eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Škola inovujúca praktické vyučovanie - atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce

  Zadávateľ:
Súkromná stredná odborná škola technická
  Predpokladaná hodnota:
832.083,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.06.2019 10:06

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
22.05.2019
  Dátum zverejnenia:
24.05.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Súkromná stredná odborná škola technická
IČO: 45022631
Dr. Jánskeho 10, 96501 Žiar nad Hronom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Šusterová
Telefón: +421 456733394
Email: ssos.intech@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/14162
Hlavná adresa(URL): https://ssost.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/14162
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Škola inovujúca praktické vyučovanie - atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na objektoch školy a dielní
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
832 083,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia priestorov školy a dielní
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214220-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom .
Dielne SSOŠT v areály ZSNP, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.
II.2.4) Opis obstarávania
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác - rekonštrukciu priestorov školy a dielní.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
64 923,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verený obstarávateľ požaduje od uchádzačov zábezpeku v zmysle § 46 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní. Hodnota zábezpeky je 1 900,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch časti A.1.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školy
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214220-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom.
II.2.4) Opis obstarávania
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na objekte školy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
767 159,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verený obstarávateľ požaduje od uchádzačov zábezpeku v zmysle § 46 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Hodnota zábezpeky je 23 000 ,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch časti A.1.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A.Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní") a v súlade s § 112 zákona o verejnom obstarávaní.
B.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
C.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
D.Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklady v celom rozsahu podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nakoľko nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle §§ 39 a 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme ako aj Manuál je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO.
(https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html).
Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác: zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Požiadavka verejného obstarávateľa je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia skúsenosti uchádzačov pre realizáciu stavebných prac rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Cieľom definovania minimálnej požadovanej úrovne štandardov je, aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a aby preukazované stavebne prace jednoznačné primerane súviseli s predmetom zákazky.

B.Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ touto podmienkou overuje schopnosť uchádzača vykonávať predmetné práce osobami, ktoré majú príslušné vzdelanie v požadovanom odbore.

C.Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 opisom technického vybavenie, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky v požadovanej kvalite. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu a spoľahlivosť dodaného predmetu zákazky.

D.Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 opisom technického vybavenie, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky v zmysle bezpečnostných noriem a noriem ochrany zdravia pri práci. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

E.Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač musí preukázať, že má v organizácii zavedené a uplatňuje systémy a pravidlá environmentálneho manažérstva, t.j. uchádzač musí mať zavedené opatrenia na znižovanie znečisťovania životného prostredia a musí preukázať, že je schopný poskytovať stavebné práce environmentálne vhodným spôsobom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre bod A. : Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu a zmlúv (referencií) rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento predmet zákazky, pre každú časť predmetu zákazky samostatne, pričom uchádzač musí predložiť aspoň 1 referenciu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento predmet zákazky, s rozpočtovým nákladom minimálne 60 000,00 EUR bez DPH pre časť 1. predmetu zákazky a s rozpočtovým nákladom minimálne 650 000,00 EUR bez DPH pre časť 2. predmetu zákazky za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti A.2.

Pre bod B.: Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením Osvedčenia o vykonaní odborných skúšok podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady/osvedčenia vydané podľa platných noriem členského štátu EÚ na výkon činnosti - stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby. Uvedený doklad predloží uchádzač ako kópiu originálu a opatrí ju odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby. Zároveň uchádzač musí deklarovať v akom vzťahu bude odborne spôsobilá osoba k uchádzačovi pri výkone svojej činnosti na predmete zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti A.2.

Pre bod C.: Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 9001 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tieto certifikáty musia vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo noriem členských štátov Európskeho spoločenstva. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uvedený dokument predložil ako originál resp. úradne overenú kópiu. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti A.2.

Pre bod D.: Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu systém manažérstva BOZP podľa normy BS OHSAS 18001, vydaných nezávislou inštitúciou, ktorými sa potvrdzuje splnenie noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uvedený dokument predložil ako originál resp. úradne overenú kópiu. Uvedená podmienka účasti sa vzťahuje na obe časti predmetu zákazky.


Pre bod E.: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač doložil potvrdenie, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, ktorým potvrdí splnenie noriem zabezpečenia znižovania znečisťovania životného prostredia. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému environmentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uvedený dokument predložil ako originál resp. úradne overenú kópiu. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti A.2.

Splnenie podmienok účasti v bodoch A. až E. možno predbežne nahradiť v zmysle §§ 39 a 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti A.2.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Osobitné podmienky plnenia zmluvy v zmysle § 42 ods. 12 zákona o VO :
- Verejný obstarávateľ požaduje k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom predložiť od úspešného uchádzača poistnú zmluvu s poisťovňou, v ktorej úspešný uchádzač uzatvoril poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu počas výstavby diela do výšky ceny diela uvedenej v Zmluve o dielo. Bližšie informácie sa nachádzajú v Súťažných podkladoch časť A.2 a B.3.

- Výkonová zábezpeka vo výške 20 % z ceny diela s DPH v zmysle Čl. 12 Zmluvy o dielo pre každú časť predmetu
zákazky.

- Časový a vecný harmonogram plnenia zmluvy.

- Zoznam subdodávateľov s uvedením prác, ktoré vykonajú na plnení zmluvy a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

- Súhrnný položkový rozpočet v elektronickom tvare vo formáte .xlsx
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2019 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2019 10:30
Miesto: Zborovňa školy, prízemie budovy Súkromnej stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad
Hronom.
I
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sa nachádzajú v Súťažných podkladoch časť A.1.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné
predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú
zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-i-sevo/prirucky-5f7.html a vo
videonávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-i-sevo/videonavody-5f9.html .

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.05.2019
03.07.2020 12:06:36