eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Nákup nakladačov

  Zadávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
398.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.06.2019 09:06

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.05.2019
  Dátum zverejnenia:
17.05.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42054575
M.Rázusa 104, 01001 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Liška - generálny riaditeľ, p. Ľudmila Honková - verejné obstarávanie
Telefón: +421 415643779
Fax: +421 415640034
Email: obstaravanie.sczsk@vuczilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10007
Hlavná adresa(URL): http://www.sczsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/420761
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/420761
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup nakladačov
Referenčné číslo: NVS 4/2019; 101/2019/SCŽSK
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144710-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Nákup nakladačov.

1. časť: Nakladače nové - 5 ks.
2. časť: Rýpadlo - nakladač (traktorbager) nový - 1 ks.

Predmet zákazky je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo dve časti predmetu zákazky.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
398 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nakladače nové - 5 ks
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144710-8
42418000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, A.Hlinku 2621, 022 01 Čadca; Závod Liptov, Pod Stráňami 4, 036 01 Lipt.Mikuláš; Závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dol.Kubín; Závod Turiec, Kollárova 94, 036 01 Martin.
II.2.4) Opis obstarávania:
Nakladače nové - 5 ks. Ide o čelné teleskopické nakladače / kompaktné teleskopické manipulátory.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
310 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 12 000,00 EUR; Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Rýpadlo - nakladač (traktorbager) nový - 1 ks
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43262000-7
43210000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Správa ciest ŽSK, Závod Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš.
II.2.4) Opis obstarávania:
Rýpadlo - nakladač (traktorbager) nový - 1 ks.

Ide sa o pracovný stroj samohybný čelný lopatový nakladač so zadným podkopovým ramenom s možnosťou výmeny pracovného náradia. Súčasťou rýpadla nakladača budú aj:
- podkopová lyžica 2 ks;
- búracie kladivo;
- priekopová - profilová (lichobežníková) lopata;
- svahovacia lopata.


Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
88 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 3 000,00 EUR. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon").

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom v súlade s § 32 ods. 2, 4, 5 zákona, alebo spôsobom v súlade s § 152 ods. 1 zákona.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 zákona. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: A. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zák. č. 343/2015 Z.z. zákona.
Zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

B. Podľa § 34 ods. 1 písm. m), bod 1 zákona.
Opismi alebo fotografiami.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona:
Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený referenciou/referenciami o uspokojivom dodaní tovarov, ktorou/ktorými preukáže uskutočnenie rovnakého alebo podobného dodania tovarov ako je predmet zákazky sumárne v objeme nasledovne:

- pre 1.časť predmetu zákazky: vo výške min. 300 000,00 EUR bez DPH
- pre 2.časť predmetu zákazky vo výške min. 80 000,00 EUR bez DPH
alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Ak uchádzač predloží ponuku na časť 1. a 2., predloží dôkazné prostriedky vo výške súčtu uvedených požadovaných objemov pri jednotlivých častiach.

Rovnakým alebo podobným predmetom zákazky:
- pre 1. časť je tovar - nakladače na kolesách.
- pre 2. časť je tovar - rýpadlo - nakladač (traktorbager) - rýpací mechanizmus.

V prípade, ak predmetom dodania vystavenej referencie bude tovar podobný predmetu zákazky v 1. časti a 2. časti predmetu zákazky môže uchádzač jednou referenciou preukázať splnenie podmienky účasti pre obidve časti predmetu zákazky, pričom min. úroveň štandardu bude v objeme súčtu požadovanej výšky pre 1. a 2. časť predmetu zákazky v závislosti od toho, na ktoré časti predmetu zákazky ponuku predkladá.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania . Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

B. Podľa § 34 ods. 1 písm. m), bod 1 zákona.
Opismi alebo fotografiami. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil technický opis ponúkaného tovaru s uvedením názvu tovaru, technických parametrov (napr. výrobný výkres, napr. rozmerový nákres zobrazujúci dĺžkové a výškové dispozície) a fotografie predmetu zákazky. Doklady stačí predložiť v neoverenej kópii napr. prospekt od výrobcu. Opis musí byť v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jasne vyhodnotiť splnenie požadovaných min. technických požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.


UPOZORNENIE:
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete prostredníctvom systému EVO a jeho programového vybavenia pre evoAukciu. Základné informácie týkajúce sa realizácie evoAukcie prostredníctvom systému EVO sú uvedené v Príručke Záujemca/Uchádzač - elektronická aukcia (verzia 1.0, 18. 10. 2018); (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html).
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.06.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2019 10:00
Miesto: Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podľa § 54 ods. 3 zákona je pri použití elektronickej aukcie otváranie ponúk neverejné. Verejný obstarávateľ neumožňuje účasť na sprístupnení elektronických ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 1. Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom
informačného systému EVO na http://www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre
úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú
zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk).
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo emailovej žiadosti záujemcu.

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 zákona, dokument na stiahnutie: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html

6. V zmysle § 66 ods. 7 zákona o VO, verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 (tzv. REVERZ).

7. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení
a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.

9. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške podľa jednotlivých častí, t.j.:
pre 1. časť: Nakladače nové 5 ks vo výške: 12 000,00 EUR;
pre 2. časť: Rýpadlo - nakladač (traktorbager) nový 1 ks vo výške: 3 000,00 EUR. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.05.2019
03.07.2020 12:28:07