eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave /2019/

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
74.068,48 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.05.2019 14:05

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
07.05.2019
  Dátum zverejnenia:
10.05.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík
Telefón: +421 915972143
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave /2019/
Referenčné číslo: UtVO/34833/19/Lí
II.1.2) Hlavný kód CPV
45221113-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je sanácia časti lávky na Starohájskej ulici v Trnave, stavebného objektu SO 08 Ramena lávky
smerom ku schodisku na Tehelnej ulici a SO 09 Ramena lávky pri objekte Polície.
Podrobnejšie sú informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
74 068,48 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Lávka pre peších na Starohájskej ulici v Trnave.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je sanácia časti lávky na Starohájskej ulici v Trnave, stavebného objektu SO 08 Ramena lávky smerom ku schodisku na Tehelnej ulici a SO 09 Ramena lávky pri objekte Polície.
Podrobnejšie je opis predmetu zákazky a ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
74 068,48 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) g) a h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoVO"). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 písm. f) až ods. 5, alebo § 152 ZoVO.
Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO, ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy /§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)/.
Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa
zákona. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle §37 ods.3.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") podľa § 39 ZoVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované dokumentom JED, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač nahradiť i čestným vyhlásením v zmysle §114 ods.1 ZoVO.
V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie
úradne overených fotokópií originálnych dokladov. Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným obstarávateľom z informačného systému verejnej správy doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené do systému Josephine. V prípade, že sú doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.V prípade pochybností o pravosti "naskenovaných" dokladov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo
požadovať predloženie dokladov vo forme zaručenej konverzie.
Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup k nasledovným dokladom /podľa § 32 ods. 3 ZoVO/:
doklad podľa § 32 ods.2 písm. e) ZoVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní dočasne nahradiť doklady jednotným európskym
dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný európsky dokument. Splnenie podmienok účasti /technickej a odbornej spôsobilosti/ môže uchádzač nahradiť i čestným vyhlásením v zmysle §114 ods.1 ZoVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť min. 3 stavby obdobného charakteru, pričom minimálne 1 z nich musí zahŕňať realizáciu stavby, kde sú realizované práce a dodávky obdobného charakteru ako v danom postupe zadávania zákazky s min. nákladmi 40 000,- eur bez DPH s potvrdením odberateľa v zmysle § 34 ods.1 písm. b). Za stavby obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje výstavby, rekonštrukcie, opravy betónových mostov alebo lávok pre peších. V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú úroveň spôsobilosti.
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok: Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Sú uvedené v súťažných podkladoch k predmetnej zákazke.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.05.2019 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 20.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2019 09:00
Miesto: Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová ul. č. 3, I. posch., miestnosť č. 142
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
Fyzická osoba zastupujúca uchádzača sa preukáže identifikačným dokladom a listinným oprávnením konať za
uchádzača. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
2. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému Josephine (webová adresa systému je
https://josephine.proebiz.com/, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
3. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej
stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a
uchádzač dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis
takisto upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad
právneho predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa
zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.
Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, vložených do elektronického systému JOSEPHINE .
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.05.2019
03.07.2020 13:09:47