M - D - J, spol. s r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 M - D - J, spol. s r.o. - Profil verejného obstarávateľa
M - D - J, spol. s r.o. Juhoslovanská 1 040 01 Košice 1
Juhoslovanská 1 040 01 Košice
Košice
040 01

IČO : 31678378
DIČ : 2020485511
IČ DPH : SK2020485511

M - D - J, spol. s r.o. je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: M - D - J, spol. s r.o.
Sídlo: Juhoslovanská 1 040 01 Košice 1, Košice, 040 01
Štatutárny zástupca:
IČO: 31678378


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J 2019\06\30
02.04.2020 06:41:55