickej osoby,
umožnenie zobrazenia všetkých prístupov k dátam osoby a zobrazenie jednotlivých logov pre oprávnené fyzické alebo právnické osoby (logy budú obsahovať informácie o skutočnostiach, kto pristupoval k údajom, kedy pristupoval k údajom a za akým účelom pristupoval k údajom o osobe evidovaným),
umožnenie sprístupnenia dát osoby ako vlastníka dát pre ďalšie oprávnené osoby,
zavedenie podporných nástrojov pre Manažment osobných údajov poskytnutie metaúdajov a údajov o osobe, údajov o oprávneniach prístupu k údajom, API pre prístup k údajom osôb pre osoby mimo verejnej správy na základe oprávnenia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
15 803 125,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72243000-0
72000000-5
48000000-8
72246000-1
72254000-0
72262000-9
72263000-6
72268000-1
72310000-1
72320000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť I: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)
Rozšírenie a vylepšenie GUI pre zobrazenie a prístup k údajom a referenčným údajom,
Vytvorenie služby pre priamy push model distribúcie údajov,
Podporné služby
-Vytvorenie zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra (respektíve registra všeobecne),
-Rozšírenie modulu vyhľadávania v registroch pre prístup k údajom,
-Vytvorenie služby anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov
Obslužná zóna: Modul pre riadenie dátovej integrácie, ktorý umožní publikovanie a evidenciu oprávnení pre získavanie
údajov, a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie, ako i monitoring
integračných väzieb a zobrazenie metaúdajov.
Vytvorenie a sprístupnenie služby PaaS pre manažment údajov poskytujúca podporné platformové služby (PaaS) pre
konzumentov údajov a poskytovateľov údajov (dostupné vo vládnom cloude) pre inštitúcie verejnej správy riešiace
Manažment údajov:
služby integrácie údajov,
služby pre riadenie kvality údajov,
služby pre riadenie kmeňových údajov,
služby pre tvorbu a prevádzku registrov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 274 079,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych fondov EÚ, a to z prostriedkov OP Integrovaná infraštruktúra.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Manažment osobných údajov
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72000000-5
48000000-8
72243000-0
72246000-1
72254000-0
72262000-9
72263000-6
72268000-1
72310000-1
72320000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť II: Manažment osobných údajov
nástroje pre riešenie požiadaviek GDPR na správu a ochranu osobných údajov (ide o riešenie požiadaviek na realizáciu
práv: právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania, oznamovacia
povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania a právo na
prenosnosť údajov) PIMS (personal information management system),
na jednom mieste sa zabezpečí dostupnosť relevantných údajov každej fyzickej a právnickej osoby,
umožnenie zobrazenia všetkých prístupov k dátam osoby a zobrazenie jednotlivých logov pre oprávnené fyzické alebo
právnické osoby (logy budú obsahovať informácie o skutočnostiach, kto pristupoval k údajom, kedy pristupoval k
údajom a za akým účelom pristupoval k údajom o osobe evidovaným),
umožnenie sprístupnenia dát osoby ako vlastníka dát pre ďalšie oprávnené osoby,
zavedenie podporných nástrojov pre Manažment osobných údajov poskytnutie metaúdajov a údajov o osobe, údajov o
oprávneniach prístupu k údajom, API pre prístup k údajom osôb pre osoby mimo verejnej správy na základe oprávnenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 529 046,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych fondov EÚ, a to z prostriedkov OP Integrovaná infraštruktúra.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"), spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e), ktoré uchádzač nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
Ďalšie pravidlá k podmienkam účasti osobného postavenia sú uvedené v dokumente "Podmienky účasti", ktorý je zverejnený na profile verejného obstarávateľa www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/detail/18008.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO: záujemca preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre podmienky účasti týkajúcich
sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO, sa preukazuje spôsobom uvedeným v
dokumente "Podmienky účasti", ktorý je zverejnený na profile verejného obstarávateľa www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/detail/18008
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.) § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce
tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.
2.) § 34 ods. 1 písm. d) a § 35 ZVO: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení
použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality;
3.) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre podmienky účasti, ktoré sa
týkajú technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 psím. a), 34 ods. 1 písm. d) a § 35 ZVO a § 34 ods. 1 písm.
g) ZVO, sa preukazuje spôsobom uvedeným v dokumente "Podmienky účasti", ktorý je zverejnený na profile verejného
obstarávateľa www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18008
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
uvedené v súťažných podkladoch
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2019 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na zabezpečenie ponuky uchádzačov.

2.1.Zábezpeka pre časť I. predmetu zákazky Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) je
stanovená vo výške 250 000, 00 EUR.
2.2.Zábezpeka pre časť II. predmetu zákazky Manažment osobných údajov je stanovená vo výške 230 000, 00 EUR.
2.3.Bližšie podrobnosti sú k zábezpekám pre obe časti uvedené v súťažných podkladoch.

3.Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije postup nadlimitnej užšej súťaže, podľa § 67 - 69
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov.
Postup zadávania nadlimitnej zákazky bude realizovaný s využitím modernizovaného systému EVO.

4.Verejný obstarávateľ oznamuje, že záujemcovia môžu použiť na preukázanie splnenia podmienok účasti elektronický formulár JED. Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.

5. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým záujemca
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad - ekvivalent, ktorý bude predložený záujemcom.

6.Postup pre záujemcu/uchádzača:
6.1 V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS EVO je potrebné vytvoriť si účet.
6.2 V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS EVO, je potrebné ho zaregistrovať.
6.3 V prípade, ak je to potrebné môžete zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky
subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom/obstarávateľom elektronicky.
6.4 Cez IS EVO je možné následne zaevidovať Vaše podanie k danej zákazke (budete notifikovaný o zmenách
vykonaných na danej zákazke).
6.5 Príručky pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť v časti záujemca/uchádzač:
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
6.6.Video návody pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť v časti záujemca/uchádzač:
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html

7. Záujemca predloží žiadosť o účasť, vrátane dokladov na preukázanie splnenia stanovených podmienok účasti v
zmysle dokumentu "Podmienky účasti" v určenej lehote, t. j. v lehote v zmysle bodu IV.2.2) Lehota na predkladanie
ponúk alebo žiadostí o účasť do 31.05.2019 do 10:00 hod..

8. Verejný obstarávateľ neuplatňuje kritériá pre obmedzenie počtu záujemcov. Verejný obstarávateľ na základe
vyhodnotenia stanovených podmienok účasti zašle všetkým záujemcom, ktorí splnili požadované podmienky účasti,
výzvu na prekladanie ponúk.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.04.2019
09.07.2020 06:46:09