REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Obstaranie materiálno-technického vybavenia pre Výdajnú školskú kuchyňu, Zdravotnícka 622/28

Prieskum trhu |  ID: 97594149 | Kód: 18/ME/2020/2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2020\12\11
11.12.2020
 Súčinnosť k podpísaniu kúpnej zmluvy Ostatné dokumenty
2020\09\24
24.09.2020
 Súčinnosť k podpísaniu kúpnej zmluvy Ostatné dokumenty
2020\09\24
24.09.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2020/2 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\24
24.09.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2020/2 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\24
24.09.2020
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2020\09\07
07.09.2020
22.05.2024 03:01:52