eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Mostný objekt Cesta na Bankov - cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia

  Zadávateľ:
Mesto Košice
  Predpokladaná hodnota:
314.942,47 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.08.2019 09:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
31.07.2019
  Dátum zverejnenia:
01.08.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Košice
IČO: 00691135
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Chovanová
Telefón: +421 556419881
Fax: +421 556436288
Email: katarina.chovanova@kosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.kosice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Mostný objekt Cesta na Bankov - cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia
Referenčné číslo: MK/A/2019/17198
II.1.2) Hlavný kód CPV
45221111-3
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce na vykonaní diela Mostný objekt Cesta na Bankov cesta II/547 Čermeľská cesta rekonštrukcia podľa DSPRS v členení stavebných objektov:
SO 201-00 Rekonštrukcia mosta
SO 601-00 Preložka verejného osvetlenia
SO 602-00 Preložka vedenia SEK - ST
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
314 942,47 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45231400-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
mestská časť Košice Sever, mostný objekt na miestnej komunikácii Cesta na Bankov prekleňujúci cestu II/547 Čermeľská cesta a Čermeľský potok
II.2.4) Opis obstarávania
v rozsahu podľa zmluvy a jej príloh, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické/montážne práce potrebné na vykonanie rekonštrukcie mostného objektu /cestný most na pozemnej komunikácii nad cestou II/547 Čermeľská cesta a nad Čermeľským potokom/, na jeho súčastiach (príslušenstve) a na dotknutých (súvisiacich) zariadeniach vrátane sanácie pohľadových a podhľadových častí nosnej konštrukcie, povrchových úprav betónových a oceľových konštrukcií, odvodnenia, bezpečnostných zariadení, dopravného značenia, terénnych úprav, súvisiacich dodávok stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a služieb, a. i. plnenie súvisiace s vykonaním a odovzdaním diela podľa zmluvy a jej príloh. Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii na stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu stavby Mostný objekt Cesta na Bankov cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia, spracovateľ: TUNROAD Engineering, s. r. o., Bratislava, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 46 014 454 (ďalej len DSPRS) a v prílohách zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
314 942,47 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa stanovené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzač predkladá požadované doklady podľa § 32 ods. 2 resp. ods. 4 a 5.
1.2 Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)) na vyžiadanie si výpisu z registra trestov, na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. a), preto je uchádzač povinný tento doklad predložiť.
1.3 Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy a vyhľadať doklad na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, preto ho uchádzač predkladať nemusí.
1.4 Ak je uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo ak doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 nenahradil Jednotným európskym dokumentom či čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, doklady nepredkladá.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
1.1 Uchádzač musí preukázať, že za požadované obdobie uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v celkovom finančnom objeme vo výške min. 900 000,- € bez DPH, pričom z toho musí byť aspoň 1 zákazka (referencia) v hodnote min. 300 000,- € bez DPH.
Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú stavebné práce na rekonštrukcii, obnove, oprave resp. výstavbe mostných objektov pre pozemnú dopravu podobného rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky.
1.2 Uchádzač musí preukázať, že má zabezpečenú aspoň jednu osobu, ktorá je oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1.1 Doklad podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - Uchádzač predloží:
-Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

1.2 Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov s priložením dokladov:
-Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky vydaný v krajine Európskej únie s príslušným oprávnením (dokladom) v zmysle platných právnych predpisov, odborné zameranie bez uvedenia členenia odborných zameraní/kategórií, resp. ozn. 20 inžinierske stavby (pôvodné označenie 20 inžinierske stavby resp. 22 mosty, tunely) resp. iného ekvivalentného dokladu s odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre min. 1osobu,
-Čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby - stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy, podpísané odborne spôsobilou osobou pre realizáciu stavby.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.08.2019 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.08.2019 09:00
Miesto: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice. Trieda SNP 48/A, Košice, blok E, 1. poschodie, miestnosť č. 119.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý oprávnený uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom sa bude uskutočňovať v slovenskom
jazyku.
2.Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní ako je žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti a ponúk, predkladanie ponúk, vysvetľovanie ponúk sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona. Určený informačný systém verejným obstarávateľom na komunikáciu v tomto verejnom obstarávaní je systém JOSEPHINE a je prístupný na webovej stránke: https://josephine.proebiz.com/sk/. Záujemca v prípade záujmu o účasť v tomto verejnom obstarávaní sa musí zaregistrovať v uvedenom informačnom systéme, (uviesť identifikačné údaje a potvrdiť svoju identifikáciu prostredníctvom systému a svojich uvedených údajov) ak už nie je v systéme zaregistrovaný. Podrobný návod na použitie informačného systému vrátane potrebného technického vybavenia je na uvedenej stránke.
3. Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
4. V súlade s § 56 ods. 12 zákona si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods.8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní.
5. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
6. Verejný obstarávateľ určil zábezpeku vo výške 9 000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.07.2019
27.02.2020 13:14:06