eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Poskytovanie špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft

  Zadávateľ:
Sociálna poisťovňa, ústredie
  Predpokladaná hodnota:
1.950.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2019 09:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
19.08.2019
  Dátum zverejnenia:
23.08.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Sociálna poisťovňa, ústredie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30807484
29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ivan
Telefón: +421 906171034
Email: peter.ivan@socpoist.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.socpoist.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
sociálne poistenie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft
II.1.2) Hlavný kód CPV
72261000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft v rozsahu:
a) pravidelné a automaticky poskytované služby podpory technológií Microsoft v prostredí verejného obstarávateľa,
b) poskytovanie platených služieb softvérových špecialistov na základe písomnej objednávky v rámci rozšírenej podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli
www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie
dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne
neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k
úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 950 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72222300-0
72267100-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
II.2.4) Opis obstarávania:
viď. bod II.1.4).
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti podľa § 28 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"):
Predmet zákazky sa skladá z dvoch navzájom neoddeliteľných častí, konkrétne:
a) pravidelné a automaticky poskytované služby podpory technológií Microsoft (ďalej aj "MS") v prostredí verejného obstarávateľa,
b) poskytovanie platených služieb softvérových špecialistov v rámci rozšírenej podpory pre prostredie Microsoft v IS verejného obstarávateľa.

Softvérové technológie MS sa podieľajú podstatnou mierou na prevádzke aplikácii a služieb informačného systému (IS) Sociálnej poisťovne (SP), kde v prípade poruchy hrozí kritická nefunkčnosť týchto aplikácií a služieb, čo by malo za následok významné narušenie kľúčových interných procesov verejného obstarávateľa, ako aj ohrozenie plnenia povinností, ktoré musí verejný obstarávateľ zabezpečovať vo verejnom záujme a ktoré mu vyplývajú z platnej legislatívy. Softvérové technológie MS pokrývajú oblasť virtualizácie serverov, doménových služieb (Active Directory), DNS služby, PKI služieb, prezentačných služieb, elektronickej pošty, databázových služieb, služieb riadenia a nasadzovania softvéru a záplat, služieb zálohovania a služieb integračnej platformy, služieb bezpečného kontrolovaného prístupu externých klientov k aplikáciám SP a publikačné služby aplikácií do internetu a služby bezpečného kontrolovaného prístupu interných klientov z internetu. Rozdelenie predmetu zákazky nie je možné, nakoľko výkon správy každej jednej vyššie spomenutej oblasti si vyžaduje prístup a znalosť celého komplexného prostredia Microsoft v prostredí verejného obstarávateľa. Správu Microsoft prostredia nie možné deliť aj z dôvodu, že pri hľadaní riešenia každého jedného incidentu by bolo potrebné zainteresovanie a koordinácia všetkých zúčastnených strán, teda možných rôznych dodávateľov, čo je v praxi nerealizovateľné, a to hlavne pri kritických incidentoch, ktoré si vyžadujú okamžité riešenie. Nakoľko sú tieto oblasti úzko prepojené, v praxi by nebolo možné určiť, ktorá zo zúčastnených strán nesie zodpovednosť za vzniknutý incident. Oddelenie časti rozšírenej podpory od pravidelných služieb podpory uvedených vyššie by zvýšilo úroveň rizika pri realizácií zmien konfigurácie a architektúry prevádzkovaného technologického prostredia MS vyplývajúcich z implementácie nových projektov alebo z využitia nových, resp. dosiaľ nevyužívaných vlastností technologického prostredia Microsoft v IS verejného obstarávateľa.

V prípade zadávania tejto zákazky teda ide o homogénny predmet zákazky, ktorý spolu vecne súvisí, tvoria ho navzájom spolu súvisiace služby obdobného charakteru, a teda nejde o rôznorodé služby, ktoré by mali napr. iný typ poskytovateľov, prípadne by nutnosť rozdelenia na časti vyplývala z geografických aspektov alebo z poznania šírky a počtu dodávateľov a trhu a pod.

Z vykonaného prieskumu trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky vyplýva, že na trhu je viacero subjektov, ktoré dokážu poskytnúť komplexne celý predmet zákazky a ktoré disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu zákazky a dosiahnutie jej cieľa, na základe čoho možno konštatovať, že je zabezpečená dostatočná hospodárska súťaž.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 950 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:
1.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona alebo podľa § 152 zákona.
1.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.3 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.4 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.5 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnom do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
1.6 S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, uchádzač predkladá doklady podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Pokiaľ má uchádzač platný zápis v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona sa nevyžaduje.
1.7V prípade preukazovania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. Toto pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona. Pokiaľ má uchádzač platný zápis v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona sa nevyžaduje.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže ekonomické a finančné postavenie podľa ustanovenia § 33 zákona: vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky. Bližšie informácie k ekonomickému a finančnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli IS EVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods.1 písm. a) zákona a § 34 ods. 1 písm. g) zákona. Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.2Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli IS EVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.09.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2019 10:00
Miesto: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 zákona. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo nimi poverení zástupcovia na základe splnomocnenia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 druhá veta zákona, teda verejný obstarávateľ
uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet
zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

2. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom IS EVO.

3. IS EVO bude použitý pre každý úkon v procese verejného obstarávania, tzn. celý proces verejného obstarávania
prebieha len elektronicky prostredníctvom IS EVO.

4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa záujemcovia zaregistrovali v IS EVO. Táto registrácia je spojená s určitými
procesnými úkonmi, preto je potrebné ju vykonať v dostatočnom časovom predstihu. Registráciu v IS EVO je možné
realizovať záujemcom najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa tohto oznámenia.

5. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa podľa § 21 ods. 6 zákona predkladajú v štátnom jazyku, ktorým je slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka, ktorým je slovenský jazyk.

6. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v tomto oznámení, v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov elektronicky prostredníctvom IS EVO požiadať o ich vysvetlenie.
Verejný obstarávateľ bude pri vysvetľovaní postupovať podľa § 48 zákona. Podrobné informácie o vysvetlení sú uvedené v súťažných podkladoch.

7. Zábezpeka ponuky v zmysle zákona sa vyžaduje vo výške 40 000 eur. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

9. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Pre vyplnenie a opätovné použitie
jednotného európskeho dokumentu je možné využiť bezplatnú službu dostupnú na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html a na webovom sídle Európskej komisie https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sk.

10. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.

11. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú v ňom zapísaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.08.2019
23.02.2020 15:05:29