Aukčný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Pre prácu v aukčnom portáli eAukcie™ platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. , zákona č. 25/2006 Zb. o Verejnom obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov a ustanovenia tohto Aukčného poriadku.

II. Vysvetlenie pojmov

Portál eAukcie™
Portál eAukcie™ je softvérový systém na realizáciu online výberových konaní a elektronických aukcií.. Umožňuje realizovať nákupné aj predajné výberové konania a elektronické aukcie a umožňuje ako kritériá automatizovane vyhodnocovať cenu a iné parametre (prvky) ponúk.

Poskytovateľ
Výrobca aukčného systému a prevádzkovateľ portálu eAukcie™, www.eaukcie.sk

Zadávateľ
Firma, obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ, v prospech ktorého sa výberové konanie alebo elektronická aukcia koná.

Administrátor
Osoba zodpovedná za prípravu a priebeh výberového konania alebo elektronickej aukcie. Administrátor aukcie je osoba oprávnená realizovať výberové konanie alebo elektronickú aukciu v mene Zadávateľa. Administrátor môže byť priamo Zadávateľ, ale môže to byť aj iná osoba poverená Zadávateľom.

Technická podpora
Pracovník Poskytovateľa zodpovedný za technickú podporu Záujemcov/Uchádzačov.

Záujemca
Právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo súkromná osoba, ktorá prejavila záujem účasti vo výberovom konaní alebo v elektronickej aukcií, ale ešte nepredložila ponuku.

Uchádzač
Právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo súkromná osoba, ktorá predložila ponuku. Za uchádzača sa považuje osoba, ktorá predložila ponuku elektronicky a/alebo v papierovej forme, ako to bolo uvedené v podmienkach výberového konania.

Registrácia do portálu
V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní alebo v elektronickej aukcii sa môže ktokoľvek, kto spĺňa zadané podmienky zaregistrovať a prihlásiť sa do súťaže. Po vyplnení a odoslaní registračných údajov príde Záujemcovi e-mail s prihlasovacími údajmi. Ďalší postup záleží od podmienok výberového konania (bude mu odoslaná výzva na predloženie ponuky, sprístupnené súťažné podklady a pod.). Uchádzač, ktorý už niekedy obdržal prihlasovacie údaje a/alebo výzvu na účasť v elektronickej aukcii je na portáli už riadne zaregistrovaný a nie je potrebná jeho ďalšia registrácia.
 
Prihlasovanie sa do portálu, strata prihlasovacích údajov
Uchádzač sa do aukčného portálu prihlasuje zadaním užívateľského mena a hesla. Ak uchádzač svoje prihlasovacie údaje stratil alebo zabudol, môže si dať vygenerovať nové prihlasovacie údaje. Pre vygenerovanie prihlasovacích údajov kliknite na úvodnej stránke na „Zabudli ste heslo“? a zadajte svoj e-mail. Pri generovaní prihlasovacích údajov vám aukčný systém zašle vaše prihlasovacie meno a vygeneruje nové prihlasovacie heslo.
 
Lehota na predkladanie ponúk
Čas určený na elektronické podanie „Žiadosti o účasť“, alebo čas určený na prihlásenie sa / zaregistrovanie sa a predloženie ponuky podľa Zadávateľom zverejnenej Výzvy.
Pevne daný časový úsek, počas ktorého majú uchádzači možnosť Zadávateľovi predkladať ponuky a vyžadované dokumenty. V prípade že uchádzač v určenom čase predložil viacero ponúk, vyhodnocuje sa len posledná riadne predložená ponuka a na ostatné sa neprihliada.
 
Zadávacie kolo
Pevne daný časový úsek, počas ktorého majú uchádzači možnosť Zadávateľovi predkladať ponuky a dokumenty (pokiaľ sú požadované). V prípade že uchádzač v určenom čase predložil viacero ponúk, vyhodnocuje sa len posledná riadne predložená ponuka a na ostatné sa neprihliada. Ak bolo predom oznámené, za Zadávacím kolom môže nasledovať elektronická aukcia.
 
