eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Údržba - sanácia škár na vozovkách diaľnic a komunikácií v správe NDS

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.199.930,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.08.2019 09:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
19.07.2019
  Dátum zverejnenia:
22.07.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Szöllösyová
Telefón: +421 258311763
Email: andrea.szollosyova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3590/summary
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3590/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Údržba - sanácia škár na vozovkách diaľnic a komunikácií v správe NDS
Referenčné číslo: 60302/2018/3
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233139-3
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce, ktorými sa zrealizuje vyčistenie škár a utesnenie pružnou tesniacou zálievkou, výmena konštrukcie vozovky za pružnú vrstvu prenášajúcu namáhanie súvrstvia ťahom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 199 930,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Vozovky v správe SSÚD 1 Malacky, SSÚD 2 Bratislava, SSÚD 3 Trnava
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233141-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komunikácie v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. podľa jednotlivých častí zákazky v čase účinnosti zmluvy.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce, ktorými sa zrealizuje vyčistenie škár a utesnenie pružnou tesniacou zálievkou, výmena konštrukcie vozovky za pružnú vrstvu prenášajúcu namáhanie súvrstvia ťahom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
450 450,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Vozovky v správe SSÚD 4 Trenčín, SSÚR 5 Považská Bystrica, SSÚD 6 Martin, SSÚR 6 Čadca
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233141-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komunikácie v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. podľa jednotlivých častí zákazky v čase účinnosti zmluvy.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce, ktorými sa zrealizuje vyčistenie škár a utesnenie pružnou tesniacou zálievkou, výmena konštrukcie vozovky za pružnú vrstvu prenášajúcu namáhanie súvrstvia ťahom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
158 870,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Vozovky v správe SSÚR 1 Galanta, SSÚR 2 Nová Baňa, SSÚR 3 Zvolen
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233141-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komunikácie v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. podľa jednotlivých častí zákazky v čase účinnosti zmluvy.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce, ktorými sa zrealizuje vyčistenie škár a utesnenie pružnou tesniacou zálievkou, výmena konštrukcie vozovky za pružnú vrstvu prenášajúcu namáhanie súvrstvia ťahom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
180 990,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Vozovky v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš, SSÚD 9 Mengusovce, SSÚD 10 Beharovce, SSÚD 11 Prešov, SSÚR 4 Košice
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233141-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komunikácie v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. podľa jednotlivých častí zákazky v čase účinnosti zmluvy.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce, ktorými sa zrealizuje vyčistenie škár a utesnenie pružnou tesniacou zálievkou, výmena konštrukcie vozovky za pružnú vrstvu prenášajúcu namáhanie súvrstvia ťahom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
409 620,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1.1Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO") - je oprávnený uskutočňovať práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO - doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač predloží doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra) ako bežnú kópiu.
1.2Podľa §32 ods. 2 písm f) ZVO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o VO - doloženým čestným vyhlásením.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Požadované dokumenty na splnenie podmienky účasti môže byť nahradený aj dokladom zo zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie resp. vyhlásením o tom, že uchádzač je vedený v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračným číslom zo zoznamu a jeho platnosťou.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. údržba sanácia škár na vozovkách diaľnic a ciest v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnenými potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác a zhodnotenia uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.1bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
1.2bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

3. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie Rámcovej dohody alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác.

4. podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO
Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

5. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO a § 114 ods. 2 ZVO.

6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.

7. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 Zákona v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

8. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
--
Požiadavky stanovené v Minimálna požadovaná úroveň štandardov platia pre všetky časti predmetu zákazky rovnako.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.3) technická a odborná spôsobilosť, bod 1:
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s potvrdením odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác s rovnakým alebo podobným charakterom a rozsahom ako predmet zákazky uskutočnených v rozsahu min. 100 000 m. Do tohto množstva sa budú započítavať len odberateľom potvrdené zmluvy. Pre účely plnenia tejto podmienky uchádzač uvedie iba zmluvy, v ktorých výmera uskutočnených sanácii škár je min. 5 000 m.
Nevyhnutnou podmienkou účasti je preukázanie realizácie technológie pružnej konštrukcie (pružný mostný záver, alebo odstránenie porúch súvisiacich s trhlinami).
Pod stavebnými prácami rovnakého charakteru sa rozumie zhotovenie údržba sanácia škár na vozovkách diaľnic a ciest v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky.
Zoznam má obsahovať:
a)druh realizovaných prác,
b)množstvo realizovaných prác v m,
c)zmluvnú cenu zákazky (len predmetnej technológie) v EUR bez DPH,
d)miesto uskutočnenia prác cesta č. XX,
e)lehotu uskutočnenia prác,
f)zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:
1.1verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
1.2iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdí uchádzač vyhlásením o ich uskutočnení.

V prípade realizácie prác, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len výška nákladov realizovaných prác spadajúcich do rozhodného obdobia.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 2:
Overenú fotokópiu certifikátu akreditovaného laboratória, ktoré bude vykonávať kontrolu kvality.
Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 3:
Doklad o odbornej spôsobilosti pre vedenie uskutočňovania stavieb podľa § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov pre činnosť stavbyvedúceho opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie).
Osoba zodpovedná za kontrolu kvality predloží doklady o vzdelaní a odbornej praxi.

Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 4:
Pre splnenie tejto podmienky uchádzač predloží Zoznam a popis strojového a technického vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác v závislosti od charakteru predmetu zákazky, a to vo forme uchádzačom podpísaného Zoznamu strojového a technického vybavenia (ďalej len zoznam).

Zoznam:
1.varič zálievkovej hmoty s nepriamym ohrevom, miešacím zariadením a aplikačným zariadením (hadica, pištoľ),
2.fréza na rezanie trhlín s nastaviteľnou hĺbkou a šírkou rezu,
3.kompresor na čistenie škár,
4.mechanická čistička škár,
5.zariadenie na ohrev kameniva,
6.malá fréza (500 600 mm),
7.hutniace zariadenie (malý valec),
8.diaľničný zabezpečovací signalizačný príves (ZSP 101, ZSP 102),
9.sada dopravných značiek podľa schém D K1 a D K2 - TP 069.
Predložený zoznam musí obsahovať údaje: názov, resp. typ technického a strojového vybavenia, rok výroby, krátky popis jeho technického určenia, počet kusov, vlastníka uvedeného strojového a technického vybavenia (to znamená, že uvedie, či je vo vlastníctve, v prenájme alebo ho vlastní subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na realizácii tohto predmetu zákazky a názov subdodávateľa). Uchádzač musí preukázať, že bude mať k dispozícii potrebné strojové vybavenie na komplexné zabezpečenie realizácie predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Hlavné podmienky financovania/platobné podmienky: v zmysle súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.08.2019 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.08.2019 10:00
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, zasadačka na 1. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V súlade § 112 ods. 6 ZVO komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 ZVO po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo
2.2 Elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3590/summary.
Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3590/summary), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo Zaujíma ma to (v pravej hornej časti obrazovky).
Záujemci/uchádzači, ktorý odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky: pre 1. časť vo výške 13 000,00 EUR (slovom: trinásťtisíc Eur), pre 2. časť vo výške 4 500,00 EUR (slovom: štyritisícpäťsto Eur), pre 3. časť vo výške 5 000,00 EUR (slovom: päťtisíc Eur), a pre 4. časť vo výške 12 000,00 EUR (slovom: dvanásťtisíc Eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. K bodu IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme:
Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti. Pre každú časť predmetu zákazky bude uzatvorená rámcová dohoda podľa § 83 ZVO samostatne.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.07.2019
27.02.2020 12:51:56