eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Rekonštrukcia cesty II/487

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.100.190,14 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2019 11:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.08.2019
  Dátum zverejnenia:
21.08.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Beáta Hromadová
Telefón: +421 415032413
Fax: +421 415032431
Email: beata.hromadova@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
Hlavná adresa(URL): http://www.zilinskazupa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/421370
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
regionálna samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcia cesty II/487
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je:
- rekonštrukcia a modernizácia cesty II/487 Čadca-Makov v km 39,590-40,312, 40,318-40,669 v k.ú. Vysoká nad Kysucou
- rekonštrukcia cesty II/487 Čadca-Makov v km 48,360-48,780 v k.ú. Podvysoká
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-038 Most cez rieku Kysucu v k.ú. obce Makov
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-039 Most cez Varechovský potok v k.ú. obce Nižný Kelčov
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-042 Most cez rieku Kysucu v k.ú. obce Vysoká nad Kysucou
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-044 Most cez bezmenný potok v k.ú. obce Vysoká nad Kysucou
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-048 Most cez bezmenný potok v k.ú. obce Vysoká nad Kysucou
- prestavba mostného objektu ev. č. 487-061 Most cez Uhrový potok v k.ú. obce Staškov
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-064 Most cez potok Raková v k.ú. obce Raková

Predmet zákazky sa delí na 3 časti:
Časť 1 Cestná komunikácia
Časť 2 Mostné objekty ev. č. 487-038, 039, 042
Časť 3 Mostné objekty ev. č. 487-044, 048, 061, 064

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti alebo na všetky tri časti predmetu zákazky.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 100 190,14 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Cestná komunikácia
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233223-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
cesta II/487 Čadca-Makov v katastrálnom území: Vysoká nad Kysucou, Podvysoká
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 1 je:
- rekonštrukcia a modernizácia cesty II/487 Čadca-Makov v km 39,590-40,312, 40,318-40,669 v k.ú. Vysoká nad Kysucou
- rekonštrukcia cesty II/487 Čadca-Makov v km 48,360-48,780 v k.ú. Podvysoká

Podrobnejšie vymedzenie časti 1 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
113 736,69 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: PLSK.02.01.00-24-0095/17-00
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje pre časť 1.
2. Vykonanie Diela: do 3 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Mostné objekty ev. č. 487-038, 039, 042
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221110-6
45233223-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
cesta II/487 Čadca-Makov, Makov, Nižný Kelčov, Vysoká nad Kysucou v katastrálnom území: Makov, Nižný Kelčov, Vysoká nad Kysucou
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 2 je:
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-038 Most cez rieku Kysucu v k.ú. obce Makov
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-039 Most cez Varechovský potok v k.ú. obce Nižný Kelčov
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-042 Most cez rieku Kysucu v k.ú. obce Vysoká nad Kysucou

Podrobnejšie vymedzenie časti 2 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
525 052,95 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: PLSK.02.01.00-24-0095/17-00
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje pre časť 2 vo výške 12 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v bode 16. súťažných podkladov.
2. Vykonanie Diela: do 7 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Mostné objekty ev. č. 487-044, 048, 061, 064
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221110-6
45233223-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
cesta II/487 Čadca-Makov, Raková, Staškov, Vysoká nad Kysucou v katastrálnom území: Raková, Staškov, Vysoká nad Kysucou
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 3 je:
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-044 Most cez bezmenný potok v k.ú. obce Vysoká nad Kysucou
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-048 Most cez bezmenný potok v k.ú. obce Vysoká nad Kysucou
- prestavba mostného objektu ev. č. 487-061 Most cez Uhrový potok v k.ú. obce Staškov
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-064 Most cez potok Raková v k.ú. obce Raková

Podrobnejšie vymedzenie časti 3 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
461 400,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: PLSK.02.01.00-24-0095/17-00
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje pre časť 3 vo výške 10 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v bode 16. súťažných podkladov.
2. Vykonanie Diela: do 6 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o VO.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ na podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o VO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Zrušenie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

V súlade so Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 7-2019 zo dňa 22.05.2019 verejný obstarávateľ uvádza, že z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO iným spôsobom v zmysle zákona o VO.

UPOZORNENIE:
Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
Podmienky účasti osobného postavenia sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) a v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO.

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO: Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2. zákona o VO, ktorým preukáže uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je tá časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku, t.j.:

pre časť 1 Cestná komunikácia v minimálnom objeme 80 000,00 EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene,

pre časť 2 Mostné objekty ev. č. 487-038, 039, 042 v minimálnom objeme 450 000,00 EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene,

pre časť 3 Mostné objekty ev. č. 487-044, 048, 061, 064 v minimálnom objeme 400 000,00 EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona VO, ak takéto referencie existujú.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO: Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač splnenie podmienky účasti preukazuje údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác pre tú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky pre tú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku, t.j.:

pre časť 1 Cestná komunikácia:
Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:
Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre inžinierske stavby-dopravné stavby.
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
I) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte,
II) profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní, vzdelanie.

pre časť 2 Mostné objekty ev. č. 487-038, 039, 042:
Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:
Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre inžinierske stavby-mosty.
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
I) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte,
II) profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní, vzdelanie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: pre časť 3 Mostné objekty ev. č. 487-044, 048, 061, 064:
Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:
Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre inžinierske stavby-mosty.
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
I) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte,
II) profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní, vzdelanie.


UPOZORNENIE:
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.09.2019 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2019 13:00
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na sprístupnení elektronických ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
Bližšie informácie sú v bode 23.2. súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Systém EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html . Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videnávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html .
2. Súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa pri príslušnej zákazke a budú tiež sprístupnené záujemcom v systéme EVO. Link na súťažné podklady: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/421370.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
4. Podmienkou komunikácie v systéme EVO je, aby záujemca/uchádzač bol evidovaný v informačnom systému ÚVO ako užívateľ za hospodársky subjekt. V prípade, že hospodársky subjekt nie je v informačnom systéme ÚVO (ďalej len IS ÚVO) evidovaný, vytvorí si účet v IS ÚVO.
5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk .
7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO.
8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, a ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.08.2019
27.02.2020 13:24:09