eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Multifunkčné detské ihrisko

  Zadávateľ:
Mesto Komárno
  Predpokladaná hodnota:
207.071,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.05.2019 11:05

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
09.05.2019
  Dátum zverejnenia:
10.05.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Komárno
IČO: 00306525
Nám. gen. Klapku 1 , 94501 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Veselý
Telefón: +421 905300500
Email: obstaravanie@evmi.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.komarno.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4284
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): http://www.ezakazky.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Multifunkčné detské ihrisko
Referenčné číslo: /2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Tematické detské ihrisko je inšpirované históriu partnerského mesta Komárom. Dominantný herný prvok je tvarovou replikou starej renesančnej pevnosti. V štylizovanej podobe je premietnutý systém opevnenia s vodnou priekopou aj do dopadového povrchu z liatej gumy. Pevnosť je zasadená do starého parku so vzrastlými stromami, takže aj v horúcich letných mesiacoch bude príjemné areál navštevovať. Pre rodičov sú v strategických polohách s výhľadom na celé ihrisko osadené parkové lavičky, dostatočný počet smetných košov a pri vstupe do pevnosti informácia
o histórii formou informačného panelu a audio panelu, ktorý si generuje elektrickú energiu napedálovaním a poskytuje informáciu vo viacerých jazykoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
207 071,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112700-2
45236100-1
45112720-8
45400000-1
45100000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nitriansky kraj, Okres: Komárno, Mesto Komárno, lokalita pri ulici Vnútorná okružná pri vchode na Kúpalisko, parc. č. 967/1, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Dopadová plocha z liatej gumy.....................................................................................330m2
Zoznam prvkov:
Herný prvok - Pevnosť................................................................................................... 1 ks
Lavička s operadlom...................................................................................................... 5 ks
Lavička bez operadla..................................................................................................... 0 ks
Smetný kôš.................................................................................................................... 3 ks
Infotabuľa...................................................................................................................... 1 ks
Audiopanel..................................................................................................................... 1 ks

Predpokladaný rozsah požadovaných prác počas trvania zmluvného vzťahu ako výsledku tohto postupu zadávania
zákazky je špecifikovaný v oddiele B.1 súťažných podkladov označenom ako Opis predmetu zákazky, v projektovej
dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov a vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných
podkladov.
Rozsah zákazky je daný aj hodnotou zmluvného vzťahu, ktorá sa rovná predpokladanej hodnote zákazky určenej
verejným obstarávateľom na základe rozpočtu vypracovaného spoločnosťou Študio-21 plus,s.r.o.,Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava, zdokumentovaného v dokumentácii z tohto postupu zadávania zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Názov: Lehota výstavby vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi
Relatívna váha: 10

