Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Profil verejného obstarávateľa
 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. - Profil verejného obstarávateľa
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04

IČO : 00681300
DIČ : 2020318256

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Sídlo: Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04
Štatutárny zástupca:
IČO: 00681300


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
16-10/2019 Servisná a revízna činnosť plynových kotolní 2019\11\05
21.01.2021 08:13:39