Elektronická aukcia
Je proces, počas ktorého majú uchádzači možnosť v reálnom čase súťažiť o zákazku. Uchádzači môžu byť informovaní o umiestnení svojej ponuky voči najlepšej ponuke. Uchádzačovi môže byť zobrazená jeho vlastná ponuka v pomere k aktuálne najlepšej ponuke, k ideálnej ponuke a môže poznať svoje aktuálne poradie. Uchádzač môže v priebehu elektronickej aukcie predkladať nové ponuky – zvyčajne cenu a/alebo určité, vopred vybrané parametre ponuky. Uchádzač môže počas konania aukcie predložiť neobmedzený počet ponúk, uchádzač tiež môže kedykoľvek vylepšovať svoju už predloženú ponuku.
V aukcii môžu byť určené hodnoty minimálnej a maximálnej zmeny pre predkladanie ponúk. Pri každej položke môže byť určená hodnota minimálnej a maximálnej zmeny, o ktorú je možné položku v jednom kroku upraviť. Počet krokov nie je limitovaný a hodnoty je možné upravovať opakovane.
 
Elektronická aukcia môže skončiť jedným z troch spôsobov:
- uplynutím vopred stanoveného času
- v prípade nastaveného automatického predlžovania uplynutím vopred stanoveného času a uplynutím času, počas ktorého nebola zmenená najlepšia ponuka alebo najlepšia ponuka uchádzača (podľa nastavenia aukcie), ktorá by aukciu predĺžila
- v prípade nastaveného automatického predlžovania uplynutím vopred stanoveného času a uplynutím maximálneho času určeného na predĺženia (dosiahnutie maximálneho počtu predĺžení).
Dátum konania, dobu trvania aukcie a informácie o možnom predlžovaní aukcie administrátor oznamuje v dostatočnom časovom predstihu vo Výzve naraz všetkým uchádzačom. Súčasne im vo Výzve oznamuje všetky ostatné špecifikácie a potrebné informácie. Všetci uchádzači sú informovaní rovnako a v tom istom čase.
 
Hore uvedené pravidlá sa vzťahujú na nákupné aj predajné elektronické aukcie.
 
Do formuláru v hornej časti aukčnej siene Uchádzač zadáva svoje ponuky. Na vloženie nových ponúk iných uchádzačov je upozornený oznamom „Bolo zadané nové prihodenie, aktualizujte si stránku“.
Uchádzač by mal v priebehu aukcie sledovať najmä vývoj priebehu aukcie a čas zostávajúci do jej konca. Pre všetkých Uchádzačov v aukcii platí tzv. „serverový čas“, ktorý je vždy zobrazený v pravom hornom rohu aukčnej siene.
Obsah aukčnej siene je automaticky obnovovaný v pravidelných časových intervaloch. Uchádzač môže obsah aukčnej siene kedykoľvek obnoviť kliknutím na tlačidlo „Aktualizácia stránky – refresh“, stlačením tlačidla F5 na klávesnici, alebo tlačidla pre znovu načítanie obsahu v internetovom prehliadači. Ponuka sa odosiela kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť ponuku“, stlačenie klávesy Enter ponuku neodošle.
 
III. Technické problémy, vyššia moc

V priebehu výberového konania alebo elektronickej aukcie sa môžu vyskytnúť nepredvídané okolnosti a situácie, ktoré môžu mať vplyv na korektný priebeh elektronickej aukcie. Tieto stavy môžu nastať z dôvodu vyššej moci, alebo z technického dôvodu. Vtedy je nutný priamy zásah Administrátora resp. Zadávateľa vedúci k náprave vzniknutej situácie.