Cena
Relatívna váha: 90
II.2.6) Predpokladaná hodnota
207 071,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade nutnosti zrušiť postup zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. resp. v prípade potreby postupu zadávania zákazky podľa § 114 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z.z.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: HUSK/1601/1.1/209 - CULTPLAY - Interactive Thematic Parks Innovative Use of Cultural Heritage
II.2.14) Doplňujúce informácie
Doba trvania zákazky uvedená v oddiele II.2.7. tejto výzvy je maximálnou, pričom zmluvná lehota plnenia bude určená v súlade s návrhom na plnenie kritérií úspešného uchádzača.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa
taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona vrátane § 32 ods. 2, 4, 5, čo preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona. Podmienky účasti je možné preukázať spôsobom uvedeným v § 39 ods. 1 zákona. Preukázanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) musí uchádzač preukázať, že je oprávnený poskytovať stavebné práce.
V prípade preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musia z
predloženého Jednotného európskeho dokumentu (JED) jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na ustanovenie § 33 ods. 2 zákona, resp. § 34 ods. 3 zákona. Vzor JED tvorí prílohu súťažných podkladov. Informácie sú v oddiele A.2 súťažných podkladov. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené ver. obstarávateľom a poskytne na požiadanie doklady, ktoré ním nahradil.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti určené podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 114 ods. 3 písm. c) zákona (ďalej len "odôvodnenie"): Podmienkou účasti sa overuje finančná spôsobilosť uchádzača a jeho schopnosť zabezpečiť plnenie záväzkov. Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia možno preukázať spôsobom podľa § 33 ods. 3 zákona predložením písomnej zmluvy so záväzkom osoby, ktorá poskytuje zdroje, s preukázaním splnenia podmienok podľa § 32 zákona, pričom oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukáže k predmetu zákazky, ktorú bude realizovať, a neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. Vzor JED tvorí prílohu súťažných podkladov. Informácie sú v oddiele A.2 súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí obsahovať najmä informácie, že uchádzač za predchádzajúce tri kalendárne roky (2016, 2017 a 2018), až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti :
-nebol v nepovolenom debete,
-v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
-jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie.
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z
nich a vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym
orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, že nemá
bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky.
V prípade preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musia z
predloženého Jednotného európskeho dokumentu (JED) jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na ustanovenie § 33 ods. 2 zákona, resp. § 34 ods. 3 zákona. Vzor JED tvorí prílohu súťažných podkladov. Informácie sú v oddiele A.2 súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ môže splnenie podmienok účasti preukázať aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 ZVO: "Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje: 1b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol
1) verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2).bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ, podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnením dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené".
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požadovaním splnenia určenej podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača realizovať požadovaný predmet zákazky. Uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou uskutočnenia plnenia rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (stavebné práce ).
Podľa § 34 ods.1 písm. d) v súbehu s § 35 ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ určením tejto podmienky účasti overuje potvrdenie splnenia požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality systémov kvality uchádzačom vo vzťahu k predmetu zákazky a zavedenie systému riadenia bezpečnosti prác vo väzbe na zabezpečenie kvalitného a bezpečného plnenia predmetu zákazky.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o
odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb určených na plnenie zmluvy.
Odôvodnenie: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje technickú spôsobilosť uchádzača v súlade s požiadavkami platného právneho poriadku Slovenskej republiky určujúcimi podmienky realizácie predmetu zákazky vo vzťahu k schopnosti zabezpečiť odborne spôsobilé ľudské zdroje.
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súbehu s § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ určením tejto podmienky účasti overuje potvrdenie splnenia požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva vo väzbe na elimináciu environmentálnych záťaží pri dodaní predmetu zákazky.
Podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.
Odôvodnenie: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje spôsobilosť uchádzača technicky zabezpečiť dodanie predmetu zákazky v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými v súťažných podkladoch.
Podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom.
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ určuje podmienku časti vo vzťahu k § 41 ZVO.
Informácie sú uvedené aj v oddiele A.2 súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 34 ods.1 písm. b) sa požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov v kumulatívnej hodnote minimálne 207.000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Za rovnaký alebo obdobný charakter predmetu zákazky sa považuje "výstavba multifunkčného detského ihriska". Predložený zoznam musí byť doplnený potvrdeniami o kvalite uskutočnenia prác s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu a/alebo predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v čase zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude zohľadňovať aj referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o VO za predpokladu, že takéto referencie existujú.
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) sa požaduje predložiť certifikát manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou podľa
normy STN EN ISO 9001 pre riadenie oblasti kvality a certifikát podľa normy STN OHSAS 18001 pre riadenie oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Podľa §34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti: stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie alebo ekvivalent tohto dokladu. V prípade záujemcu zo zahraničia požadujeme predložiť rovnocenný doklad vydaný orgánmi príslušného štátu oprávňujúci jeho držiteľa na vedenie uskutočňovania stavby minimálne v rozsahu výkonu činností a oprávnení uvedených v §46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. .
Podľa § 34 ods. 1 písm h) sa požaduje predložiť certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom preukazujúcim zavedenie a uplatňovanie manažérskych systémov podľa normy STN EN ISO 14001 pre oblasť environmentálneho riadenia.
Podľa § 34 ods.1 písm. j) ZVO uchádzač predloží písomné vyhlásenie o disponibilite strojovým vybavením so zoznamom tohto strojového vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác, obsahujúce položkovitý zoznam tohto strojového vybavenia s uvedením označenia typu, počtu a účelu jednotlivého strojového vybavenia vo vzťahu k predmetu zákazky podľa relevantných položiek výkazu výmer.
Podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO uchádzač uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom,
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a percentuálne vyjadrenie každej subdodávky
vo vzťahu k celkovému plneniu predmetu zákazky. Vo vzťahu k požadovaným dokladom, ak je to relevantné, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivaletných dokladov preukazujúcich splnenie určených podmienok na získanie príslušného dokladu v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. V prípade preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 39 ods. 1 ZVO musia z predloženého Jednotného európskeho dokumentu (JED) jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na ustanovenie § 33 ods 2 ZVO, resp. § 34 ods. 3 ZVO. Splnenie každej podmienky účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti možno preukázať spôsobom podľa §34 ods. 3 ZVO. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj čestným vyhlásením.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zmluva o dielo bude uzavretá na dobu určitú. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom ktorý nie sú zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Začiatok realizácie diela je v deň odovzdania miesta plnenia zákazky úspešnému uchádzačovi. V prípade, že úspešný uchádzač odmietne bezdôvodne prevziať miesto plnenia zmluvy, môže verejný obstarávateľ od zmluvy jednostranne odstúpiť. O odovzdaní a prevzatí miesta plnenia zmluvy bude vyhotovený Protokol z odovzdania a prevzatia miesta plnenia zmluvy ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude uskutočnená podľa § 54 zákona prostredníctvom elektronického aukčného systému certifikovaného podľa § 151 zákona. Informácie o priebehu elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti ELEKTRONICKÁ AUKCIA.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2019 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2019 15:00
Miesto: Zasadacia miestnosť určená verejným obstarávateľom.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa neposiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Viazanosť ponuky musí byť zabezpečená zábezpekou podľa § 112 ods. 13 zákona í v určenej výške 6.212,00 EUR (slovom: šesťtisícdvestodvanásť eur). Podmienky zloženia, uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Ďalšie požiadavky na predkladané dokumenty a spôsob ich predkladania v rámci ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom.
V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
4. Obhliadka miesta plnenia sa neuskutoční vzhľadom k verejnej dostupnosti miesta plnenia zákazky, s tým, že pokiaľ vzniknú na základe individuálnej obhliadky akékoľvek nejasnosti, záujemca využije na ich objasnenie inštitút "Vysvetlenia" podľa § 113 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní.
5. V relevantných prípadoch bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 115 zákona.
6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných
informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným úradom iného členského štátu EÚ, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto postupe verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.05.2019
09.07.2020 05:44:11