eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA

  Zadávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 09:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.06.2019
  Dátum zverejnenia:
10.06.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397563
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kotešová
Telefón: +421 415135225
Fax: +421 415626961 / 415651483
Email: andrea.kotesova@uniza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1019
Hlavná adresa(URL): http://www.uniza.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1019
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1019
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup potravín pre potreby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline.
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 21
Ponuky možno predkladať na: jednu časť
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Mäso, mäsové výrobky vákuovo balené, porcované + divina
Časť č.: B1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15110000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Mäso, mäsové výrobky vákuovo balené, porcované + divina. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Mäsové výrobky čerstvé
Časť č.: B2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15130000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Mäsové výrobky čerstvé. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Mäso čerstvé opracované (bravčové, hovädzie)
Časť č.: B3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15110000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Mäso čerstvé opracované (bravčové, hovädzie). Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Hydinové mäso (mrazené, chladené)
Časť č.: B4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15112000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Hydinové mäso (mrazené, chladené). Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Ryby čerstvé
Časť č.: B5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03311000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Ryby čerstvé. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Ryby mrazené a výrobky z rýb
Časť č.: B6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15220000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Ryby mrazené a výrobky z rýb. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Vajcia + vaječné výrobky
Časť č.: B7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03142500-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Vajcia + vaječné výrobky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Spracovaná zelenina
Časť č.: B8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15331000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Spracovaná zelenina. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Čerstvá a spracovaná zelenina, ovocie
Časť č.: B9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03220000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Čerstvá a spracovaná zelenina, ovocie. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
Mrazená zelenina a ovocie
Časť č.: B10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15331170-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Mrazená zelenina a ovocie. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 11
II.2.1) Názov
Sterilizovaná zelenina a ovocie, džemy
Časť č.: B11
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15331400-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Sterilizovaná zelenina a ovocie, džemy. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 12
II.2.1) Názov
Mrazené zemiakové výrobky
Časť č.: B12
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15311200-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Mrazené zemiakové výrobky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 13
II.2.1) Názov
Oleje
Časť č.: B13
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15411100-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Oleje. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 14
II.2.1) Názov
Suchý tovar - špeciálne druhy
Časť č.: B14
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15890000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Suchý tovar - špeciálne druhy. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 15
II.2.1) Názov
Suchý tovar
Časť č.: B15
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15890000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Suchý tovar. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 16
II.2.1) Názov
Bulgur celé zrná pšenice a výrobky z bulguru
Časť č.: B16
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15890000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Bulgur celé zrná pšenice a výrobky z bulguru. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 17
II.2.1) Názov
Výrobky zo sóje - tofu ochutené
Časť č.: B17
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15890000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Výrobky zo sóje - tofu ochutené. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 18
II.2.1) Názov
Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: B18
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15510000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Mlieko a mliečne výrobky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 19
II.2.1) Názov
Chlieb, pekárenské produkty
Časť č.: B19
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15811100-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Chlieb, pekárenské produkty. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 20
II.2.1) Názov
Nápojové koncentráty
Časť č.: B20
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15980000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Nápojové koncentráty. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 21
II.2.1) Názov
Nápoje
Časť č.: B21
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15980000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka: Nápoje. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru, alebo poskytovaných služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov: dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za požadované obdobie (2016, 2017, 2018) realizoval dodávky tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uvedený v prílohe č. 1 k súťažným podkladom - Opis predmetu zákazky. Zoznamom dodávok tovaru musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie realizoval dodávky tovarov v minimálnej hodnote:
1) mäso, mäsové výrobky vákuovo balené, porcované + divina 120 000 Eur bez DPH
2) mäsové výrobky čerstvé 120 000 Eur bez DPH
3) mäso čerstvé opracované (bravčové, hovädzie) 240 000 Eur bez DPH
4) hydinové mäso (mrazené, chladené) 400 000 Eur bez DPH
5) ryby čerstvé 19 000 Eur bez DPH
6) ryby mrazené a výrobky z rýb 40 000 Eur bez DPH
7) vajcia + vaječné výrobky 27 000 Eur bez DPH
8) spracovaná zelenina 150 000 Eur bez DPH
9) čerstvá a spracovaná zelenina, ovocie 210 000 Eur bez DPH
10) mrazená zelenina a ovocie 30 000 Eur bez DPH
11) sterilizovaná zelenina a ovocie, džemy 120 000 Eur bez DPH
12) mrazené zemiakové výrobky 12 000 Eur bez DPH
13) oleje 35 000 Eur bez DPH
14) suchý tovar špeciálne druhy 12 000 Eur bez DPH
15) suchý tovar 180 000 Eur bez DPH
16) bulgur celé zrná pšenice a výrobky z bulguru 7500 Eur bez DPH
17) výrobky zo sóje tofu ochutené 4500 Eur bez DPH
18) mlieko a mliečne výrobky 140 000 Eur bez DPH
19) chlieb, pekárenské produkty 120 000 Eur bez DPH
20) nápojové koncentráty 30 000 Eur bez DPH
21) nápoje 30 000 Eur bez DPH
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.07.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.07.2019 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.evo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk).Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO. Názov zákazky je POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
4. Verejný obstarávateľ sa v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53.
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Ak uchádzač bude predkladať doklady v ponuke podľa § 32 ods. 2 v zmysle zákona 343/2015 Z. z., verejný obstarávateľ nepožaduje doložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e).

Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na dodanie predmetu zákazky. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.06.2019
24.10.2019 03:50:08