eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Nákup autobusov do 18,8 m pre DPB, a.s.

  Zadávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
26.805.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.09.2019 09:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.08.2019
  Dátum zverejnenia:
20.08.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00492736
Olejkárska 1, 81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
Telefón: +421 259501427
Fax: +421 259501300
Email: verejne.obstaravanie@dpb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.dpb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=421363
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
V zmysle § 8 ods. 3 ZVO - Poskytovateľ mestskej električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby mestskej električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup autobusov do 18,8 m pre DPB, a.s.
Referenčné číslo: NL 9/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
34121000-1
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vyrobenie a dodanie 81 ks nových nízkopodlažných (trojnápravových) autobusov s dĺžkou max. 18,8 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
26 805 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Mestské autobusy (70 ks)
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34121100-2
34121200-3
34121400-5
30200000-1
30210000-4
30232000-4
35125300-2
48000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude dodaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude
nachádzať na území hlavného mesta SR Bratislavy.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky bude vyrobenie a dodanie 70 ks nových nízkopodlažných (trojnápravových) mestských autobusov s celkovou obsaditeľnosťou min. 130 cestujúcich a dĺžkou max. 18,8 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v SP, časť B.2 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
22 890 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka je stanovená vo výške:pre 1. časť 372 000 EUR
Časť: 2
II.2.1) Názov
Mestské autobusy s rozšírenou možnosťou prepravy cestovnej batožiny (10 ks)
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34121100-2
34121200-3
34121400-5
30200000-1
30210000-4
30232000-4
35125300-2
48000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude dodaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude
nachádzať na území hlavného mesta SR Bratislavy.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky bude vyrobenie a dodanie 10 ks nových nízkopodlažných (trojnápravových) mestských autobusov s rozšírenou možnosťou prepravy cestovnej batožiny s celkovou obsaditeľnosťou min. 125 cestujúcich a dĺžkou max. 18,8 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v SP, časť B.2 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 550 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1.1.Zábezpeka je stanovená vo výške: pre 2. časť 110 000 EUR
Časť: 3
II.2.1) Názov
Mestský autobus pre výcvik autoškoly (1 ks)
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34121100-2
34121200-3
34121400-5
30200000-1
30210000-4
30232000-4
35125300-2
48000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude dodaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude
nachádzať na území hlavného mesta SR Bratislavy.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky bude vyrobenie a dodanie 1 ks nového nízkopodlažného (trojnápravového) mestského autobusu pre výcvik autoškoly s celkovou obsaditeľnosťou min. 130 cestujúcich a dĺžkou max. 18,8 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v SP, časť B.2 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
365 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1.1.Zábezpeka je stanovená vo výške:pre 3. časť 18 000 EUR
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú bližšie špecifikované v SP.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.09.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2019 10:00
Miesto: Sídlo obstarávateľskej organizácie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača, ktorý sa komisii na vyhodnotenie ponúk preukáže výpisom z obchodného registra, živnostenského registra alebo ekvivalentným dokumentom a preukazom totožnosti alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorá sa pred otváraním ponúk preukáže predmetným splnomocnením a preukazom totožnosti.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).
2. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0 https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZVO. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484). Obstarávateľská organizácia neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.
5. Obstarávateľská organizácia je oprávnená vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
6. Ďalšie podmienky obstarávateľskej organizácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. Uplatňujú sa požiadavky zeleného verejného obstarávania.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.08.2019
23.02.2020 14:35:42