REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 REFAM s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
Staničná 6
Galanta
924 01

IČO : 46124934


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
51(ME/2021 „Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“ 2021\11\12
53/ME/2021 „Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“ 2021\11\12
45/ME/2021 „PVC profily a príslušenstvo na výrobu okien, balkónových dverí a vchodových dverí „ 2021\11\09
20/ME/2021 BRO lístie a tráva – naloženie, preprava a zhodnotenie odpadu 2021\11\08
48/ME/2021 „Drevotriesková doska laminovaná a doplnkový materiál„ 2021\11\02
56/ME/2021 „Obnova povrchu komunikácie na ul. Borovicová v MČ Bratislava-Vrakuňa“ 2021\10\26
39/ME/2021 „Vypracovanie dokumentácie na účely územného konania pre návrh výstavby Športovej-multifunkčnej haly v Dunajskej Strede“ 2021\10\22
3/ME/2021 „Polytechnická učebňa – dielňa – IKT” 2021\10\22
9/ME/2020 „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“ 2021\10\22
57/ME/2021 „ Učebné pomôcky“ 2021\10\20
37/ME/2021 Nákup, dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu. 2021\10\20
54/ME/2021 Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m. č. Revúca na obdobie 2021 -2022 2021\10\20
47/ME/2021/2 „Príjazdová cesta ku kultúrnej pamiatke mlyn“ 2021\10\16
43/ME/2021 „Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " 2021\10\15
47/ME/2021 „Príjazdová cesta ku kultúrnej pamiatke mlyn“ 2021\10\14
50/ME/2021 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Železničná ulica 2021\10\14
28/2021 Dunajská Streda Vypracovanie žiadosti o NFP: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Námestie priateľstva v Dunajskej Strede 2021\10\12
52/ME/2021 „Komplexná technická vybavenosť pre časť obytnej zóny JUH Kolárovo“ 2021\10\05
27/Dunajská Streda/2021 Služby externého projektového manažmentu projektu: Enviro centrum Dunajská Streda 2021\09\29
26/Dunajská Streda/2021 Vypracovanie žiadosti o NFP: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Námestie priateľstva v Dunajskej Strede 2021\09\29
1(ME(2021 Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany - Knižný fond 2021\09\24
42/ME/2021 „Stravovanie dôchodcov“ 2021\09\17
24/Dunajská Streda/2021 11644/2021/DS Prenájom, servis a údržba multifunkčných zariadení. 2021\09\15
25/Dunajská Streda/2021 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie: Enviro centrum Dunajská Streda 2021\09\15
23/Dunajská Streda/2021 Poskytnutie služby verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Námestie priateľstva v Dunajskej Strede“ 2021\09\04
46/ME/2021 „Rekonštrukcia a modernizácia komunikácií v meste Revúca“ 2021\08\25
44/ME/2021 “ Rekonštrukcia chodníkov v meste Revúca ” 2021\08\25
34/ME/2021 „Oprava a údržba miestnych komunikácií v obci Staškov“ 2021\08\20
5/ME/2021 Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove 2021\08\13
21/ME/2021 „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami“ 2021\08\04
22/Dunajská Streda/2021 Zabezpečenie externého manažmentu projektu: Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 2021\07\27
38/ME/2021 „Marketingové služby pre projekt: Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality“ 2021\07\26
19/ME/2021 „Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany“ zákazka je rozdelená na tri časti: 2021\07\23
56/ME/2018 „Zmluvný výskum pre vytvorenie metodiky a testovanie riešenia hydrostimulačnej modifikácie osiva s možnosťou ukotvenia podporných látok“ 2021\07\22
18/ME/2021 „Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka didaktickej techniky 2021\07\22
16/ME/2021 „Postavenie altánku na nádvorií ZUŠ-MA Kolárovo“ 2021\07\15
24(ME/2020 „Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“ 2021\07\15
15/ME/2021 „Notebooky pre ZUŠ Kolárovo“ 2021\07\15
21/Dunajská Streda/2021 Zabezpečenie externého manažmentu projektu: Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 2021\07\13
14/ME/2021 „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“ 2021\07\09
36/ME/2021 MŠ Staškov – Rekonštrukcia kuchyne 2021\07\07
20/Dunajská Streda/2021 Zabezpečenie komplexných telekomunikačných služieb (internet, pevná telefónna linka a kTV) pre mesto Dunajská Streda. 2021\07\05
