eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ZBOROV

  Zadávateľ:
Obec Zborov
  Predpokladaná hodnota:
562.975,35 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.06.2019 09:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
22.05.2019
  Dátum zverejnenia:
24.05.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Zborov
IČO: 00322741
Lesná 10, 08633 Zborov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Šurkala, PhD.
Telefón: +421 544798306
Fax: +421 544798307
Email: ocuzborov@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5537
Hlavná adresa(URL): http://www.zborov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.evo.gov.sk
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ing. Karol Fábry
IČO: 37051164
Volgogradská 9 , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Karol Fábry
Telefón: +421 517713873
Email: fabry@tenderteam.sk
Adresa (URL): http://www.evo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ZBOROV
Referenčné číslo: 220519
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Existujúca stavba sa nachádza v obci Zborov. Jedná sa o 2 podlažnú budovu. Budova slúži ako zdravotnícke zariadenie pre obec Zborov. Zámerom investora je zrekonštruovať vybrané existujúce priestory objektu a vytvoriť tak lepšie a modernejšie priestory pre prevádzku zdravotníckeho oddelenia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
562 975,35 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto: Zborov
Parcela: č.p. 238/1
II.2.4) Opis obstarávania
Existujúca stavba sa nachádza v obci Zborov. Jedná sa o 2 podlažnú budovu. Budova slúži ako zdravotnícke zariadenie pre obec Zborov. Zámerom investora je zrekonštruovať vybrané existujúce priestory objektu a vytvoriť tak lepšie a modernejšie priestory pre prevádzku zdravotníckeho oddelenia.
Objekt je dvojpodlažný. Hlavný vstup do objektu je na 1 NP z južnej strany. Na 1 NP sa nachádzajú priestory ambulancií s prípravovňami, priestor čakárne s centrálne umiestnenými hygienami, chodbové priestory a schodisko.
Na 2NP sa nachádzajú taktiež priestory ambulancií s prípravovňami, schodiská, centrálna chodba, čakáreň a hygienické priestory. Na vertikálnu komunikáciu v budove slúžia dve dvojramenné schodiská.
Nosnú konštrukciu objektu tvorí obvodové a nosné tehlové murivo hr. 375mm. Priečkové murivo je kombinované (tehla, pórobetón) . Strecha je plochá. Okná sú plastové, drevené. Podlahy sú z ker. dlažby a PVC.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
562 975,35 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC212-2018-33
II.2.14) Doplňujúce informácie
Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1)Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.2)Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
III.1.1.3)Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republike a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.1.4)Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.1.5)Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
III.1.1.6)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.7)Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru Jednotný európsky dokument podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.8)Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručka k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.2.1)§ 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:
Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
- výkaz ziskov a strát za posledné 3 roky alebo za kratšie obdobie, podľa toho za ktoré sú tieto údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti - informácia o prístupu k dokladom z registra účtovných závierok (www.registeruz.sk)
- výkaz o príjmoch a výdajoch za posledné 3 roky alebo za kratšie obdobie, podľa toho za ktoré sú tieto údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti;
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požaduje sa, aby celkový obrat za predchádzajúce tri hospodárske roky bol
min. 1 000 000,00 EUR.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.3.1)§ 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;
Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku (ďalej len rozhodný dátum).
III.1.3.2)§ 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s § 35:
opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
III.1.3.3)§ 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
III.1.3.4)§ 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s § 36:
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
III.1.3.5)Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.
III.1.3.6)V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
III.1.3.7)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží najmenej jedno (slovom: jedno) potvrdenie o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru najmenej vo výške predpokladanej hodnoty zákazky.
Za uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje: uskutočnenie rovnakých alebo podobných stavebných prác v zmysle jej definície v opise predmetu zákazky: rekonštrukcia - modernizácia pozemnej budovy.
- predloženie certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
- platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontakt. systémov, kt. sú predmetom obstarávania, ktoré oprávňuje jej držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom a aktuálne platnú ku dňu odovzdania a prebratia staveniska alebo ekvivalentnú vydanú v EU, pre oblasť predmetu zákazky. Licenciu je potrebné predložiť vrátane prílohy-podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému;
- platnú správu z kontrolnej inšpekcie kvality vykonávaných prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných systémov, kt. sú predmetom obstarávania o vyhovení požiadavkám na udelenie licencie;
- platnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa zák. č. 50/1976 Zb. a STN 73 3134 alebo ekvivalentný doklad vydaný v EU.
Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kvalifikovanú osobu alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho v súlade s odborným zameraním pozemné stavby (osoba zodpovedná za riadenie prác predmetu zákazky podľa stavebného zákona v platnom znení alebo ekvivalentný doklad vydaný v členských štátoch EU). Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.
- predloženie certifikátu podľa normy STN EN ISO 14001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu49) alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač sa bude musieť svojim podpisom na zmluve o dielo zaviazať, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.

Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi poistný certifikát, alebo poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe v súvislosti s výkonom poistenej činnosti, vo výške minimálne v hodnote zákazky (vrátane DPH), platnú počas celej doby plnenia zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude prebiehať v systéme EVO, www.uvo.gov.sk Pri elektronickej aukcii postupujte podľa príslušnej príručky používateľa a uchádzača uverejnenej na portáli EVO v časti Príručky dostupnej na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html , resp. aktuálne príručky na tejto web adrese platné k termínu konania elektronickej aukcie.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2019 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2019 13:00
Miesto: Volgogradská 9 , 08001 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: sprístupnenie ponúk a proces vyhodnocovania je neverejný v nadväznosti na použitie elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1)Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 15 000,00,- Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.2)Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviaže, na základe výzvy verejného obstarávateľa (Objednávateľa), zložiť depozit 8 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa) alebo poskytnúť bankovú záruku alebo poistenie záruky vo výške 8 % z celkovej ceny diala bez DPH, a to najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo banková záruka alebo poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovej záruky alebo poistenia záruky. Viď bližšie text súťažných podkladov.
VI.3.3)Zadávanie podlimitnej zákazky ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác bez využitia elektronického trhoviska sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO"), ktorý je dostupný na adrese www.evo.gov.sk. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.4)K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme EVO. Súťažné podklady budú dostupné na portáli EVO aj v Profile verejného obstarávateľa (ďalej "Profil") pod linkami uvedenými v ods. I.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
VI.3.5)Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
VI.3.6)Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom systému EVO. O zverejnení vysvetlenia budú všetci zaregistrovaní používatelia upozornení notifikačným e-mailom systému EVO. Vysvetlenie zverejní aj v Profile, dostupnom pod linkou uvedenou v ods. I.1.
VI.3.7)Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým známym záujemcom, najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Záujemcom sa odporúča sledovať zverejnené vysvetlenia, nakoľko každý nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností, ktoré boli predmetom vysvetlenia do svojich ponúk.
VI.3.8)V postupe zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ uplatňuje § 112 ods. 6 ZVO teda vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk (tzv. reverzný postup).
VI.3.9)Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO ako naskenované doklady.
VI.3.10)Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov, dokumentov a iných dôkazov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.11)Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
a)zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a
b)kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP.
VI.3.12)Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie a nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.05.2019
17.09.2019 14:32:46