eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Viazacie prostriedky na drevo vrátane napínačov, upínacích a upevňovacích prvkov

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
250.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2019 12:05

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.04.2019
  Dátum zverejnenia:
06.05.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Hurteková
Telefón: +421 484344285
Fax: +421 484344191
Email: michaela.hurtekova@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://lesy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3531/summary
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3531/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Viazacie prostriedky na drevo vrátane napínačov, upínacích a upevňovacích prvkov
Referenčné číslo: 3301/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
19211000-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Zabezpečenie dodávok viazacích prostriedkov na drevo vrátane ich upínacích a upevňovacích prvkov, samosvorných spôn, ručného napínača a pojazdného odvíjača pásky, pre potreby verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach, na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
250 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44530000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LESY SR, š. p. pracovisko obchodnej prevádzky, Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Zabezpečenie dodávok viazacích prostriedkov na drevo vrátane ich upínacích a upevňovacích prvkov, samosvorných spôn, ručného napínača a pojazdného odvíjača pásky, pre potreby verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach, na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
250 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obyklého pobytu.
Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 152 a nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Pre splnenie požiadaviek na predmet zákazky uchádzač do ponuky predloží ku položkám č. 1 a 2 vzorky a materiálové listy v slovenskom alebo českom jazyku od výrobcu viazacích pások.
Zároveň uchádzač predloží: čestné vyhlásenie, že ním ponúkaný viazací prostriedok v kombinácii s dodávaným spojovacím prvkom napĺňa všetky náležitosti predpisových ustanovení Medzinárodnej železničnej únie.
Na zabezpečenie viazanosti ponúk verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zloženie zábezpeky vo výške 5000 EUR. Spôsoby zloženia zábezpeky sú definované v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54 ZVO.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2019 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2019 12:15
Miesto: LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, otváranie ponúk podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. je neverejné, údaje podľa § 54 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku nebude zasielať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v zmysle § 28 ZVO: Predmetom verejného obstarávania na predmet zákazky Viazacie prostriedky sú viazacie pásky a samosvorné spony (a ďalšie súvisiace komponenty), ktoré musia spĺňať funkčné požiadavky ako celok a musia byť vzájomne kompatibilné.
Z tohto dôvodu, verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.04.2019
03.07.2020 12:23:34