19/Dunajská Streda/2021 Zabezpečenie externého manažmentu projektu: Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 2021\07\03
10/ME/2021 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – Mesto Komárno“ 2021\07\01
23/ME/2021 „Rekonštrukcia vykurovacieho systému školy“. 2021\06\28
22/ME/2021 „ Zariadenie školskej kuchyne – MŠ Staškov“ 2021\06\27
8/ME/2021 Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede „MEETING POINT“ 2021\06\25
83/ME/2020 „Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka didaktickej techniky. 2021\06\24
74/ME/2020/2 „Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru (NOVÁ) (NOVÁ) 2021\06\24
4/ME/2021 Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie 2021\06\24
9/ME/2021 „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Revúca“ 2021\06\17
73/ME/2020/2 „Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka nábytku (NOVÁ) 2021\06\17
33/ME/2020 Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality 2021\06\17
17/ME/2021 „Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa- Knižný fond“ 2021\06\06
13/ME/2021 „Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok“ 2021\06\05
18/2021 Dunajská Streda 8062/2021/DS Podpora komplexného bezpečnostného riešenia, internetovej komunikácie, mailového servera a zálohovanie klientských staníc 2021\05\31
84/ME/2020 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská Streda 2021\05\14
12/ME/2021 Odvoz objemného odpadu, jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie 2021\05\05
81/ME/2020 „Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality“ Logický celok č. 4 – Okuliare pre virtuálnu realitu, foto a kamerová technika s príslušenstvom 2021\04\15
7/ME/2021 Údržba trávnatých plôch 2021\04\15
59/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" 2021\04\15
60/ME/2020 „Využitie tradičných vzorov a motívov a ich aplikácia do moderného odievania a bývania“ 2021\03\16
6/ME/2021 „Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“ 2021\03\14
15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS Inštalácia a prevádzkovanie 10 externých WIFI prístupových bodov v rámci projektu EÚ WiFi4EU. 2021\03\12
68/ME/2020 NsM-41-8/2020 „Nemocničné elektrické lôžka s príslušenstvom“ 2021\03\11
16 Dunajská Streda 6324/2021/DS Grafické a tlačiarenské služby 2021\03\11
85/ME/2020 „Mlieko a mliečne výrobky“ 2021\03\10
17/Dunajská Streda/2021 Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky 14/2021, 15/2021, 16/2021“ 2021\03\06
2/ME/2021 „Výstava v exteriéri „(SKHU/1601/1.1/229) 2021\03\04
80/ME/2020 „Zateplenie školičky Železničná 6, Bratislava-Vrakuňa“ 2021\02\28
79/ME/2020 „Zateplenie fasád MŠ Kríkova, Bratislava-Vrakuňa“ 2021\02\12
67/ME(2020 „Exhibition/Výstava” (SKHU/1601/1.1/229) 2021\02\12
78/ME/2020 „Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa“ 2021\02\12
58/ME/2020 Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie 2021\02\12
66/ME/2020 „Preprava a energetické zhodnotenie odpadu z mesta Levoča“ 2021\02\11
6/ME/2020 TELOCVIČŇA – NOVOSTAVBA 2021\02\11
82/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie “ 2021\02\09
62/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“ 2021\02\04
61/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu“ 2021\01\21
4/ME/2020 Realizácia extenzívnych vegetačných, klimatických a energeticky aktívnych striech Materskej školy Kríkova 20, Bratislava - Vrakuňa 2021\01\21
74/ME/2020/2 „Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru (NOVÁ) 2021\01\16
65/ME/2020 „Kamerový systém v obci Dedina Mládeže - dobudovanie“ 2021\01\14
4/ME/Drahovce „Polytechnická učebňa – dielňa – IKT” 2021\01\14
76/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“ 2021\01\05
41/ME/2020 „Umelecko-remeselné dielne – Nábytok” (SKHU/1601/1.1/229) 2020\12\31
77/ME/2020 „Dodávka zemného plynu“ 2020\12\28
73/ME/2020 „Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka nábytku 2020\12\25
18/ME/2020/2 Obstaranie materiálno-technického vybavenia pre Výdajnú školskú kuchyňu, Zdravotnícka 622/28 2020\12\25
81/ME/2020 „Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality“ 2020\12\24
22/ME/2020 Vybudovanie uzavretého športového areálu zriadeného v areáli materskej školy: Montovaná hala s PVC opláštením pre projekt: „Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“ 2020\12\23