V dôsledku takéhoto zásahu môžu nastať tieto mimoriadne stavy:
1. Výberové konanie je pozastavené na určitú dobu, ktorá je nevyhnutná k odstráneniu prekážok obmedzujúcich jeho riadny priebeh napr. technické problémy Poskytovateľa. Po opätovnom otvorení výberové konanie pokračuje vo svojom riadnom priebehu, pričom termín jeho ukončenia môže byť posunutý o dobu, počas ktorej bolo výberové konanie pozastavené, resp. môže byť stanovený nový termín ukončenia elektronickej aukcie alebo nový počet predĺžení elektronickej aukcie.
2. Vo výberovom konaní sa bude pokračovať v novom termíne od toho miesta kde bolo prerušené s rovnakými hodnotami prvkov ponúk, ktoré boli dosiahnuté v čase jeho prerušenia podľa pôvodne vyhlásených podmienok.
3. Výberové konanie bude opakované podľa pôvodne vyhlásených podmienok v náhradnom termíne, ktorý bude Uchádzačom oznámený v dostatočnom predstihu.
4. Výberové konanie bude predčasne ukončené pred uplynutím jeho riadneho času, prípadne kedykoľvek v priebehu niektorého z jeho predĺžení.
5. Výpadok pripojenia k internetu alebo iný technický problém na strane Uchádzača nie je dôvod na zrušenie, prerušenie alebo opakovanie výberového konania. Je v záujme každého Uchádzača, aby si zabezpečil stabilné a rýchle pripojenie k sieti internet, prípadne mal k dispozícii náhradné záložné pripojenie.

O mimoriadnych stavoch, ktoré nastanú v priebehu výberového konania je Zadávateľ, resp. Administrátor povinný bezodkladne informovať všetkých Uchádzačov.

IV. Podmienky spolupráce medzi prevádzkovateľom portálu eAukcie™ a Uchádzačmi

Účasť jednotlivých Uchádzačov na výberových konaniach realizovaných systémom eAukcie™ je podmienená vyjadrením súhlasu s týmto Aukčným poriadkom, ktorý je pre nich záväzný.

Práva a povinnosti Uchádzača
1. Každý Uchádzač má právo na rovnaké informácie týkajúce sa predmetu, podmienok a priebehu výberového konania alebo elektronickej aukcie ako ostatní Uchádzači zúčastňujúci sa konkrétneho výberového konania alebo elektronickej aukcie.
3. Všetky ponuky zo strany Uchádzača, ktoré odošle v priebehu výberového konania alebo elektronickej aukcie sú záväzné, rovnako ako aj obchodné podmienky v nich uvedené.
4. V prípade, že konaním Uchádzača vznikne Zadávateľovi, Poskytovateľovi, resp. Administrátorovi škoda, je tento oprávnený nárokovať si u Záujemcu/Uchádzača jej náhradu v plnej výške.
5. Uchádzač dáva Poskytovateľovi súhlas k použitiu jeho e-mailových adries uložených v databáze portálu eAukcie™ k zasielaniu e-mailov súvisiacich s činnosťou aukčného portálu eAukcie™.
 
V. Technické požiadavky
Systém portálu eAukcie™ je optimalizovaný pre internetové prehliadače Microsoft Internet Explorer 7.0 a vyšších a Mozilla Firefox 4.0 a vyššia. Poskytovateľ nezodpovedá za problémy vyplývajúce z používania iných verzií uvedených prehliadačov, resp. používania iných internetových prehliadačov. Prehliadač musí mať povolené ukladanie cookies a povolenú Javu.
V prípade zadávania ponuky s viac ako 50 položkami alebo pri použití menej výkonného počítača odporúčame použiť iný prehliadač ako MS Internet Explorer z dôvodu jeho vysokých systémových nárokov a možnej pomalšej práce vášho počítača. Ak sa Vám aukčná sieň nezobrazuje korektne, zmeňte internetový prehliadač alebo počítač. Ak problémy pretrvávajú kontaktujte technickú podporu.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom portálu eAukcie™ a Uchádzačmi sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Tento Aukčný poriadok pre prácu v aukčnom portáli eAukcie™ je platný a účinný od 15.2.2012 v plnom rozsahu pre všetkých účastníkov výberových konaní realizovaných na portáli eAukcie™. V prípade, že nastane zmena v týchto podmienkach v priebehu výberového konania zadaného prostredníctvom portálu eAukcie™, tá sa na prebiehajúce výberové konanie nevzťahuje.
23.05.2018 22:23:50