eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová (VO2)

  Zadávateľ:
Obec Šrobárová
  Predpokladaná hodnota:
268.464,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.05.2019 16:05

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
07.05.2019
  Dátum zverejnenia:
10.05.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Šrobárová
IČO: 00306673
Školská 45, 94632 Šrobárová
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Šušoliaková
Telefón: +421 357798544
Email: starostka.srobarova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://sunfit.eranet.sk/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://sunfit.eranet.sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová (VO2)
Referenčné číslo: VO2_OPKZP_2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová v zmysle súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
268 464,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Šrobárová
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobná technická špecifikácia zákazky, t.j. projektová dokumentácia a výkaz výmer sa nachádzajú v súťažných
podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
268 464,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 310041I011
II.2.14) Doplňujúce informácie
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho
domu v obci Šrobárová
Operačný program Kvalita životného prostredia; Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm.:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Podľa Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 6 - 2016 zo dňa 12.8.2016 Trestná zodpovednosť právnických osôb Zadávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) osobného postavenia predloženie výpisu z registra trestov právnickej osoby spolu s výpismi z registra trestov zákonom vymenovaných osôb (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista)!
Nakoľko obec nie je orgánom verejnej moci podľa osobitného predpisu č. 177/2018 Z. z., zákona proti byrokracii, vyžaduje od uchádzačov všetky doklady podľa § 32 ods. 2 na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1!
Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Podmienkou účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania je:
a)Podľa § 33 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 6 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za posledných troch hospodárskych rokov (ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) kumulatívne dosiahol obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, minimálne v hodnote 500 000,00 EUR (v EUR, alebo ekvivalenty týchto hodnôt v inej mene - pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa požadovaný obrat dosiahol)
2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a)Podľa § 33 ods. 1 písm. d) uchádzač predkladá v rámci cenovej ponuky Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, overený štatutárom alebo splnomocnenou osobou, a zároveň Výkaz ziskov a strát (podvojné účtovníctvo) alebo Výkaz o príjmoch a výdavkoch (jednoduché účtovníctvo) za posledné tri hospodárske roky. Uchádzač, ktorý má zverejnené svoje účtovné závierky v Registri účtovných závierok na stránkach http://www.registeruz.sk predkladá len čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.
3) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač Zadávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
4) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený Zadávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného ekvivalentného dokumentu, ktorý Zadávateľ považuje za vhodný.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že za posledných troch hospodárskych rokov (ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) kumulatívne dosiahol obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, minimálne v hodnote 500 000,00 EUR (v EUR, alebo ekvivalenty týchto hodnôt v inej mene - pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa požadovaný obrat dosiahol)
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Podmienky účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania:
a)Podľa § 34 ods. 1 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov realizoval dodávky, ktorých predmetom bola realizácia stavebných prác na výstavbu alebo rekonštrukciu (vrátane zateplenia, t.j. zvýšenia energetickej efektívnosti) na budovách rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 250 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala).
b)Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač musí preukázať skúsenosti hlavného stavbyvedúceho na stavbách, ktorých predmetom boli stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii (vrátane zateplenia, t.j. zvýšenia energetickej efektívnosti) budov rovnakých alebo podobných ako predmet zákazky, kumulatívne v minimálnej výške 250 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zákazka zrealizovala) a odbornú spôsobilosť podľa daných predpisov pre uvedené typy stavieb, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.
c)Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač musí preukázať, že stavbu lešenia bude realizovať odborne spôsobilá osoba s dostatočnými skúsenosťami na stavbách, ktorých predmetom boli stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii (vrátane zateplenia, t.j. zvýšenia energetickej efektívnosti) budov rovnakých alebo podobných ako predmet zákazky, kumulatívne v minimálnej výške 250 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zákazka zrealizovala).
2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
b) Podľa § 34 ods. 1 písm. g):
1. Údaje o odbornej praxi hlavného stavbyvedúceho - Profesijný životopis
2. Uchádzač ďalej predkladá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti hlavného stavbyvedúceho
c)Podľa § 34 ods. 1 písm. g):
1. Údaje o odbornej praxi lešenára - Profesijný životopis
2. Doklad o odbornej spôsobilosti, t.j. Preukaz lešenára
Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a) Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov realizoval dodávky, ktorých predmetom bola realizácia stavebných prác na výstavbu alebo rekonštrukciu (vrátane zateplenia, t.j. zvýšenia energetickej efektívnosti) na budovách rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 250 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala).
b) Uchádzač musí preukázať skúsenosti hlavného stavbyvedúceho na stavbách, ktorých predmetom boli stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii (vrátane zateplenia, t.j. zvýšenia energetickej efektívnosti) budov rovnakých alebo podobných ako predmet zákazky, kumulatívne v minimálnej výške 250 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zákazka zrealizovala) a odbornú spôsobilosť podľa daných predpisov pre uvedené typy stavieb, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.
c) Uchádzač musí preukázať, že stavbu lešenia bude realizovať odborne spôsobilá osoba s dostatočnými skúsenosťami na stavbách, ktorých predmetom boli stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii (vrátane zateplenia, t.j. zvýšenia energetickej efektívnosti) budov rovnakých alebo podobných ako predmet zákazky, kumulatívne v minimálnej výške 250 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zákazka zrealizovala).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva,
bude predmetom ex ante administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného
Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.05.2019 16:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2019 10:00
Miesto: Miesto: INKUBÁTOR KOMÁRNO Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.
Bratislavská cesta 5207/20 945 01 Komárno Slovenská republika
GPS súradnice: 47°4557.1 N / 18°0514.5 E
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné, t.j. Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk oprávneným osobám.
Informácie o oprávnených osobách sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení
zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://sunfit.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://sunfit.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/16)
2. Zadávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si
prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://sunfit.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://sunfit.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
a) OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
b) Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
c) Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
5. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu /
uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.05.2019
09.07.2020 07:29:42