eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Podpora inovačnej výroby a konkurencie schopnosti nákupom obrábacieho centra a obrábacích strojov pre spoločnosť Skamat Interiér s.r.o.

  Zadávateľ:
Skamat Interiér s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
209.135,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.06.2019 09:06

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.05.2019
  Dátum zverejnenia:
14.05.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Skamat Interiér s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50614495
Sovietskych hrdinov 165, 08901 Svidník
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Tomáš Skasko
Telefón: +421 54918690227
Email: projekt@skamatinterier.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18709
Hlavná adresa(URL): http://www.skamat.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18709
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Podpora inovačnej výroby a konkurencie schopnosti nákupom obrábacieho centra a obrábacích strojov pre spoločnosť Skamat Interiér s.r.o.
Referenčné číslo: 2019-1
II.1.2) Hlavný kód CPV
42642100-9
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka 3 logických celkov a to:
1. CNC obrábacie centrum 5 osé - 1 ks
2. Formátovacia píla - 1 ks
3. Softformingová olepovačka - 1 ks,
Predmet zákazky je rozdelený na tri časti:
- Časť 1. predmetu zákazky - CNC obrábacie centrum 5 osé
- Časť 2. predmetu zákazky - Formátovacia píla
- Časť 3. predmetu zákazky - Softformingová olepovačka
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
209 135,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
CNC obrábacie centrum 5 osé
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42642100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Skamat Interiér s. r. o., Čatára Nebiljaka 406, 089 01 Svidník, výrobný areál
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka jedného kusu CNC obrábacieho centra 5 osého . Kompletná špecifikácia predmetu
zákazky je uvedená v časti "Opis predmetu zákazky" a časti "Obchodné podmienky dodania tovaru" súťažných
podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
128 710,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie, prioritná os 3 posilnenie konkurencieschopnosti rastu MSP
Časť: 2
II.2.1) Názov
Formátovacia píla
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42642100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Skamat Interiér s. r. o., Čatára Nebiljaka 406, 089 01 Svidník,výrobný areál
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka jedného kusu formátovacej píly. Kompletná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti "Opis predmetu zákazky" a časti "Obchodné podmienky dodania tovaru" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
35 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie, prioritná os 3 posilnenie konkurencieschopnosti rastu MSP
Časť: 3
II.2.1) Názov
Softformingová olepovačka
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42642100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Skamat Interiér s. r. o., Čatára Nebiljaka 406, 089 01 Svidník,výrobný areál
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka jedného kusu softformingovej olepovačky. Kompletná špecifikácia predmetu zákazky je
uvedená v časti "Opis predmetu zákazky" a časti "Obchodné podmienky dodania tovaru" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
44 525,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie, prioritná os 3 posilnenie konkurencieschopnosti rastu MSP
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4, alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Tieto podmienky účasti možno preukázať aj v zmysle § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nepožaduje ekonomické a finančné postavenie uchádzačov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nepožaduje preukázať technickú a odbornú spôsobilosť uchádzačov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude prebiehať v systéme EVO, www.evo.gov.sk.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.06.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2019 10:00
Miesto: Skamat Interiér s.r.o., Sovietskych hrdinov 165, 089 01 Svidník, kancelária konateľa, SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
prostredníctvom systému EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 ZVO neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Komunikácia medzi Osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní a Záujemcami/Uchádzačmi sa uskutočňuje
výhradne elektronicky, prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS-EVO ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) s využitím všetkých jeho funkcionalít. Systém IS EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Postup Záujemcu/Uchádzača je upravený v príručkách pre Záujemcu/Uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky- 5f7.html.
2) Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní odporúča, aby sa záujemca pri práci v portáli EVO riadil minimálne používateľskou príručkou zverejnenou na tomto portáli, resp. bol vyškolený na prácu v tomto portáli, nakoľko ak sa dopustí chýb pri práci v systéme EVO, nesie za ne plnú zodpovednosť.
3) Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
4) Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným
európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED""), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť
jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v bode III.1 tohto oznámenia. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní o predloženie dokladov nahradených JED-om.
5) Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO na:
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.
Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
6)Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné
podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.05.2019
03.07.2020 11:33:31