eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Dodávka elektrickej energie

  Zadávateľ:
Základná škola
  Predpokladaná hodnota:
219.850,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.06.2019 09:06

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.05.2019
  Dátum zverejnenia:
03.06.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Základná škola
IČO: 36128406
Gorazdova 1319/6, 95704 Bánovce nad Bebravou
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Kúdela, riaditeľ školy
Telefón: +421 387602906
Fax: +421 387602906
Email: skola@zsgorazdovabn.edu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zsgorazdovabn.edupage.org

Obec Čáry
IČO: 00309486
Martina Kollára 53 , 90843 Čáry
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martin Královič, starosta obce
Telefón: +421 346592435
Fax: +421 346592435
Email: starosta@cary.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.cary.sk
Obec Častkov
IČO: 00309494
Častkov 35 , 90604 Častkov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Černeková, starostka obce
Telefón: +421 346511313
Fax: +421 346511313
Email: obeccastkov@centrum.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.castkov.sk
Obec Jablonové
IČO: 00304808
Jablonové 197 , 90054 Jablonové
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Uhliarik, starosta obce
Telefón: +421 347787132
Fax: +421 34778712
Email: starosta@obecjablonove.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.obecjablonove.sk
Obec Janíky
IČO: 00305481
Janíky 43 , 93039 Janíky
Slovensko
Kontaktná osoba: Lajos Berner, starosta obce
Telefón: +421 315692179
Fax: +421 315602721
Email: obec@janiky.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.janiky.sk
Obec Košeca
IČO: 00317390
Hlavná 36/100 , 01864 Košeca
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce
Telefón: +421 424468023
Fax: +421 424468023
Email: podatelna@koseca.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.koseca.sk
Obec Šenkvice
IČO: 00305103
Nám. Gabriela Kolinoviča 5 , 90081 Šenkvice
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Fitz, starosta obce
Telefón: +421 336486022
Fax: +421 336486022
Email: starosta@senkvice.org
Hlavná adresa(URL): http://www.senkvice.org
Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
IČO: 31817017
Vinohradská 62 , 90081 Šenkvice
Slovensko
Kontaktná osoba: Iveta Rimanová, riaditeľka školy
Telefón: +421 336496352
Fax: +421 336496352
Email: zs.senkvice@mail.t-com.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.zssenkvice.edupage.org
Materská škola, Horná 11, Šenkvice
IČO: 42135591
Horná 11 , 90081 Šenkvice
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Budzáková, zástupkyňa
Telefón: +421 336496356
Fax: +421 336496356
Email: materskaskola@senkvice.org
Hlavná adresa(URL): http://www.mssenkvice.org
Základná škola
IČO: 34028277
Záhorácka 919 , 90877 Borský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Hasáková, riaditeľka školy
Telefón: +421 346595190
Fax: +421 346595190
Email: riaditelka@zsbormik.edu.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.zsborskymikulas.sk
Základná škola s materskou školou
IČO: 48411931
Dojč 137 , 90602 Dojč
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Radovan Prstek, riaditeľ školy
Telefón: +421 346536126
Fax: +421 346536126
Email: zsdojc@zsdojc.edu.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.zsdojc.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/421096
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka elektrickej energie
Referenčné číslo: VO/PZ/2/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie: 3 367,605 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
219 850,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Západné Slovensko.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie: 3 367,605 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
219 850,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 41
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorým uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
2. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2019 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2019 10:00
Miesto: Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 ZVO.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.05.2019
03.07.2020 11:48:45