eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy

  Zadávateľ:
SAD Prievidza, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
756.110,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.09.2019 10:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.08.2019
  Dátum zverejnenia:
23.08.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SAD Prievidza, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36324043
Ciglianska cesta 1, 97136 Prievidza
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Buocik
Telefón: +421 254648611
Email: office@attorneys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3404
Hlavná adresa(URL): http://sadpd.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3404
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
ADVOKÁTI s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36715638
Vajanského nábrežie 5 , 81000 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Buocik
Telefón: +421 54648611
Email: office@attorneys.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://attorneys.sk
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 z. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy. Zákazka je rozdelená na 3 časti: I. časť 169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy, II. časť 50 ks interiérových informačných tabúľ do autobusov prímestskej dopravy, III. časť 2 ks exteriérových informačných tabúľ na autobusovú stanicu v meste Prievidza
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
756 110,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48000000-8
35261000-1
30231100-8
30232000-4
30237200-1
30234000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza (168 ks), Informačná kancelária: Terézie Vansovej 13, Prievidza (1 ks)
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis položiek predmetu zákazky (podrobný opis je obsiahnutý v súťažných podkladoch):

a) Palubný počítač (169 ks) je zariadenie pre vybavenie cestujúceho cestovným lístkom (výdaj cestovných lístkov) vrátane storna v autobusoch prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len PAD), ktoré bude zároveň slúžiť aj ako riadiaca a pamäťová jednotka pre jednotlivé periférne zariadenia vo vozidle dopravcu, s využitím tarifného systému, cestovných poriadkov, vzorových záznamov a pod. Palubný počítač zároveň ukladá štatistiku vydaných cestovných lístkov, počet prepravených osôb, batožiny a pod. na jazdených spojoch. Palubný počítač za pomoci GPS zaznamenáva čas, trasu, komunikuje online s vybavovacím systémom cez GSM/3G/LTE. Štatistika a podklady sa nahrávajú a vyčítavajú cez Wifi a GSM/3G/LTE. Súčasťou palubného počítača je aj programové vybavenie palubného počítača - operačné a programové vybavenie konkrétneho zariadenia, ktoré zabezpečuje, že toto zariadenie má nadefinované požadované funkcionality.

b) Tlačiareň palubného počítača (169 ks) - zariadenie umožňujúce tlač papierových cestovných lístkov s integrovanou čítačkou bezkontaktných čipových kariet, čítačkou EMV kariet (platba bankovými kartami), čítačkou 2D kódu.

c) Komunikačná jednotka (rozvodová doska)(169 ks) zariadenie pre pripojenie ovládaných periférnych zariadení k palubnému počítaču v autobusoch PAD, umožňujúce komunikáciu palubného počítača s ďalšími perifériami, ako sú autobusové informačné tabule vozidlové Wifi a pod.

d) Podstava (169 ks) zariadenie pre uchytenie palubného počítača a tlačiarne v autobusoch PAD.

Prenos informácií medzi vozidlom PAD a centrálnym riadiacim systémom (riadiacim centrom) v súčasnosti zabezpečuje infraštruktúra verejnej siete 3G/4G alebo WIFI, s doteraz existujúcimi funkciami:
-GPS lokalizácia vozidiel pre potreby dispečingu obstarávateľskej organizácie
-zasielanie krátkych textových správ.

Ponuka predložená uchádzačom musí využiť horeuvedené existujúce funkcie, pričom prepojenie daných systémov bude zabezpečené poskytnutím súčinnosti zo strany obstarávateľskej organizácie a úspešného uchádzača v rozsahu min. 1.000 hodín.

IInformačný systém tvorený palubným počítačom, tlačiarňou s integrovanou čítačkou, komunikačnou jednotkou a podstavou musí tvoriť technicky homogénny celok a musí byť dodaný ako komplexné systémové plnenie, kde palubný počítač je riadiacou jednotkou celého informačného systému obstarávateľskej organizácie slúžiaceho na vybavenie cestujúcej verejnosti. Dodané zariadenia musia byť v plnom rozsahu kompatibilné s existujúcimi informačnými systémami používanými obstarávateľskou organizáciou, nakoľko nejde o úplnú obmenu informačného systému, ale o modernizáciu.

