eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Pečivo a pekárenské výrobky

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
423.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.06.2019 10:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.05.2019
  Dátum zverejnenia:
17.05.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Mlynarčík
Telefón: +421 248234088
Email: jan.mlynarcik@unb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/8698/
Hlavná adresa(URL): http://www.unb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://kernel.eks.sk/ETabula/ETabula/Detail/39963
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://kernel.eks.sk/ETabula/ETabula/Detail/39963
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Pečivo a pekárenské výrobky
Referenčné číslo: R1-9/122-08/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
15810000-9
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Pečvo a pekárenské výrobky Chlieb, rožok, pečivo, pekárenské výrobky
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
423 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15811000-6
15811100-7
15811200-8
15812000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Pažítková 4, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislavský
II.2.4) Opis obstarávania:
Pečvo a pekárenské výrobky Chlieb, rožok, pečivo, pekárenské výrobky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
423 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 10.07.2019
Dátum ukončenia: 09.07.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska
verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu súťažných podkladov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač/Dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
Dodávateľ preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO. Doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, ktoré sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 ZVO nepredkladajú sú uvedené v rámci Doplňujúcich informácií tohto dokumentu (ak je to uplatniteľné).
Ak Dodávateľ nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť Objednávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
V prípade Dodávateľa, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Dodávateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým Dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Objednávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený Dodávateľom.
Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
V súlade s § 39 ZVO, Dodávateľ môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1ZVO jednotným európskym dokumentom (JED).
V prípade predbežného nahradenia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti JED, Dodávateľ postupuje podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Dodávateľ:
1. vo svojej ponuke predloží systémom EKS automaticky vyplnený JED za Dodávateľa, ak tento systémom EKS automaticky vyplnený JED za Dodávateľa plne zodpovedá podmienkam/skutočnostiam týkajúcim sa Dodávateľa potrebným na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a potvrdenie neexistencie dôvodov na vylúčenie tak, ako je to uvedené vo vzore samotného formulára JED – manuál zverejneného Úradom pre verejné obstarávanie
alebo
2. vyplní JED podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na internetovej stránke ÚVO.
2.1. V prípade, ak Dodávateľ predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v rámci tohto verejného obstarávania v súlade so ZVO a v intenciách tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, podľa § 39 ZVO, t.j. JED, vyžaduje sa jeho predloženie prostredníctvom funkcionality EKS, v elektronickej podobe vo formáte .pdf.
Ak sa tohto postupu verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, Dodávateľ musí predložiť samostatný JED za každého zúčastneného člena skupiny dodávateľov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Neaplikuje sa
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcií sú uvedené v pravidlách uplatňovania kritérií týchto súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.06.2019 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2019 10:00
Miesto: Pažítková 4, Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Nadlimitné trhovisko je súčasťou Elektronického trhoviska a používa sa na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky: Je zároveň súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len „EKS“), zriadeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: www.eks.sk.
2. Komunikačným jazykom v rámci tohto verejného obstarávania (VO) je slovenský jazyk.
3. Ponuky je potrebné predložiť v jazyku slovenskom.
4. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/Objednávateľ bezodkladne poskytne/oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnením na Elektronickej tabuli (ET) a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov tohto VO v rámci EKS za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred.
5. Obsah ponuky je determinovaný vzorom/šablónou ponuky, ktorý je uvedený v podsystéme Nadlimitného trhoviska EKS. Záložka s názvom Predloženie ponuky je pre Dodávateľa prístupná (vrátane editovateľného vzoru JED, ak je to uplatniteľné) z ET konkrétnej zákazky zadávanej v rámci Nadlimitného trhoviska. Dodávateľ predkladá ponuku tým spôsobom, že vyplní predmetný vzor/šablónu ponuky svojím návrhom a prostredníctvom podsystému Nadlimitné trhovisko EKS ju odošle. V ponuke Dodávateľ uvedie aj informácie predpísané vzorom/šablónou ponuky, prípadne doplní určeným spôsobom JED, ktorý je tiež prístupný Dodávateľom prostredníctvom záložky s názvom Predloženie ponuky, vrátane návrhu na plnenie kritéria a heslo pre šifrovanie ponuky a potvrdenie tohto hesla jeho opätovným uvedením.
6. Náklady spojené s účasťou v tomto postupe zadávania nadlimitnej zákazky znášajú Dodávatelia v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči Objednávateľovi.
7. Objednávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.
8. K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, RD alebo dynamického nákupného systému: Ak Objednávateľ určil trvanie/lehotu na konkrétny deň: Vyplnenie lehoty v štruktúre od – do je spôsobené nastavením formuláru, prostredníctvom ktorého sa oznámenie vytvára. Záväzná je v tomto prípade len vyplnená informácia o termíne „do“. Informácia o termíne vyplnená v rámci „od“ nie je záväzná.
9. Trvanie RD: RD sa končí uplynutím času alebo za podmienok uvedených v RD.
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je: a) zelené verejné obstarávanie b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Ide o sortiment potravinárskych výrobkov - pečiva a pekárenských výrobkov, ktoré sa nachádzajú v portfóliu dodávateľov pečiva a pekárenských výrobkov v celom požadovanom rozsahu a ich dodávky sú realizované spravidla dennodenne v závislosti na potrebe stravovacích zariadení. Rozdelenie zákazky na časti by viedlo k rôznej kvalite a náväznosť jednotlivých dodávok by nebola garantovaná v závisosti od druhu pekárenských výrobkov s možnými výpadkami dodávok požadovaného sortimentu.
Doklady, ktoré sú dostupné vo verejne dostupných informačných systémoch uchádzač nemusí predkladať, stačí keď uvedie odkaz na zverejnený dokument.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podľa § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.05.2019
17.09.2019 14:38:11