69/ME/2020 Dodávka zemného plynu. 2020\12\18
54/ME/2020/2 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku 2020\12\18
7/ME/2020 „Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici Dunajskej Strede“ 2020\12\18
70/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie pre obec Dedina Mládeže“ 2020\12\18
62/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“ 2020\12\17
63/ME/2020 „Modernizácia domu smútku v Mojmírovciach“ 2020\12\17
23/ME/2020 „Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“ 2020\12\17
14/Dunajská Streda /2020 Spracovanie žiadosti o dotáciu vrátane štúdie pre Environmentálny fond 2021 pre mesto Dunajská Streda 2020\12\14
74/ME/2020 „Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru 2020\12\12
75/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie “ 2020\12\09
71/ME/2020 „Oprava plochej strechy s hydroizolačnou technológiou“ 2020\12\05
62/ME/2020 /2 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“ 2020\12\02
72/ME/2020 „Detské ihrisko – hracie prvky“ 2020\12\02
12/Dunajská Streda/ 11745/2020/DS Znalecké posudky pre mesto Dunajská Streda 2020\11\28
13/Dunajská Streda Vypracovanie stratégie IoT pre Smart plán mesta Dunajská Streda 2020\11\28
46/ME/2020 „Hydina a ryby“ 2020\11\19
47/ME/2020 „Alkoholické a nealkoholické nápoje“ 2020\11\13
45/ME(2020 „Mrazená zelenina“ 2020\11\12
11/Dunajská Streda 10245/2020/DS Zabezpečenie služieb v oblasti registratúry 2020\11\07
64/ME/2020 /2 „Detské ihrisko“ 2020\10\31
50/ME/2020 „Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet“ 2020\10\22
64/ME/2020 „Detské ihrisko“ 2020\10\19
37/ME/2020 9601/2020/DS „Dodávka zemného plynu“ 2020\10\16
51/ME/2020 „Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina" 2020\10\16
10/2020/Dunajská Streda Modernizácia serverovej infraštruktúry mesta Dunajská Streda 2020\10\15
48/ME/2020 Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Dedina Mládeže 2020\10\15
26/ME/2019 „Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“ 2020\09\30
56/ME/2020/2 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu“ 2020\09\29
57/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“ 2020\09\29
55/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" - Dodávka didaktickej techniky 2020\09\21
9/2020 Dunajská Streda Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky 11/2019, 12/2019, 13/2020“ 2020\09\19
40/ME/2020 „Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky“ 2020\09\18
27/ME/2020/2 „Elektrické pripojenie verejne prístupnej nabíjacej stanice obec Dedina Mládeže“ 2020\09\18
44/ME/2020 „Ovocie a zelenina “ 2020\09\18
49/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“ 2020\09\16
53/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru 2020\09\14
54/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku 2020\09\14
42/ME/2020 „Exhibition/Výstava” 2020\09\11
52/ME/2020 Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie 2020\09\09
29/ME/2020 „Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie“ 2020\08\21
NFP302030G119 „Riadenie projektu: Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“ 2020\07\23
NFP302030G119 Zabezpečenie kompletnej marketingovej stratégie spoločnosti pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“ 2020\07\23
NFP302030G119 Programovanie obsahu do virtuálnej reality pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“ 2020\07\23
NFP302030G119 Vytvorenie 360° VR audio záznamu a podmienok pre vytvorenie 360° VR záznamu vokálno-inštrumentálnych zoskupení vychádzajúcich najmä z folklóru Slovenska pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštaláci... 2020\07\23
NFP302030G119 Verejné obstarávanie pre projekt: Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality 2020\07\23
NFP302030G119 Príprava žiadosti o NFP pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“ 2020\07\23
2/ Stredná odborná škola elektrotechnická „Rekonštrukcia toaliet s toaletou pre telesne postihnutých“ 2019\08\23
1/ME/Obec Hviezdoslavov „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Hviezdoslavov“ 2018\08\18
54/ME/2017 Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti UNITEL s.r.o. 2018\05\18
Vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia mesta Komárno 2017\01\03
17.10.2021 17:29:43