REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Odvoz objemného odpadu a jeho zneškodnenie

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 36649544 | Kód: 25/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\06\21
21.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\21
21.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\21
21.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\21
21.06.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 26883-WYS Žiadosť o vysvetlenie
2022\06\17
17.06.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 26883-WYS Žiadosť o vysvetlenie
2022\06\13
13.06.2022
 Vylúčenie uchádzača z verejného obstarávanie Ostatné dokumenty
2022\06\13
13.06.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\06\08
08.06.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 25/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\05\17
17.05.2022
 Súťažné podklady - 25/ME/2022 Súťažné podklady
2022\05\17
17.05.2022
21.05.2024 22:02:40