S prihliadnutím na záväzky obstarávateľskej organizácie vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o poskytovaní služieb vo verejnom záujme v oblasti autobusovej dopravy, k naplneniu podmienky kompatibility musí byť splnená aj podmienka plnej akceptácie Prepravného poriadku autobusovej dopravy D03/05 zo dňa 01. 01. 2019 https://www.sadpd.sk/vyvesky/mhd/prievidza/prepravny-poriadok-prievidza.pdf (ďalej len Prepravný poriadok), vrátane všetkých jeho príloh a súčastí najmä: XIX. Tarifa prímestskej dopravy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja platná od 01. 01. 2017. Prepravný poriadok je v plnom rozsahu a neobmedzene prístupný na vyššie uvedenej internetovej adrese.

Podrobný opis je obsiahnutý v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
616 286,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP, Prioritná os 1, č. zmluvy IROP-Z-302011K548-121-12
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Pre 1. časť predmetu zákazky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 25.000,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
50 ks interiérových informačných tabúľ do autobusov prímestskej dopravy
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35261000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Interiérová informačná tabuľa (50 ks) je zariadenie, ktoré je umiestnené vo vozidlách PAD a slúži pre zobrazenie čísla linky, názvu cieľovej zastávky, názvu nácestných zastávok a ďalších informácií pre cestujúcich na zastávkach a vo vozidlách PAD, zvyčajne označované ako vozidlový informačný systém.

Podrobný opis je obsiahnutý v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
103 583,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP, Prioritná os 1, č. zmluvy IROP-Z-302011K548-121-12
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Pre 2. časť predmetu zákazky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 2.500,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 3
II.2.1) Názov
2 ks exteriérových informačných tabúľ na autobusovú stanicu v meste Prievidza
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35261000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Autobusová stanica - Terézie Vansovej 13, 971 01 Prievidza, parc. č.: 2370, k. ú.: Prievidza.
II.2.4) Opis obstarávania:
Exteriérová informačná tabuľa (2 ks) je zariadenie, ktoré bude umiestnené na autobusovú stanicu Prievidza pre zobrazenie odchodov autobusov, zvyčajne označované ako informačná tabuľa.

Podrobný opis je obsiahnutý v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
36 240,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP, Prioritná os 1, č. zmluvy IROP-Z-302011K548-121-12
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Pre 3. časť predmetu zákazky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 500,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: UPOZORNENIE PRE PREDKLADANIE VŠETKÝCH DOKUMENTOV: dokumenty je potrebné vkladať elektronicky do systému JOSEPHINE spôsobom uvedeným v bode 20.9. Kapitoly A súťažných podkladov.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. (1) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len "Zákon o VO") a ich splnenie preukáže podľa ust. § 32 alebo § 152 Zákona o VO.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Predávajúci sa zaväzuje v zmysle návrhu zmluvy strieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 030-066420
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.09.2019 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2019 11:00
Miesto: SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Nejde o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

2. Obstarávateľská organizácia bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle ust. § 20 Zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi obstarávateľskou organizáciou a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania, s výnimkami uvedenými v súťažných podkladoch (doklad o bankovej záruke alebo poistení bankovej záruky môže byť predložený v listinnej podobe, bližšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch).

3. Pravidlá pre doručovanie: za okamih doručenia sa považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné) v systéme JOSEPHINE. Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Obstarávateľská organizácia upozorňuje záujemcov/uchádzačov, aby dôsledne kontrolovali svoje používateľské konto zriadené v systéme JOSEPHINE počas celého procesu verejného obstarávania, a aby si nastavili svoje technické vybavenie a aplikáciu pre prácu s elektronickou poštou tak, aby notifikačné emaily zasielané systémom JOSEPHINE neboli kvalifikované ako spam, resp. aby si záujemcovia/uchádzači kontrolovali aj doručenú poštu v priečinkoch nevyžiadanej pošty.

4. Obstarávateľská organizácia odporúča záujemcom/uchádzačom, aby si riadne preštudovali príručky týkajúce sa práce so systémom JOSEPHINE.

5. Pre účasť na verejnom obstarávaní a komunikáciu v systéme JOSEPHINE je potrebné, aby sa uchádzač/záujemca zaregistroval pre hospodársky subjekt, v mene ktorého predkladá ponuku.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.08.2019
27.02.2020 11:41:27